Povolání
Obsluha recyklačních zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
17 253 Kč - 29 273 Kč

Charakteristika

Obsluha recyklačních zařízení realizuje stanovené postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu za využití strojů a zařízení určených pro recyklaci surovin a zpracování odpadů, realizuje kontrolní činnost strojního parku a jeho drobnou a středně rozsáhlou servisní činnost, a s tím spojenou administrativu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojového parku a zařízení při recyklaci materiálů a zpracování odpadů.
 • Dodržování stanovených pracovních postupů, prostředků a metod, kontrola určených parametrů technologického postupu pro pracovní proces.
 • Správné používání definovaných strojů, nástrojů, přípravků a zařízení stanoveným technologickým postupem.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Evidování základních dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Kontrola dodržování stanovené kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Kontrola provozuschopnosti, údržby a servisu technologických zařízení.
 • Vedení provozního deníku stroje nebo zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži hlukem, vibracemi a prachem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
nakládání s odpady
druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
bezpečnost práce
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajištění dopravy a přepravy odpadů
Vizuální hodnocení materiálů, nečistot, znečištění a obsahu nedovolených předmětů při přejímce a na vstupu do technologického zařízení ke zpracování odpadů a druhotných surovin
Obsluha zařízení pro změnu tvaru a hmotnosti materiálů (nůžky, drtič, lis)
Vedení evidence technologického procesu recyklace
Obsluha zařízení pro separaci a třídění materiálů
Obsluha seřízených a nastavených recyklačních strojů a linek
Nastavení provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin
Sledování a měření provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin
Diagnostikování závad a poruch technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin
Provádění údržby a drobných oprav zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin
Odběr a dokumentace vzorků výstupních produktů z technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin
Třídění odpadů a druhotných surovin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací