Povolání
Zdravotnický asistent

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Health care assistant, Zdravotní sestra
Platové rozmezí
18 640 Kč - 31 946 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický asistent se podílí na poskytování komplexní ošetřovatelské péče jednotlivcům a skupinám, provádí ošetřovatelskou péči o dospělé a děti, s výjimkou novorozenců, v nemocničních i ambulantních provozech, stacionářích a domácí péči, ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a v terénní péči. Činnosti vykonává pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře.

Pracovní činnosti

 • Poskytování komplexní ošetřovatelské péči v rámci ošetřovatelského procesu, včetně provádění některých předepsaných vyšetření a výkonů, zajišťování včasného a přesného plnění ordinací, včetně diagnostických, léčebných a ošetřovatelských výkonů, podávání léků per os, per rectum, kůží, inhalačně, aplikace podkožních a nitrosvalových injekcí, odebírání biologického materiálu.
 • Sledování fyziologických funkcí a projevů pacientů.
 • Péče o vyprazdňování, komplexní hygienická péče, prevence dekubitů, péče o akutní a chronické rány.
 • Rozdělování stravy pacientům podle diet a dohled na jejich dodržování, dohlížení na dodržování pitného režimu a krmení pacientů.
 • Příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistence při složitějších výkonech ostatním zdravotnickým pracovníkům, poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech.
 • Zavádění a udržování kyslíkové terapie.
 • Podílení se na rehabilitačním ošetřovatelství včetně prevence poruch z imobility, polohování pacientů, spolupráce s fyzioterapeutem.
 • Provádění sterilizace a dezinfekce.
 • Podílení se na činnostech spojených s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Asistence při transfúzích krve nebo krevních derivátů pod přímým vedením lékaře.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
ošetřovatelská péče o postižené
rehabilitace
pečovatelství o děti
poradenství a možnosti a postupy pomoci pro občany v nepříznivé nebo krizové sociální situaci (krizová intervence)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání ošetřovatelských plánů
Sledování a kontrola zdravotního stavu pacientů (fyziologických funkcí) včetně dodržování diet a pitného režimu
Provádění jednodušších vyšetření pacientů (odběr biologického materiálu a provádění orientačních biochemických vyšetření moče a vyšetření glykémie)
Vedení požadovaných evidencí zdravotnického asistenta
Zprostředkovávání pomoci při řešení zdravotně-sociálních problémů pacientů či klientů sociální péče
Vedení rehabilitace pacientů včetně zajišťování prevence poruch z imobility
Zajišťování výchovné části denního programu v zařízeních sociální péče nebo v kolektivních dětských provozech
Poskytování pomoci pacientům ležícím nebo nepohyblivým při jídle, popř. i krmení těchto pacientů
Poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu, a to při přípravě pacientů k léčebným výkonům, během těchto výkonů a i po těchto výkonech
Provádění ošetření akutních a chronických ran
Podávání léčivých přípravků všemi běžnými způsoby včetně injekcí a aplikace krevních derivátů
Poskytování komplexní hygienické péče pacientům nebo klientům sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, případně s těžkým zdravotním postižením
Provádění sterilizace a dezinfekce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací