Povolání
Účetní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Platové rozmezí
21 419 Kč - 37 014 Kč

Charakteristika

Účetní zajišťuje prvotní evidenci jednotlivých činností účetní jednotky a účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné evidence a záznamů v souladu s vnitřními (interními) předpisy účetní jednotky.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Zajišťování fakturace v účetní jednotce.
 • Účtování účetních operací v rámci finančního účetnictví (provádění účetních zápisů do účetních knih).
 • Provádění pravidelných měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Zpracování účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
daňová soustava ve vztahu k účetnictví
styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi
vnitropodnikové účetnictví
majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány
Vedení pokladní knihy včetně vystavování účetních dokladů o příjmech a výdajích peněžních prostředků, a to i v cizí měně
Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
Výpočet odpisů dlouhodobého majetku
Operativní evidence o pohybu majetku, zásob a finančních prostředků
Zpracování objednávek, kupních smluv a nabídek
Sestavení účetní závěrky
Účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví
Vedení vnitropodnikového účetnictví
Vedení evidence o pohybu majetku a o závazcích
Inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančních prostředků, pohledávek a závazků
Provádění účetních kontrol, spolupráce na tvorbě vnitřního předpisu upravujícího jejich systém

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací