Povolání
Projektant vodních staveb

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Alternativní názvy: Water resources engineer
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 635 Kč - 38 354 Kč

Charakteristika

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických zařízení, zpracovává dílčí projektové podklady a technická řešení podle zadání stavby.

Pracovní činnosti

  • Navrhování technických řešení podle zadání stavby, jednoduchého záměru nebo podle pracovního zadání.
  • Zpracování posudků a rozborů dle zadání.
  • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro rekonstrukci a obnovu břehových porostů.
  • Zajišťování a zpracování geodetických podkladů pro projektové a vytyčovací práce.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro vodohospodářské stavby, objekty a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy pro řešení povodní
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
hygienická ochrana vody
zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
vodní stavby a vodní díla
technické kreslení ve stavebnictví
technologie zednických prací
technologie betonování
technologie dláždění a asfaltování
hydrologie
vodohospodářské řešení
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
vegetační doprovod vodního toku
hydrotechnika
ochrana vody a monitoring jakosti vody
hydromeliorační stavby
protierozní opatření
geodézie
krajinné inženýrství
hydraulika
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů
Navrhování opatření k ochraně vod
Zajišťování geodetických podkladů pro projektové a vytyčovací práce ve vodním hospodářství
Pomocný autorský dozor při realizaci projektů v oblasti vodního hospodářství
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Hodnocení stavu vegetačního opevnění a břehových porostů
Zpracování posudků, rozborů a studií pro vodní díla
Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství, popř. pro přípravu a zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci
Projektování břehových porostů a revitalizace říčních systémů v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny
Návrhy opatření při II. a III. stupni povodňové aktivity
Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha)
Zpracování technických řešení vodních děl
Zpracování projektové dokumentace vodních děl

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací