Nápověda

Instruktážní video pro tvůrce povolání

Slovník základních pojmů

Národní soustava povolání

je otevřená, veřejně dostupná databáze jednotek práce vyskytujících se na českém trhu práce. Národní soustava povolání vzniká od roku 2007. Tvorba a aktualizace dat Národní soustavy povolání je zajišťována (od roku 2007) prostřednictvím sektorových rad jako reprezentativních zástupců zaměstnavatelů. V návaznosti zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., obsahuje Národní soustava povolání ve svém základním vymezení:

1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem

2. stručný popis povolání

3. pracovní činnosti v povolání

4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní

5. další údaje související s povoláním

Povolání

je standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.

Typová pozice

je seskupením pracovních činností, které lze v rámci obvyklé dělby práce vykonávat samostatně s určitou odbornou způsobilostí (skupina pracovních činností pod určitým povoláním)

Průřezová typová pozice

je seskupením průřezově se vyskytujících pracovních činností uplatnitelných v různých oblastech samostatně nebo v návaznosti (ve spojení) s dalšími povoláními či typovými pozicemi.

Jednotka práce

je prvek Národní soustavy povolání (povolání, typová pozice, průřezová typová pozice)

Kvalifikační úroveň

je základní třídicí kategorie jednotek práce v NSP odráží náročnost požadavků kladených na vykonavatele jednotek práce

Deskriptory kvalifikačních úrovní

jsou popisy, které u jednotlivých kvalifikačních úrovní vymezují obvykle očekávané výsledky práce a schopnosti spojované s danou kvalifikační úrovní. Deskriptory jsou obecným vyjádřením požadovaných znalostí, dovedností a dalších nároků dle charakteru práce.

Odborný směr

je obor případně oblast trhu práce, který sdružuje jednotky práce s obdobným odborným zaměřením. Rozděluje jednotky práce z hlediska oboru činností a druhu vykonávané práce.

Sektorová rada

je dobrovolné profesní sdružení, složené z reprezentantů významných zástupců zaměstnavatelů, střešních profesních sdružení a významných odborníků na lidské zdroje v daném odvětví. Jejím cílem je reprezentovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů zájmy daného odvětví ve vztahu ke státní správě, vzdělavatelům, občanům a dalším partnerům. Tvůrce a garant jednotek práce v NSP.

Položky jednotek práce a jejich výklad

Název

V praxi nejpoužívanější označení, personifikovaná forma

Alternativní název

Další v praxi používaný nebo cizojazyčný název (pro vyhledávání)

Kvalifikační úroveň NSP

Základní třídicí kategorie jednotek práce v NSP odráží náročnost požadavků kladených na vykonavatele jednotek práce, v zásadě odpovídá úrovni klíčových nebo převažujících kompetencí.

Odborný směr

Oblast trhu práce, která sdružuje jednotky práce s obdobným odborným zaměřením.

Podsměr

Konkrétněji vymezená oblast trhu práce, umožňuje uživatelům systematické vyhledávání jednotek práce.

Klasifikační kód CZ-ISCO

Kód, který vyjadřuje zařazení do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (Národní klasifikaci zaměstnání), respektující ISCO-08 (Mezinárodní klasifikace zaměstnání).

Charakteristika

Stručné vyjádření obsahové náplně jednotky práce. Vymezení předmětu práce a zásadních pracovních procesů.

Pracovní činnosti

Přehled činností charakterizujících náplň dané jednotky práce dle běžné dělby práce.

Příklady prací

Vyjadřují činnosti, které jsou klíčové při oceňování práce. Jsou seřazeny podle stupně složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací zařazených do 12. tarifních stupňů v podnikatelské sféře a do 16. platových tříd v rozpočtové sféře a státní správě.

Pracovní podmínky

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek (fyzikální, chemické, biologické, sociální a organizační faktory, způsobených pracovištěm a pracovním režimem).

Průměrné výdělky

Rozpětí průměrné mzdy u jednotky práce v ČR celkem a v jednotlivých krajích. Údaje jsou převzaty z systému o průměrném výdělku (ISPV).

Certifikáty

Ze zákona povinné případně doporučené certifikáty pro výkon dané jednotky práce.

Vazba na dílčí kvalifikaci

Informace o odpovídající kvalifikaci z Národní soustavy kvalifikací , kterou je třeba prokázat k získání národního certifikátu

Požadavky na odbornou přípravu a další vzdělání

Počáteční a další vzdělávání, které je vyžadováno ze zákona nebo zaměstnavateli. Obory poskytující vhodnou školní přípravu vymezené pomocí Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV), případně Rámcových vzdělávacích programů (RVP).

Informace o vzdělávacích institucích

Datové zdroje dalších aplikací (DAT CZ, Školák aj.) s podrobnějšími informacemi o školách vyučujících příslušné obory vzdělání a o vzdělávacích institucích nabízejících odpovídající kurzy.

Zákonem předepsaná praxe

Počet let odborné praxe a označení příslušné právní normy, která ji předepisuje.

Odkaz do Databáze regulovaných povolání a pracovních činností

Seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky.

Kompetence

Vymezují souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů umožňující pracovní uplatnění v konkrétní jednotce práce a osobní rozvoj jednotlivce.

Kompetence popisované u jednotek práce se uvádí v kategoriích měkké kompetence, obecné dovednosti a odborné znalosti a dovednosti.

Předpoklady člověka požadované k výkonu určitého souboru pracovních činností zahrnuté do kompetencí jsou součástí kompetenčního modelu NSP, což umožňuje zařazovat kompetence k jednotkám práce i pracovat s nimi jako se strukturovanou soustavou klasifikovanou dle logického klíče ( Centrální databáze kompetencí ).

Zdravotní podmínky

Vymezení onemocnění či postižení, která zamezují nebo omezují výkon práce - specifikováno absolutními a relativními kontraindikacemi.

Garant

Sektorová rada, významný zaměstnavatelský subjekt v dané oblasti. Garant zodpovídá za kvalitu popisu jednotky práce. Sektorová rada (SR) je orgán, který sdružuje zástupce zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů a další odborníky na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví.

Koordinátor

Koordinační rada - zástupce střešních zaměstnavatelských svazů a komor. Koordinační rada zodpovídá za koordinaci činností sektorových rad a nastavení schvalovacích procesů.

Průvodce světem povolání

Internetový poradenský nástroj pro volbu povolání, vstup na trh práce.

Volná místa

Přehled volných pracovních míst z nabídky úřadů práce pro danou jednotku práce.

Statistika volných míst

Počty volných pracovních míst v jednotlivých krajích a ČR celkem, včetně grafického zobrazení.

Informace o zařazení jednotky práce

Nadřízené povolání - informace o povolání, do kterého je typová pozice zařazena.

Podřízené typové pozice – informace o typových pozicích, které spadají pod příslušné nadřízené povolání.

Příbuzné typové pozice - informace o příbuzných typových pozicích, které jsou zařazeny pod jedno povolání.

Související průřezové typové pozice - informace o souvisejících průřezových typových pozicích.

Soubory ke stažení

Manuál pro tvorbu katalogu Národní soustava povolání, určeno pro členy sektorových rad, expertních týmů a pracovních skupin

Přílohy (zip)

Zkratky

Seznam používaných zkratek pro Katalog NSP

CZ ISCO

Národní klasifikace zaměstnání

CZ NACE

Klasifikace ekonomických činností v ČR

CDK

Centrální databáze kompetencí

ČSÚ

Český statistický úřad

DAT CZ

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

DDV

Další profesní vzdělávání doplňkové

PK

Profesní kvalifikace v Národní soustavě povolání

DPP

Dohoda o provedení práce

EQF

Evropský rámec kvalifikací

ET

Expertní tým

EU

Evropská unie

ILO

Mezinárodní organizace práce (International labour organisation)

IS

Informační systém

ISA

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

ISCO – 08

Mezinárodní klasifikace zaměstnání

IPSYS

Informačně poradenský systém pro další profesní vzdělávání

ISPV

Informační systém o průměrném výdělku

ISTP

Integrovaný systém typových pozic

ITP

Institut trhu práce

JP

Jednotka práce v Národní soustavě povolání

KKOV

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

KM NSP

Kompetenční model NSP

KM SZ

Kompetenční model služeb zaměstnanosti

KR

Koordinační rada

KTP

Kartotéka typových pozic

Kvalifikační úroveň

KZAM – R

Národní klasifikace zaměstnání ČSÚ

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NSK

Národní soustava kvalifikací

NSP

Národní soustava povolání

NÚV

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností

PS

Pracovní skupina

PTP

Průřezová typová pozice v Národní soustavě povolání

RVP

Rámcový vzdělávací program

S1

Odborný směr

S2

Odborný podsměr

SR

Sektorová rada

SUK

Slezská univerzita Karviná

TP

Typová pozice v Národní soustavě povolání

ÚPK

Úplná profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací

VŘT

Vrchní řídící tým veřejné zakázky Národní soustavy povolání

VZ NSP II.

Veřejná zakázka Národní soustava povolání II.