Povolání
Vodohospodářský specialista správy povodí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Alternativní názvy: Specialista vodohospodářského rozvoje , Water Manager, Specialista vodohospodářského plánování, Specialista technickobezpečnostního dohledu
Odborný směr:
Platové rozmezí
24 305 Kč - 48 947 Kč

Charakteristika

Vodohospodářský specialista správy povodí komplexně řídí složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, nakládání s vodami, rozvoje vodního hospodářství, hospodaření s vodou a komplexně zpracovává koncepční materiály a studie v oblasti rozvoje vodního hospodářství v území a ochraně před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha).

Pracovní činnosti

 • Komplexní zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Komplexní zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Zpracování návrhů rozsáhlých záplavových území.
 • Zpracování studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Provádění složitých hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Zpracování komplexních manipulačních řádů vodohospodářských soustav.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Zajištění úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Zpracování Programů technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Kontrola a zabezpečování úkolů dle Programu technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zpracování vyhodnocení a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.
 • Zpracování složitých a náročných vodohospodářských řešení.
 • Vyhodnocení bezpečnosti vodních děl na základě jejich stavu a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru inženýrská ekologie, magisterský studijní program v oboru krajinné inženýrství, magisterský studijní program ve skupině oborů geologické obory, magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí, magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí, magisterský studijní program v oboru lesní inženýrství a magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy pro investiční činnost na vodních tocích
správa vodních toků
zásady a předpisy pro řešení povodní
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
vodní stavby a vodní díla
manipulační a provozní řády na vodních dílech
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
hydrologie
meteorologie
vodohospodářská bilance
vodohospodářské řešení
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
hydrotechnika
ochrana vody a monitoring jakosti vody
hydromeliorační stavby
protierozní opatření
hydraulika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
Organizace havarijní služby pro případ havárií
Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů
Sestavování povodňových plánů
Navrhování opatření k ochraně vod
Poskytování poradenství ve vodohospodářské sféře
Poskytování informací o sledovaném povodí
Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v oblasti vodního hospodářství
Zpracovávání vodohospodářských bilancí množství a jakosti povrchových a podzemních vod
Kontrola dodržování manipulačních a provozních řádů, povodňových plánů a řádu plavební bezpečnosti
Posuzování stavu protipovodňové ochrany, ochrany vodních zdrojů a čistoty vody
Posuzování stavu a parametrů vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti a stability
Sledování a posuzování hydrologických, meteorologických a provozních údajů
Kontrola a přejímka oprav vodních děl a vodohospodářských zařízení
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství
Prevence před povodněmi
Obsluha a interpretace výsledků hydrologických modelů
Vypracování návrhů pro stanovení záplavových území a ochranných pásem vodních zdrojů
Zpracování posudků, rozborů a studií pro vodní díla
Zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů a splaveninového režimu vodních toků
Návrhy opatření při II. a III. stupni povodňové aktivity
Řízení projektového týmu a koordinace jednotlivých činností oblasti vodního hospodářství
Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha)
Kontrola dodržování hygienických podmínek na vodním toku
Sestavování plánů v oblasti vod
Zpracovávání manipulačních řádů vodních děl a vodohospodářských soustav
Zpracování plánů údržby, oprav a podkladů pro rekonstrukce vodních toků a vodních děl
Zpracování podkladů pro odběry a vypouštění odpadních vod a pro rozhodování vodoprávních úřadů
Stanovování podmínek pro investory z hlediska životního prostředí a správy povodí
Kontrola nakládání s vodami (odběry, vypouštění atd.)
Projednávání způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů a jednání se správními orgány
Jednání s investory a správními orgány v rámci vodoprávních řízení
Zpracování technických řešení vodních děl
Využívání a tvorba grafických informačních systémů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací