Povolání
Strážný

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Alternativní názvy:
Platové rozmezí
13 334 Kč - 28 332 Kč

Charakteristika

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Pracovní činnosti

  • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel a provádění dopravně-regulačních opatření uvnitř objektů.
  • Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů.
  • Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti a základních úkonů ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob podle instrukcí a pokynů.
  • Provádění jednoduchých činností k zajištění pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků a zábav podle instrukcí a pokynů.
  • Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS a určenými osobami.
  • Obsluha mechanických a elektrických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů a jejich využívání k ostraze a ochraně majetku a osob.
  • Používání věcných bezpečnostních prostředků (služební pes, zbraně včetně střelných, spojovací, osvětlovací prostředky, detektory apod.).
  • Vybírání vstupních a vjezdových poplatků, parkovného apod.
  • Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování záznamů o provedených úkonech a zjištěních a vedení stanovené evidence.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem obecného ohrožení. Také je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
technické bezpečnostní systémy
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
Používání věcných bezpečnostních prostředků
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
Kontrolní činnost ve střežených objektech
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací