Povolání
Operační důstojník

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Operační důstojník vykonává činnost s rozhodovací pravomocí na územním operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně nebo s republikovou působností Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákonem a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče - operačního důstojníka
předpisy a technické normy požární ochrany
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
legislativa a ostatní předpisy krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování spojení na požární stanici jednotky požární ochrany, komunikace při zásazích s použitím technických prostředků
Plnění úkolů na daném úseku služební agendy dle řádů, metodik a platných právních předpisů Hasičského záchranného sboru ČR
Určování postupů při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému
Určování postupu při koordinaci součinnosti složek integrovaného záchranného systému
Vedení předepsané dokumentace o operačních činnostech Hasičského záchranného sboru ČR
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Výkon služby na ohlašovně požárů nebo na operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR
Vykonávání samostatných operačních činností u územních orgánů Hasičského záchranného sboru ČR v krajské nebo republikové působnosti
Koordinování výkonů operačních činností Hasičského záchranného sboru ČR
Koordinování operačních činností Hasičského záchranného sboru ČR s ostatními orgány integrovaného záchranného systému
Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti
Poskytování rad a informací volajícímu ohledně dalšího postupu v krizové situaci

více informací