Povolání
Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Odborný směr:
Platové rozmezí
28 241 Kč - 66 367 Kč

Charakteristika

Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí řídí složité a náročné úkoly v oblasti distribuce pitné vody a odkanalizování odpadních vod a zajišťuje rozvoj a výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Řízení činností spojených s provozem, manipulací, údržbou a opravami vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Řízení a kontrola činnosti pohotovostních služeb zajišťovaných provozem.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Zpracovávání stanovisek k projektové dokumentaci rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Zpracovávání koncepce rozvoje a výstavby vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Koordinace činnosti při havarijních opravách vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Spolupráce při procesu digitalizace inženýrských sítí.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství a magisterský studijní program v oboru strojní inženýrství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
vodárny, úpravny vod
měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách
čištění odpadních vod
plánování a vyhodnocování spotřeby vody
ochrana půdy a vod
hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
nakládání s odpady
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
hygienická ochrana vody
manipulační a provozní řády na vodních dílech
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
stavební technologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Uplatňování systémů jakosti a kvality ve vodárenství
Kontrola a monitorování stavu potrubí, přípojek vodovodních a kanalizačních sítí
Kontrola průtočnosti potrubí, přípojek vodovodních a kanalizačních sítí
Rozhodování o opatřeních ke snížení ztrát vody z vodovodní sítě
Vyšetřování balastních vod
Řízení komplexního provozu vodovodních a kanalizačních sítí
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování provozu a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
Řízení diagnostiky poruch vodovodních a kanalizačních sítí a odstraňování těchto poruch
Koordinace činností při havarijních opravách vodovodních a kanalizačních sítí
Řízení a organizace prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, připojování a odpojování vodovodních a kanalizačních přípojek, provádění oprav a odstraňování poruch
Rozhodování o opatřeních pro odstranění balastních vod
Zpracovávání koncepce rozvoje a výstavby vodovodních a kanalizačních sítí
Vedení technické dokumentace a evidence o technologických postupech a podmínkách čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
Vedení provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, jejich údržbě a opravách
Vyznačování a evidování vedení vodovodních a kanalizačních sítí v mapové dokumentaci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací