Povolání
Personalista

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: personální práce
Alternativní názvy: Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer
Platové rozmezí
21 329 Kč - 41 612 Kč

Charakteristika

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Pracovní činnosti

 • Plánování a vedení personální práce v organizaci.
 • Tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů organizace.
 • Zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců.
 • Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů.
 • Vedení personální evidence a souvisejících smluvních vztahů.
 • Spolupráce na nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců.
 • Spolupráce při analýze vzdělávacích potřeb a zajišťování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce s vedoucími jednotlivých oddělení v oblasti personální práce.
 • Reporting vedení organizace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání, vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání a vyšší odborné vzdělání v oboru administrativa.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hodnoticí a motivační systémy zaměstnanců
základy pracovního práva, zákoník práce
personalistika a mzdy (platy), mzdové (platové) předpisy, formy odměňování
pracovně právní předpisy v oblasti mezd, platů a zařazování zaměstnanců do skupin, tarifních stupňů (platových tříd)
personální management
zásady stanovování požadavků na pracovní pozice
postupy výběru zaměstnanců, konkursní řízení
kariérový růst zaměstnanců, formy a možnosti dalšího vzdělávání
plánování lidských zdrojů v podniku

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení personálních evidencí (osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní zařazení, dosažená a požadovaná kvalifikace apod.)
Realizování personální politiky organizace s cílem optimálního fungování řízení lidských zdrojů
Sestavení vzdělávacího plánu
Identifikování personálních potřeb firmy
Organizování vzdělávání zaměstnanců
Zajišťování náborových činností
Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
Propouštění zaměstnanců
Tvorba a revize interních pracovněprávních norem

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací