Povolání
Státní zástupce

Kvalifikační úroveň: Doktorský studijní program (8)
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 340 Kč - 29 495 Kč

Charakteristika

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Pracovní činnosti

  • Zpracování a podání obžaloby jménem státu v trestním řízení.
  • Zastupování státu v trestních věcech.
  • Podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení nebo na vstup do již zahájeného občanského soudního řízení.
  • Vykonávání dozoru nad způsobem výkony vazby, trestu odnětí svobody apod.
  • Spolupráce při prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.
  • Výkon dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda. Jinou alternativu představuje doktorský studijní program v oboru právo a právní věda.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
trestní právo
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
právo Evropské unie
státní zastupitelství
právní věda, právní principy a zásady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyřizování oprávněných stížností právního charakteru a zjednávání nápravy
Shromažďování důkazního materiálu
Zajišťování poskytnutí pomoci obětem trestních činů
Zastupování státu před soudy v roli žalobce, a to především ve věcech trestních či občansko-právních
Sepisování právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin jménem státu nebo pokynů obecné povahy souvisejících s činností státního zástupce
Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro zastupování státu v soudních řízeních
Orientace v právních spisech
Posuzování důkazního materiálu, kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
Prověřování oprávněnosti přijatých stížností právního charakteru
Vykonávání dozoru nad způsobem výkonu vazby, trestu odnětí svobody a v dalších místech, kde je na základě zákona omezována osobní svoboda občanů
Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací