Povolání
Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Odborný směr:
Platové rozmezí
28 241 Kč - 66 367 Kč

Charakteristika

Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí řídí složité a náročné úkoly v oblasti distribuce pitné vody a odkanalizování odpadních vod a zajišťuje rozvoj a výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Řízení činností spojených s provozem, manipulací, údržbou a opravami vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Řízení a kontrola činnosti pohotovostních služeb zajišťovaných provozem.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Zpracovávání stanovisek k projektové dokumentaci rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Zpracovávání koncepce rozvoje a výstavby vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Koordinace činnosti při havarijních opravách vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Spolupráce při procesu digitalizace inženýrských sítí.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství a magisterský studijní program v oboru strojní inženýrství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana půdy a vod
nakládání s odpady
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
hygienická ochrana vody
manipulační a provozní řády na vodních dílech
pozemní stavby
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
vodárny, úpravny vod
hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí
technické kreslení ve stavebnictví
stavební technologie
měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
čištění odpadních vod
plánování a vyhodnocování spotřeby vody
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Uplatňování systémů jakosti a kvality ve vodárenství
Kontrola a monitorování stavu potrubí, přípojek vodovodních a kanalizačních sítí
Kontrola průtočnosti potrubí, přípojek vodovodních a kanalizačních sítí
Rozhodování o opatřeních ke snížení ztrát vody z vodovodní sítě
Vyšetřování balastních vod
Řízení komplexního provozu vodovodních a kanalizačních sítí
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování provozu a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
Řízení diagnostiky poruch vodovodních a kanalizačních sítí a odstraňování těchto poruch
Koordinace činností při havarijních opravách vodovodních a kanalizačních sítí
Řízení a organizace prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, připojování a odpojování vodovodních a kanalizačních přípojek, provádění oprav a odstraňování poruch
Rozhodování o opatřeních pro odstranění balastních vod
Zpracovávání koncepce rozvoje a výstavby vodovodních a kanalizačních sítí
Vedení technické dokumentace a evidence o technologických postupech a podmínkách čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
Vedení provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, jejich údržbě a opravách
Vyznačování a evidování vedení vodovodních a kanalizačních sítí v mapové dokumentaci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací