Povolání
Administrátor krematoria

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Správce krematoria, Pracovník krematoria
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Administrátor krematoria komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem na počátku a po dobu trvání zakázky.
 • Materiální a personální zajištění provozu krematoria.
 • Vedení pracovního kolektivu.
 • Tvorba kremačních a provozních řádů krematoria.
 • Kontrola technologického postupu žehu.
 • Vedení předepsané evidence přijatých lidských pozůstatků v rakvi a zpopelněných lidských ostatků v urnách.
 • Oceňování nákladů a služeb v krematoriu (tvorba a regulace cen).
 • Zajišťování předepsaných měření z hlediska ochrany životního prostředí.
 • Tvorba návrhů smluv s poskytovateli zdravotních služeb na spalování anatomicko-patologického odpadu.
 • Tvorba plánů krizového řízení krematoria.
 • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, hygienické přípravy a zajištění školení obsluhy plynových zařízení.
 • Vykonávání prací v krematoriu, především řízení a obsluha digitálních zpopelňovacích zařízení včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou kremačního zařízení.
 • Řízení údržby a oprav kremačních pecí a chladících zařízení.
 • Zpracování mzdových a fakturačních podkladů.
 • Kontrola Listu o prohlídce zemřelého a povolení ke zpopelnění od státního zástupce nebo státu, jehož občanem zemřelá osoba byla.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
zásady BOZP
související právní předpisy
pohřebnictví
základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Základní činnosti a služby provozovatele krematoria
Dodržování zákonného zacházení s lidskými pozůstatky
Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky
Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
Orientace v logistice a technologii zpopelňování
Vytváření řádu krematoria a provozního řádu
Vedení předepsané evidence a dokumentace krematoria
Oceňování zpopelnění a služeb souvisejících s provozem krematoria

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací