Povolání
Projektant vodních staveb specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Alternativní názvy: Vodohospodářský inženýr projektant, Design Engineer, Water Manager
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 629 Kč - 46 995 Kč

Charakteristika

Projektant vodních staveb specialista komplexně zajišťuje, řídí a organizuje složité a náročné úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepčního řešení návrhu dokumentace v souladu s ekologickou stabilitou krajiny.
 • Výstupní kontrola projektové dokumentace.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Navrhování velmi náročných a složitých technických řešení vodohospodářských staveb.
 • Zpracování náročných koncepčních a složitých projektových dokumentací.
 • Koordinace a řízení vzájemné spolupráce všech zúčastněných partnerů.
 • Řešení obtížných speciálních úkolů hydrotechniky.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství a magisterský studijní program v oboru krajinné inženýrství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí, magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura a magisterský studijní program v oboru inženýrská ekologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy pro investiční činnost na vodních tocích
zásady a předpisy pro řešení povodní
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
vodní stavby a vodní díla
technické kreslení ve stavebnictví
technologie zednických prací
technologie betonování
technologie dláždění a asfaltování
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
hydrologie
vodohospodářské řešení
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
vegetační doprovod vodního toku
hydrotechnika
ochrana vody a monitoring jakosti vody
hydromeliorační stavby
protierozní opatření
geodézie
krajinné inženýrství
hydraulika
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů
Navrhování opatření k ochraně vod
Posuzování stavu a parametrů vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti a stability
Autorský a technický dozor při realizaci projektů v oblasti vodního hospodářství
Ekonomické vyhodnocování projektů
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Prevence před povodněmi
Hodnocení stavu vegetačního opevnění a břehových porostů
Obsluha a interpretace výsledků hydrologických modelů
Vypracování návrhů pro stanovení záplavových území a ochranných pásem vodních zdrojů
Zpracování posudků, rozborů a studií pro vodní díla
Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství, popř. pro přípravu a zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci
Zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů a splaveninového režimu vodních toků
Projektování břehových porostů a revitalizace říčních systémů v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny
Návrhy opatření při II. a III. stupni povodňové aktivity
Řízení projektového týmu a koordinace jednotlivých činností oblasti vodního hospodářství
Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha)
Zpracování technických řešení vodních děl
Zpracování projektové dokumentace vodních děl

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací