Povolání
Proutkař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Psychotronicy, Radiestéta, Sourcier, Dowsing, Wunchelrute

Charakteristika

Proutkař zjišťuje s využitím tradičních postupů, pomůcek nebo přístrojů anomálie vzniklé nestejnorodostí vrstev zemního podloží, hledá toky podzemních vod, vodní zdroje a místa nevhodná pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.

Pracovní činnosti

 • Definování rozsahu a druhu práce na základě požadavků zákazníka.
 • Prostudování dokumentace (mapy, plány, zprávy) potřebné k sestavení plánu prací.
 • Sestavení plánu prací, výběr vhodných pomůcek a výstroje.
 • Seznámení zákazníka s podmínkami provedení prací.
 • Vyhledání zemní anomálie, vodního zdroje nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost (dojivost, přírůstky) ustájeného dobytka.
 • Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu.
 • Použití tradičních metod a nástrojů (např. proutek, pružina, virgule, L-dráty a kyvadlo).
 • Zakreslení výsledku požadovaných prací do náčrtu (plánu, mapy) v určitém měřítku s popisem.
 • Vedení provozní, daňové a účetní evidence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
geofyzika
geologie
hydrogeologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Jednání s klientem
Orientace v terénu a mapách
Zpracování projektů geologicko-průzkumných prací a stanovení plánu práce
Ekonomické vyhodnocování projektů
Geologická zjištění tektonických linií
Geologická zjištění míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt lidí i zvířat
Vyhledání pramenů vody a podzemních toků
Geologická zjištění dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu
Geologická zjištění míst, kde se nacházejí inženýrské sítě
Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických výstupů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací