Povolání
Řidič velkostroje

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Alternativní názvy: Řidič velkostroje všech typů pro povrchové dobývání uhlí
Platové rozmezí
26 600 Kč - 38 436 Kč

Charakteristika

Řidič velkostroje zajišťuje obsluhu velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

  • Obsluha stroje
  • Údržba a opravy velkostroje
  • Evidence technických dat v průběhu a výsledcích práce
  • Vykonávání funkce předáka osádky stroje

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
požární prevence
bezpečnost práce
technologie práce řidiče dobývacích a zakládacích strojů a velkostrojů
automatizace v hornictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ošetřování a údržba dobývacích a zakládacích velkostrojů
Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby těžebních a důlních zařízení a strojů
Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách těžebních a důlních zařízení a strojů
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Řízení a obsluha velkostrojů
Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebné pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách
Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách
Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů, signalizaci závad zařízení
Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při ošetřování, seřizování a běžné údržbě těžebních a důlních zařízení a strojů
Pokládka vlečných kabelů 6 kV a manipulace s nimi
Orientace v mapových podkladech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací