Povolání
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR

Charakteristika

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě vykonává hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů, při živelních pohromách a mimořádných událostech. Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky.

Pracovní činnosti

U této jednotky práce nejsou zadány žádné další činnosti

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži teplem, zraku, trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, chladem, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi, prachem, chemickými látkami, invazivními alergeny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Také je vystaven značné zátěži neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů, jemné motoriky a ionizujícím zářením. Významným faktorem je duševní zátěž a celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha požární techniky, speciální požární a vyprošťovací techniky při zásazích, během výcviku apod.
Zajišťování spojení při nasazování jednotek požární ochrany při požárních, záchranných a technických zásazích
Řízení vozidel s výstražným znamením, přeprava osob a techniky na místo zásahu při požárních, záchranných a technických zásazích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací