Povolání
Ošetřovatel

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Nurse auxiliary
Platové rozmezí
17 017 Kč - 26 764 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Pracovní činnosti

 • Asistování při určených ošetřovatelských výkonech, popř. provádění jednoduchých a neinvazivních ošetřovatelských výkonů.
 • Výpomoc při ošetřování a výchově dětí.
 • Péče o čistotu prostředí, hraček a ostatních předmětů.
 • Pomoc při rozdělování stravy pacientům, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popř. krmení.
 • Komplexní hygienická péče o pacienty, včetně základní prevence dekubitů a úpravy lůžka.
 • Podílí se na poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu zejména na uspokojování základní biologických potřeb pacienta.
 • Pečování o vyprazdňování pacientů.
 • Zajišťování doprovodu nemocných na různá odborná vyšetření.
 • Příprava pacientů k jednoduchým diagnostickým a terapeutickým výkonům, asistování při nich a poskytování ošetřovatelské péče při těchto výkonech a po nich.
 • Sledování fyziologických funkcí a projevů dětí a nemocných pacientů, informování o jejich změnách nejbližšímu nadřízenému.
 • Odebírání biologického materiálu kromě invazivních způsobů odběru.
 • Provádění úpravy těla zemřelého.
 • Asistování při podávání léčivých přípravků neinvazivní cestou, zejména při podávání kůží.
 • Asistování při činnostech spojených s přijetím, propuštěním a přeložením pacienta.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru ošetřovatelství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pečovatelské služby.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
odebírání krve a dalších biologických vzorků
ošetřovatelská péče o staré lidi (gerontologické služby)
ošetřovatelská péče o postižené
pečovatelství o děti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola a sledování základních fyziologických funkcí a projevů dětí a nemocných pacientů
Vypomáhání při výchově dětí v zařízeních pro děti a mládež
Poskytování pomoci pacientům ležícím nebo nepohyblivým při jídle, popř. i krmení těchto pacientů
Provádění jednoduchých a neinvazivních ošetřovatelských výkonů, jako např. odebírání biologického materiálu,asistování při podávání léčivých přípravků nebo při přípravě pacienta k zákroku či po jeho provedení
Poskytování péče umírajícím, popř. péče o tělo zemřelého
Poskytování komplexní hygienické péče o nemocné nebo klienty sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, případně s těžkým zdravotním postižením
Péče o čistotu prostředí a o čistotu předmětů používaných pacienty
Přepravování pacientů na různá odborná vyšetření, popř. asistence při jejich přijímání, přeložení či propuštění

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací