Povolání
Právník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 584 Kč - 54 684 Kč

Charakteristika

Právník poskytuje právní poradenství, zpracovává právní expertizy a vykonává další odborné právnické činnosti.

Pracovní činnosti

  • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
  • Právní poradenství.
  • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
  • Sepisování listin.
  • Správa cizího majetku.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda, magisterský studijní program v oboru právní specializace, doktorský studijní program v oboru právní specializace a doktorský studijní program v oboru právo a právní věda.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
správní právo, správní řád
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
trestní právo
autorské právo, průmyslově právní ochrana
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
právo v oblasti finančních a kapitálových trhů
převody nemovitostí
legislativa restitučních vypořádání
právo pobytové a azylové
právo Evropské unie
soudnictví
právní věda, právní principy a zásady
legislativa ve stavebnictví
legislativa veřejných zakázek a pravidla hospodářské soutěže
obchodní právo
mezinárodní právo
horní právo
právo soukromé a veřejné
finanční právo
sociální právo

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyřizování oprávněných stížností právního charakteru a zjednávání nápravy
Poskytování právních porad managementu i zaměstnancům organizace
Shromažďování důkazního materiálu
Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace včetně vymáhání pohledávek
Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.)
Provádění dílčích úkonů při zastupování v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.)
Provádění dílčích úkonů při zajišťování správy cizího majetku
Zastupování organizace v řízení před soudy a jinými orgány
Poskytování právních porad klientům
Sepisování návrhů smluv, právních podání, žalob, odvolání, popř. dalších listin a dokumentů souvisejících s poskytovanými právními službami
Zpracovávání odborných rešerší spisové dokumentace z právní oblasti
Sepisování právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin jménem státu nebo pokynů obecné povahy souvisejících s činností státního zástupce
Kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
Posuzování předkládaného důkazního materiálu z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces při soudním řízení
Rozhodování soudních sporů a rozhodování o vině a trestu ve věcech trestních, a to na základě shromážděného důkazního materiálu a v souladu s platnými právními předpisy
Rozhodování o ústavních stížnostech a o zrušení platnosti zákonů či jiných právních předpisů s ohledem na dodržování Ústavy České republiky
Prověřování oprávněnosti přijatých stížností právního charakteru
Vykonávání dozoru nad způsobem výkonu vazby, trestu odnětí svobody a v dalších místech, kde je na základě zákona omezována osobní svoboda občanů
Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů, např. k písemným úkonům účastníků řízení, k důkaznímu materiálu apod.
Analýza a právní rozbory složitějších případů či návrhů smluv, obchodních podmínek, nabídek apod.
Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
Sepisování legislativních norem vydávaných samosprávným orgánem
Poskytování běžného právního poradenství
Poskytování právních porad a konzultací v oblasti samosprávy včetně metodiky tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí příslušného úřadu včetně vymáhání pohledávek
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace pod vedením právníka včetně vymáhání pohledávek
Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně
Zastupování příslušného úřadu v řízení před soudy a jinými orgány
Řízení činností příslušného právního útvaru

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací