Povolání
Karierový poradce

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
11 461 Kč - 20 914 Kč

Charakteristika

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Pracovní činnosti

  • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro profesní přípravu, vzdělávání, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klienta.
  • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení.
  • Volba vhodných kariérových nástrojů k hodnocení a sebehodnocení klienta.
  • Výcvik dovedností klienta k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji.
  • Využívání informací z prezentace služeb kariérového poradenství, veletrhů kariérových informací, příkladů dobré praxe a další.
  • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce klientům.
  • Vyhledávání informací, jejich sdělování strukturovaným a srozumitelným způsobem, umožňující rozhodování klienta v další profesní dráze.
  • Komunikace s partnery s relevantními poskytovateli kariérového poradenství v sektorech veřejném, neziskovém, soukromém a komerčním.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru specializace v pedagogice, bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management a bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče a bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav)
personální management
kariérový růst zaměstnanců, formy a možnosti dalšího vzdělávání
andragogika
teorie kariérového poradenství
metody, techniky, postupy a strategie kariérového poradenství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
Identifikace schopností, dovedností a vzdělávacích a rozvojových potřeb jedince s využitím základní kariérové diagnostiky (bez použití psychodiagnostických metod)
Analyzování karierních potřeb a zájmu klientů
Vyhledávání kariérových informací, jejich sdělování strukturovaným způsobem s ohledem na rozhodovací prioritu klienta
Sestavování individuálního kariérního plánu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
Poskytování kariérových informací z oblasti vzdělávání a trhu práce
Využívání nových metod karierového poradenství - supervize, mentoring, on-line diagnostika, kreativní techniky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací