Specializace povolání
Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Specialista pro diplomatickou službu
Platové rozmezí
24 427 Kč - 55 605 Kč

Charakteristika

Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu rozvíjí diplomatické vztahy, prosazuje zahraniční politiku ČR a chrání práva a zájmy ČR a jejích občanů.

Pracovní činnosti

 • Podílí se na tvorbě a realizaci zahraničně politické orientace České republiky pro státy své působnosti a vůči mezinárodním organizacím a integračním seskupením.
 • Vykonává koordinační, analytickou a posudkovou činnost ve vztahu ČR k jiným státům a mezinárodním organizacím v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, kulturní, vzdělávací a dalších oblastech.
 • Vypracovává analýzy a prognózy vnitropolitického vývoje a zahraniční politiky přijímajícího státu.
 • Udržuje a rozvíjí vztahy s diplomatickými zastoupeními jiných států a dalšími orgány jiných států v zemi působnosti.
 • Plní konkrétní úkoly při realizaci české zahraniční politiky vůči cizím státům a mezinárodním organizacím.
 • Spolupracuje na tvorbě politiky ČR ve vztahu k EU a k dalším mezinárodním organizacím.
 • Zajišťuje působení ČR v EU a vypracování pozic ČR k institucionálním otázkám EU.
 • Spolupracuje na formulaci, provádění a koordinaci bezpečnostní politiky ČR.
 • Odpovídá za diplomatické vztahy a zapojení ČR do evropských a mezinárodních organizací zajišťujících společnou bezpečnostně obrannou strategii.
 • Zajišťuje účast ČR v procesu kontroly zbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti.
 • Získává, zpracovává, hodnotí a zasílá do ústředí informace o vnitropolitické, zahraničněpolitické, bezpečnostní a hospodářské situaci přijímajícího státu se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k ČR.
 • Obsahově připravuje a zabezpečuje návštěvy oficiálních představitelů ČR a přijímajícího státu a podílí se na jejich jednáních.
 • Sleduje plnění mezinárodních smluv, kterými jsou ČR a přijímající státy vázány.
 • Předkládá návrhy na smluvní nebo jinou úpravu jednotlivých oblastí vztahů s přijímajícím státem.
 • Zabezpečuje styky v oblasti kultury, školství, vědy, církví a zdravotnictví.
 • Zajišťuje, podporuje a koordinuje vztahy českých krajanů s ČR.
 • Spolupracuje s představiteli nevládních organizací při realizaci priorit zahraniční politiky ČR.
 • Vyhledává a využívá vhodné formy a prostředky k šíření informací o ČR a zvyšování publicity ČR v zahraničí.
 • V zemi působnosti se aktivně podílí na kontrole správného nakládání s prostředky české rozvojové, humanitární a transformační pomoci.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru mezinárodní teritoriální studia, bakalářský studijní program, magisterský studijní program v oboru právo a právní věda, magisterský studijní program a magisterský studijní program v oboru humanitní studia.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce politického zabezpečování stykových akcí s představiteli jiného státu nebo mezinárodních vládních organizací v rámci diplomatické činnosti zastupitelského úřadu
Posuzování nestandardních událostí a jevů v mezinárodní politice (ozbrojené konflikty, eskalace napětí) a reagování na tyto jevy v rámci diplomatické činnosti zastupitelského úřadu
Analyzování vztahů ČR s jiným státem či skupinou států a vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, v rámci diplomatické činnosti zastupitelského úřadu
Koordinování diplomatických vztahů ČR s jiným státem či skupinou států v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, konzulární, kulturní, vědecké, školské a zdravotnické politiky
Koordinování přípravy podkladových materiálů o jiném státu či skupině států v rámci diplomatické činnosti zastupitelského úřadu
Zabezpečování diplomatických vztahů s jiným státem či skupinou států, prosazování koncepce zahraniční politiky ČR a ochrana práv a zájmů ČR
Tvorba koncepcí a metodik ve svěřené působnosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací