Specializace povolání
Vodař - údržba vodních toků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Nadřízené povolání: Vodař
Příbuzné specializace: Hrázný a jezný, Poříčný
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 382 Kč - 30 311 Kč

Charakteristika

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Injektážní práce.
 • Rekultivační a protierozní úprava terénu.
 • Obsluha strojů a mechanizačních prostředků.
 • Provádění demoličních prací.
 • Stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl.
 • Vedení provozní evidence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vodní stavby a vodní díla
technologie zednických prací
technologie betonování
technologie dláždění a asfaltování
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
vegetační doprovod vodního toku
geodézie
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Údržba břehových opevnění, břehových porostů a průtočnosti koryt
Péče o břehové porosty (prořezávky, kácení, odvětvování) motorovými pilami
Údržba a opravy vegetačního opevnění, dlažeb, opevnění z lomového kamene, údržba pohozů a záhozů břehů vodních toků a vodních děl
Posun materiálu a předmětů (vazačské oprávnění)
Řízení a obsluha drobné mechanizace
Jednoduché činnosti s ručním nářadím a strojním zařízením
Obsluha stavebních strojů a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací