Povolání
Vodohospodářský specialista správy povodí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Alternativní názvy: Specialista vodohospodářského rozvoje , Water Manager, Specialista vodohospodářského plánování, Specialista technickobezpečnostního dohledu
Odborný směr:
Platové rozmezí
24 305 Kč - 48 947 Kč

Charakteristika

Vodohospodářský specialista správy povodí komplexně řídí složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, nakládání s vodami, rozvoje vodního hospodářství, hospodaření s vodou a komplexně zpracovává koncepční materiály a studie v oblasti rozvoje vodního hospodářství v území a ochraně před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha).

Pracovní činnosti

 • Komplexní zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Komplexní zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Zpracování návrhů rozsáhlých záplavových území.
 • Zpracování studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Provádění složitých hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Zpracování komplexních manipulačních řádů vodohospodářských soustav.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Zajištění úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Zpracování Programů technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Kontrola a zabezpečování úkolů dle Programu technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zpracování vyhodnocení a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.
 • Zpracování složitých a náročných vodohospodářských řešení.
 • Vyhodnocení bezpečnosti vodních děl na základě jejich stavu a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru inženýrská ekologie, magisterský studijní program v oboru krajinné inženýrství, magisterský studijní program ve skupině oborů geologické obory, magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí, magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí, magisterský studijní program v oboru lesní inženýrství a magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
vodní stavby a vodní díla
manipulační a provozní řády na vodních dílech
ochrana vody a monitoring jakosti vody
hydromeliorační stavby
protierozní opatření
hydraulika
zásady a předpisy pro řešení povodní
technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
hydrologie
zásady a předpisy pro investiční činnost na vodních tocích
správa vodních toků
vodohospodářská bilance
vodohospodářské řešení
hydrotechnika
meteorologie
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
Organizace havarijní služby pro případ havárií
Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů
Sestavování povodňových plánů
Navrhování opatření k ochraně vod
Poskytování poradenství ve vodohospodářské sféře
Poskytování informací o sledovaném povodí
Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v oblasti vodního hospodářství
Zpracovávání vodohospodářských bilancí množství a jakosti povrchových a podzemních vod
Kontrola dodržování manipulačních a provozních řádů, povodňových plánů a řádu plavební bezpečnosti
Posuzování stavu protipovodňové ochrany, ochrany vodních zdrojů a čistoty vody
Posuzování stavu a parametrů vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti a stability
Sledování a posuzování hydrologických, meteorologických a provozních údajů
Kontrola a přejímka oprav vodních děl a vodohospodářských zařízení
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství
Prevence před povodněmi
Obsluha a interpretace výsledků hydrologických modelů
Vypracování návrhů pro stanovení záplavových území a ochranných pásem vodních zdrojů
Zpracování posudků, rozborů a studií pro vodní díla
Zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů a splaveninového režimu vodních toků
Návrhy opatření při II. a III. stupni povodňové aktivity
Řízení projektového týmu a koordinace jednotlivých činností oblasti vodního hospodářství
Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha)
Kontrola dodržování hygienických podmínek na vodním toku
Sestavování plánů v oblasti vod
Zpracovávání manipulačních řádů vodních děl a vodohospodářských soustav
Zpracování plánů údržby, oprav a podkladů pro rekonstrukce vodních toků a vodních děl
Zpracování podkladů pro odběry a vypouštění odpadních vod a pro rozhodování vodoprávních úřadů
Stanovování podmínek pro investory z hlediska životního prostředí a správy povodí
Kontrola nakládání s vodami (odběry, vypouštění atd.)
Projednávání způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů a jednání se správními orgány
Jednání s investory a správními orgány v rámci vodoprávních řízení
Zpracování technických řešení vodních děl
Využívání a tvorba grafických informačních systémů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací