Povolání
Pilot

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
50 344 Kč - 202 204 Kč

Charakteristika

Pilot vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího.

Pracovní činnosti

 • Výkon veškerých činností a povinností vyplývajících z pozice pilota řídícího nebo neřídícího a z vnitřních norem.
 • Provádění předletové přípravy a využívání všech dostupných aktuálních leteckých a meteorologických informací týkajících se plánované tratě a údajů o letištích.
 • Kontrola údajů pro vzlet, platnost a podání letového plánu ATS (letově provozní služby), OFP (provozní letový plán) před jeho předáním veliteli letadla k odsouhlasení.
 • Kontrola přítomnosti předepsané dokumentace na palubě a jejího věcného souladu s oblastí zamýšleného letu.
 • Kontrola správné činnosti radiového a navigačního vybavení.
 • Kontrola souladu skutečně naplněného množství paliva na palubě s údaji použitými pro výpočet nákladového listu a ověření, že je stejné nebo vyšší než minimální požadované množství paliva uvedené v provozním letovém plánu.
 • Kontrola plnění letounu palivem na letištích, kde není smluvně pro tuto činnost zajištěn pozemní technický personál.
 • Shromažďování, vyplňování a předávání povinné dokumentace.
 • Po ukončení letu provedení uzavření letové dokumentace, uspořádání palubní dokumentace do původního stavu a uložení na palubě, předání případných požadavků na zabezpečení letadla na zemi.
 • Nahlašování jakýchkoliv závad, vysazení nebo špatné funkce, o nichž je přesvědčen, že mohou ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů.
 • Nahlašování incidentů, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži ionizujícím zářením. Také je vystaven značné zátěži teplem, zraku, trupu a páteře s převahou statické práce, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, chladem, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny a hlukem. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, bakalářský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů doprava a spoje a bakalářský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni velitel letadla
činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni obchodní pilot
činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni dopravní pilot
pravidla letové navigace
pravidla rádiové komunikace v letectví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení velkokapacitních letadel s nejsložitější elektronickou výstrojí, včetně odpovědnosti za kvalitní a hospodárné provedení letu v souladu s předpisy a normami
Provádění stanovených úkolů druhého pilota před letem, v průběhu letu a po letu v souladu s příslušnými provozními předpisy
Řízení letadel s různou vzletovou hmotností na pravidelných i nepravidelných linkách při přepravě zboží a osob
Komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen
Řešení problémů, které se vyskytnou na palubě dopravního letadla a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících nebo posádky
Orientace v předpisech a dokumentaci pro obsluhu systémů pro přenos letových dat a vykonávání dílčích činností spojených s řízením letového provozu
Orientace v provozních předpisech pro řízení letadel nebo vrtulníků a v předpisech pro přesné, bezpečné a hospodárné provedení letu
Kontrola a koordinace činnosti posádky letadla od zahájení předletové přípravy do ukončení letu, odpovědnost za činnost posádky
Orientace v předpisech a pokynech pro zajišťování bezpečnosti cestujících, letadla a posádky a poskytování náležitého servisu během letu
Orientace v předpisech a pokynech pro řízení pohybu letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní věže
Kontrola a provádění funkčních zkoušek letadel a jejich systémů včetně rozhodování o provozuschopnosti letadel
Používání navigačních přístrojů systému řízení v letadle

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací