Povolání
Technik BOZP

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: BOZP a PO
Alternativní názvy: OSH Technician
Platové rozmezí
19 238 Kč - 34 566 Kč

Charakteristika

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti

  • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
  • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
  • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
  • Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
  • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
  • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.
  • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
  • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
legislativa BOZP
ergonomie
kategorizace prací
pracovní úrazy a nemoci z povolání
pracovní prostředí a pracovní podmínky
státní dozor v oblasti inspekce a bezpečnosti práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhledávání rizik a navrhování vhodných opatření ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci na pracovišti
Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP
Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích
Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech
Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
Vedení dokumentace BOZP

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací