Specializace povolání
Úklidový pracovník - práce ve výškách

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff at height works, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Nadřízené povolání: Úklidový pracovník
Platové rozmezí
7 600 Kč - 16 921 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník – práce ve výškách provádí práce různého odborného úklidového a čisticího charakteru ve výškách na objektech z vnější strany i uvnitř s využitím žebříků, lešení, horolezecké nebo vysokozdvižné, závěsové a jiné techniky pro práci ve výškách.

Pracovní činnosti

 • Ředění, skladování a práce s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Výběr, příprava a sestavení pomůcek, strojů a přístupové techniky, znalost jejich údržby a čištění, včetně pomůcek BOZP.
 • Příprava pracoviště a technických prostředků, zařízení a pomůcek k čištění výškových budov a zajištění pracovního prostoru s ohledem i na cizí osoby.
 • Čištění a údržba stavebních konstrukcí, technologických rozvodů a zařízení uvnitř i vně budov.
 • Čištění a údržba plášťů výškových budov uvnitř i vně.
 • Čištění a leštění skleněných ploch uvnitř i vně výškových budov.
 • Čištění a odstraňování graffiti ze stavebních prvků výškových budov včetně impregnace.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Organizace práce a vyhodnocení rizik na pracovišti, orientace v harmonogramech a bezpečnostních listech.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži prací ve výškách a rizikem úrazu. Také je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách a rizikem úrazu. Je nutné počítat je vystaven zátěži teplem, jemné motoriky, chladem, pracovní dobou na směny, hlukem, prachem, chemickými látkami, invazivními alergeny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby, neúplné základní vzdělání v oboru základní škola a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti
výškové práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení
Volba, příprava, kompletace, údržba a čištění pomůcek, strojů, přístupové techniky včetně pomůcek BOZP s ohledem na druh, daný typ čištění, stavební materiál, míru znečištění a jejich používání a manipulace s nimi
Identifikace základních materiálů povrchů a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací
Doprava materiálů a pomůcek pro práci v nepřístupných místech a na výškových objektech
Výstupy na těžce přístupná místa bez lešení za použití pomůcek pro práci ve výškách nebo přístupové techniky
Mytí, odprašnění a čištění kovových a jiných částí konstrukcí za použití pomůcek, strojů a přístupové techniky
Mytí pískovcových, ostatních kamenných a jiných fasád při použití pomůcek, strojů a přístupové techniky
Hloubkové čištění obkladových keramických ploch na fasádách chemickými i mechanickými činiteli
Čištění a odstraňování graffiti ze stavebních prvků chemickými i mechanickými činiteli
Impregnace proti graffiti na kamenných a fasádových částech za použití pomůcek pro práci ve výškách nebo přístupové techniky
Čištění a údržba skleněných ploch včetně leštění za použití pomůcek pro práci ve výškách
Provádění čištění a údržby elektrozařízení
Provádění čištění a údržby elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.)
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách
Třídění a nakládání s druhotnými odpady
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací