Povolání
Strážník obecní policie specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Alternativní názvy: Vedoucí strážník obecní policie
Platové rozmezí
23 604 Kč - 42 420 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník obecní policie specialista určuje koncepci výkonu služby obecní policie na úrovni statutárních měst nebo v hlavním městě Praze a komplexně řídí její činnost při zajišťování bezpečnosti, pořádku a prevence kriminality.

Pracovní činnosti

 • Provádění zpracovatelských činností a předkládání koncepčních materiálů pro vedení samosprávy města na úseku bezpečnosti a pořádku.
 • Komplexní řízení výkonu služby obecní policie při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob, majetku a udržování veřejného pořádku.
 • Řízení jednotlivých služeb k zajištění věcných podmínek a personálních předpokladů nepřetržitého výkonu služby obecní policie.
 • Koordinace součinnosti obecní policie s orgány samosprávy a Policie ČR pro případ mimořádných bezpečnostních událostí, havárií nebo přírodních katastrof.
 • Sběr informací o situaci na úseku bezpečnosti a pořádku ve městě, vyhodnocování trendů budoucího vývoje a informování představitelů města o přijímaných opatřeních.
 • Vedení příslušné služební agendy a dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, magisterský studijní program a magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
činnosti strážníka
technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání a předkládání koncepčních materiálů obecní policie na úseku zajišťování bezpečnosti a pořádku
Sběr informací o situaci na úseku bezpečnosti a pořádku ve městě, vyhodnocování trendů budoucího vývoje
Vedení příslušné služební agendy a dokumentace strážníka - specialisty obecní policie
Informování představitelů města o přijímaných opatřeních na úseku zajišťování ochrany a bezpečnosti osob, majetku a udržování veřejného pořádku
Komplexní řízení výkonu služby obecní policie při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob, majetku a udržování veřejného pořádku
Řízení jednotlivých služeb k zajištění věcných podmínek a personálních předpokladů výkonu služby obecní policie
Koordinace interních procesů v oblasti materiálně technického zajištění výkonu služby a organizace výchovy a výcviku příslušníků obecní policie
Koordinace součinnosti obecní policie s orgány samosprávy, Policie ČR a ostatními složkami integrovaného záchranného systému při mimořádných bezpečnostních událostech, haváriích nebo přírodních katastrofách

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací