Specializace povolání
Záchranář záchranné roty

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Odborné dovednosti

Doporučená úroveň Popis dovedností
1 2 3 4 5 6 7 8
Hašení požárů
Zajišťování spojení na požární stanici jednotky požární ochrany, komunikace při zásazích s použitím technických prostředků
Zajišťování úplnosti a provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Provádění oprav, údržby a čištění přidělené hasičské techniky
Provádění hasebních a záchranných prací při požárních, záchranných a technických zásazích s využitím speciálních odborností
Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací se speciální odborností a s uplatněním samostatného rozhodování při požárech, záchranných akcích a technických zásazích
Provádění hasebních prací při požárech
Provádění záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Využívání různých technických prostředků při požárních, záchranných a technických zásazích
Provádění hasebních a záchranných prací s používáním ochranných obleků, dýchací techniky a věcných prostředků požární ochrany
Provádění nejsložitějších hasebních prací při požárech
Provádění nejsložitějších záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Provádění prací v dýchacím přístroji či ochranných oblecích při požárních a záchranářských zásazích a při výcviku
Provádění hasebních a záchranných prací v dýchacích přístrojích, ochranných oblecích apod.
Provádění technických zásahů při úniku nebezpečných látek
Provádění technických zásahů při únicích nebezpečných látek (popř. při jejich hrozící možnosti), omezení jejich rozsahu, likvidace jejich následků apod.
Provádění technických zásahů při rozsáhlých únicích nebezpečných látek (popř. při jejich hrozící možnosti), omezení jejich rozsahu, likvidace jejich následků apod.
Požární asistence při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (např. při kulturních, sportovních a společenských akcích)
Provádění dílčích nestandardních činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, při krizovém plánování a civilním nouzovém plánování
Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků