Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 7

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
  • Vysoce specializované teoretické a praktické znalosti v oboru i v oborech souvisejících
  • Integrace informací z příbuzných oborů jako základ výzkumu či projektu
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
  • Rozvíjení nových dovedností v reakci na objevující se znalosti a technická zařízení
  • Při inovacích využívat nových i stávajících poznatků z různých oblastí Používání systémového myšlení Prezentace a obhajoba inovací doporučených řešení
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
  • Řešit nestandardní a složité problémy vyžadující zvážení dalších faktorů
  • Řídit diskusi, zvážit navrhované alternativy a přijmout odpovědnost za konečné rozhodnutí
  • Identifikovat vzdělávací potřeby své a svých podřízených a rozhodovat o jejich realizaci Navrhovat a řídit projekty; zodpovídat za jejich výstupy
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
  • K zaučení je nutná znalost vysoce specializovaných znalostí v oboru a v oborech příbuzných; absolvování adaptačního procesu
  • Jedná se o duševní činnosti; časté uplatnění na vysoce odborných, samostatných či řídících pozicích