Povolání
Právník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 584 Kč - 54 684 Kč

- Nutné
- Výhodné

Odborné znalosti

Odborné dovednosti

Doporučená úroveň Popis dovedností
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyřizování oprávněných stížností právního charakteru a zjednávání nápravy
Poskytování právních porad managementu i zaměstnancům organizace
Shromažďování důkazního materiálu
Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace včetně vymáhání pohledávek
Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.)
Provádění dílčích úkonů při zastupování v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.)
Provádění dílčích úkonů při zajišťování správy cizího majetku
Zastupování organizace v řízení před soudy a jinými orgány
Poskytování právních porad klientům
Sepisování návrhů smluv, právních podání, žalob, odvolání, popř. dalších listin a dokumentů souvisejících s poskytovanými právními službami
Zpracovávání odborných rešerší spisové dokumentace z právní oblasti
Sepisování právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin jménem státu nebo pokynů obecné povahy souvisejících s činností státního zástupce
Kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
Posuzování předkládaného důkazního materiálu z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces při soudním řízení
Rozhodování soudních sporů a rozhodování o vině a trestu ve věcech trestních, a to na základě shromážděného důkazního materiálu a v souladu s platnými právními předpisy
Rozhodování o ústavních stížnostech a o zrušení platnosti zákonů či jiných právních předpisů s ohledem na dodržování Ústavy České republiky
Prověřování oprávněnosti přijatých stížností právního charakteru
Vykonávání dozoru nad způsobem výkonu vazby, trestu odnětí svobody a v dalších místech, kde je na základě zákona omezována osobní svoboda občanů
Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů, např. k písemným úkonům účastníků řízení, k důkaznímu materiálu apod.
Analýza a právní rozbory složitějších případů či návrhů smluv, obchodních podmínek, nabídek apod.
Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
Sepisování legislativních norem vydávaných samosprávným orgánem
Poskytování běžného právního poradenství
Poskytování právních porad a konzultací v oblasti samosprávy včetně metodiky tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí příslušného úřadu včetně vymáhání pohledávek
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace pod vedením právníka včetně vymáhání pohledávek
Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně
Zastupování příslušného úřadu v řízení před soudy a jinými orgány
Řízení činností příslušného právního útvaru