Povolání
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: BOZP a PO
Alternativní názvy: OSH Specialist
Platové rozmezí
19 238 Kč - 34 566 Kč

Charakteristika

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti

  • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
  • Analyzování a hodnocení rizik BOZP.
  • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
  • Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků.
  • Koordinování prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování.
  • Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií.
  • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP.
  • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
  • Jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání, bakalářský studijní program, bakalářský studijní program v oboru strojírenství a bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
legislativa BOZP
ergonomie
kategorizace prací
pracovní úrazy a nemoci z povolání
pracovní prostředí a pracovní podmínky
systém řízení BOZP ve firmě
státní dozor v oblasti inspekce a bezpečnosti práce
metody identifikace, posuzování a hodnocení rizik
technická bezpečnost

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v právních a ostatních předpisech, technických normách BOZP a jejich aplikace v praxi
Šetření pracovních úrazů, navrhování opatření k zabránění jejich opakování a vyhodnocování pracovní úrazovosti v konkrétních podmínkách
Odhalování nedostatků v rámci provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích a navrhování opatření k jejich odstranění
Zpracování dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy
Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání
Jednání s kontrolními orgány
Provádění školení zaměstnanců v BOZP
Vyhledávání a hodnocení rizik BOZP a navrhování opatření k jejich odstranění
Navrhování zařazení prací do kategorií

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací