Povolání
Stavební inženýr

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Civil engineer

Charakteristika

Stavební inženýr určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby se zvýšenými technologickými požadavky, řídí komplexní systém řízení jakosti, koordinuje zpracovávání projektových dokumentací různých stupňů u staveb s vyšší technickou obtížností nebo většího rozsahu, řídí oblast zpracovávání investičních záměrů, stanovuje způsob jejich realizace, řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti, zajišťuje a koordinuje realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních a investičních celků.

Pracovní činnosti

 • Řízení technických a technologických zkoušek.
 • Řízení systému kontroly jakosti.
 • Koordinace a zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
 • Stanovování způsobu uspořádání, průběhu a technických podmínek stavební výroby, případně výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu.
 • Vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek kvality, zjišťování příčin nekvality včetně stanovení opatření na její odstranění.
 • Koordinace zhotovování projektové dokumentace s odbornými útvary.
 • Zajištění autorského dozoru pro stavby vyšší složitosti a většího rozsahu.
 • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na stavbách se zvýšenými technologickými podmínkami.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování technicko-ekonomické efektivnosti investic, včetně stanovení opatření na změny.
 • Řízení realizace staveb, koordinace podřízených mistrů a dílčích stavbyvedoucích.
 • Provádění výběrových řízení, návrhů, uzavírání a vyhodnocování smluv, vyhodnocování čerpání finančních prostředků investice.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů.

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce