Povolání
Hutník valcíř kovů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Metal roller, Dělník válcovny, Dělník úpraven, Strojník válcoven, Valcíř kovů
Platové rozmezí
23 035 Kč - 35 304 Kč

Charakteristika

Hutník valcíř kovů provádí odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Pracovní činnosti

 • Průběžná kontrola výrobního procesu, kontrola jakosti výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění.
 • Běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek.
 • Řízení procesu kontinuálního válcování materiálů.
 • Obsluha tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje.
 • Válcování kovů na válcovacích tratích nebo stolicích.
 • Řízení ohřevu ingotů, bram a předvalků v ohřívacích pecích.
 • Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení.
 • Tvarové a rozměrové třídění materiálů na strojním zařízení.
 • Vybrušování a vypalování povrchových vad válcovaných materiálů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem. Také je vystaven zátěži rizikem úrazu, pracovní dobou na směny, hlukem a prachem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie válcování kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční odstraňování okují a odpadu v kanálech pod válcovacími tratěmi v průběhu válcování za tepla
Ruční odstraňování povrchových vad plechů, ingotů a předvalků pneumatickým kladivem nebo autogenním hořákem
Obsluha válcovacích stolic, žíhacích pecí, olejových a emulzních stanic, dělicích a frézovacích linek
Obsluha zařízení na dokončovací úpravy vývalků (rovnací, frézovací, řezací, tryskací a další stroje a linky)
Posuzování jakosti hutních válcovaných výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění
Normalizace při tváření (válcování) kovů
Volba technologických podmínek lisování, válcování trubek a profilů, řezání žhavých vývalků, válcování bezešvých trub, pásové oceli a plechů
Příprava ingotů pro válcovací tratě
Seřizování, ošetřování a údržba válcovacích stolic, dělících, rovnacích frézovacích a úpravárenských linek při výrobě válcovaných kovových materiálů
Obsluha valníků a vlečníků ve válcovnách za tepla, strojní odstraňování okují

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací