Povolání
Geolog

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Geologist, Technik důlní geolog
Platové rozmezí
22 172 Kč - 46 462 Kč

Charakteristika

Geolog provádí dílčí práce při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ověřuje jejich zásoby a zpracovává geologické podklady pro jejich využívání a ochranu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích podkladů pro provádění geologicko-průzkumných prací.
 • Spolupráce na popisu geologických a úložních poměrů ložiska.
 • Spolupráce na přípravě projektů geologicko-průzkumných prací.
 • Zpracování dílčích geologických podkladů pro projektování staveb.
 • Spolupráce při zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Zpracování podkladů pro výpočty zásob ložiska.
 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
geomechanické jevy v dolech
geologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění dílčích činností při realizaci geologicko-průzkumných a sondážních prací v oblasti stavebního inženýrství
Vyhotovování podkladů potřebných pro zpracování popisu geologických a úložních poměrů
Zpracovávání dílčích geologických podkladů pro projektování staveb
Vyhodnocování výsledků geologicko-průzkumných prací při otvírce a dobývání ložiska
Vedení geologické mapové dokumentace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.

více informací