2Specialisté
21Specialisté v oblasti vědy a techniky
211Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech
2111Fyzici a astronomové
21113Radiologičtí fyzici
Radiologický fyzik
Radiologický fyzik specialista
2112Meteorologové
21120Meteorologové
Meteorolog specialista
2113Chemici (kromě chemického inženýrství)
21133Chemici organici
Rostlinolékařský diagnostik
Diagnostik chemik
21134Fyzikální chemici, chemici analytici
Prubíř specialista
Puncovní inspektor specialista
Metodik puncovnictví
21135Jaderní chemici
Inspektor radiační ochrany
2114Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci
21142Geologové
Ložiskový geolog
Inženýrský geolog
Hydrogeolog
Geomechanik
21143Geofyzici
Geofyzik
21144Hydrologové
Hydrolog specialista
21149Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice
Paleontolog
212Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
2120Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
21202Specialisté v oblasti statistiky
Statistik specialista
Statistik expert
21203Specialisté v oblasti pojistné matematiky
Pojistný matematik
213Specialisté v biologických a příbuzných oborech
2131Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté
21311Biologové
Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní
21315Zoologové
Zoolog specialista
21316Biochemici, biofyzici
Specialista pro přípravky na ochranu rostlin
2132Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství
21321Specialisté v oblasti agronomie
Specialista zemědělských komodit a půdy
Specialista rostlinné výroby
Rostlinolékařský inspektor specialista
Zemědělský specialista agronom
21322Specialisté v oblasti zootechniky
Specialista plemenářské inspekce
Zemědělský specialista zootechnik
21323Specialisté v oblasti zahradnictví
Specialista zahradnické výroby
Specialista realizace a údržby zeleně
Specialista vinohradník a vinař
Greenkeeper specialista
21324Specialisté v oblasti rybářství
Rybářský specialista
21325Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti
Lesní inženýr správce
Lesní inženýr pro těžební činnost
Lesní inženýr zařizovatel
Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství
21326Specialisté v oblasti vodohospodářství
Vodohospodářský specialista správy povodí
21329Ostatní specialisté v oblasti zemědělství
Zemědělský specialista mechanizátor
2133Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
21330Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
Specialista životního prostředí státní správy
Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista
Inspektor ochrany ovzduší specialista
Inspektor odpadového hospodářství specialista
Inspektor ochrany vod specialista
Inspektor ochrany lesa specialista
Specialista integrace ochrany životního prostředí
Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
Specialista ekolog
214Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
2141Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
21411Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby
Inženýr chemie procesní inženýr
21412Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
Specialista obchodní inspekce
Interní auditor specialista
Referent specialista kvality veřejné správy
Auditor kvality
Poradce systému kvality
21413Specialisté v oblasti logistiky
Specialista regulace poštovních služeb
Logistik v dopravě a přepravě specialista
Logistik skladových operací specialista
Logistik výroby specialista
Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví
21414Specialisté v oblasti dopravy
Manažer provozu silniční dopravy
Specialista plavebního dozoru
Specialista plavebních dokladů
Specialista plavebních informací
Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy
Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení
Specialista drážní inspekce
Provozní specialista drážního úřadu
Technický specialista drážního úřadu
Specialista dopravně správních agend v ÚSC
Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC
Specialista rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů
Specialista pro oblast ekonomické regulace civilního letectví
Specialista pro oblast správních řízení v civilním letectví
Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel
Inspektor draků a mechanických systémů
Inspektor výstroje letadel
Inspektor způsobilosti pohonných jednotek
Inspektor letových výkonů a vlastností
Inspektor certifikace letadel
Inspektor výroby letadel
Inspektor údržby letadel
Inspektor dopravních letadel
Inspektor malých letadel
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy
Inspektor letového provozu
Inspektor leteckých prací
Inspektor všeobecného letectví
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb
Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy
Inspektor provozovatelů leteckých služeb
Inspektor řízení letového provozu
Inspektor pozemních zařízení
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod
Inspektor příčin leteckých nehod
Technický inspektor příčin leteckých nehod
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy
Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě
Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu
Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin
Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy
Specialista pro řízení státní správy silniční linkové osobní dopravy
Specialista pro tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy
Metodik státní správy v oblasti taxislužby
Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností
Specialista technické způsobilosti vozidel
Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel
Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend
Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy
Manažer sběrných přepravních uzlů
Disponent lodní dopravy
Dozorčí železniční přepravy
Provozní dispečer v železniční dopravě
Dozorčí železničního provozu
21415Specialisté v oblasti krizového řízení
Specialista hmotných rezerv
Specialista příprav hospodářského opatření
Specialista pro IZS a bezpečnost
Specialista pro prevenci havárií
Specialista pro krizové stavy
21416Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení
Bezpečnostní manažer v obchodě a službách
Specialista bezpečnostního a krizového řízení
21419Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
Textilní manažer specialista
2142Stavební inženýři
21422Inženýři projektanti budov
Stavební inženýr projektant
21423Inženýři projektanti inženýrských děl
Projektant vodních staveb specialista
21424Stavební inženýři technologové, normovači
Stavební inženýr technolog
Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice
21425Stavební inženýři přípravy a realizace investic
Stavební inženýr přípravy výroby a investic
Stavební inženýr realizace investic a engineeringu
Stavební technik samosprávy specialista
21426Stavební inženýři kontroly a řízení kvality
Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality
Autorizovaný inspektor
Znalec v oboru stavebnictví
21427Stavební inženýři výstavby budov
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl
Stavební inženýr stavbyvedoucí
21428Stavební inženýři výstavby inženýrských děl
Stavební specialista drážního úřadu
Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí
Inspektor leteckého stavebního úřadu
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací
21429Ostatní stavební inženýři
Specialista pro správní řízení ve stavebnictví
Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb
Referent specialista povolování staveb
Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu
Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů
2143Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
21430Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
Ekolog specialista pro chemické látky
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin
Inženýr chemie pro environment
Hodnotitel rizik ukládání odpadů
2144Strojní inženýři
21443Strojní inženýři technologové, normovači
Kovárenský inženýr technolog kování
Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů
Technolog lisovny specialista
Svářečský inženýr
21445Strojní inženýři kontroly a řízení kvality
Zkušební specialista zbraní a střeliva
Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva
2145Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21451Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník
Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník
21452Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů
21453Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod
Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků
Inženýr chemie technolog
Sklářský inženýr technolog
Sklářský inženýr normovač
Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna
Keramický inženýr technolog
Technolog konzervování a restaurování
21454Chemičtí inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
Sklářský inženýr technický manažer
21455Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
Zkušební specialista pyrotechniky
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista
Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní
Inženýr chemie analytik
Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti
Keramický inženýr pracovník řízení jakosti
21459Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
Pyrotechnik specialista
Specialista ropné bezpečnosti
Vodárenský specialista úpravy vody
Vodárenský specialista čištění odpadních vod
Sklářský inženýr dispečer
Sklářský inženýr manažer provozu
2146Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21461Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Technik technického rozvoje v dole specialista
Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník
21462Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr projektant
Slévárenský inženýr projektant
Báňský projektant specialista
21463Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr technolog
Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu
Slévárenský inženýr technolog
Slévárenský inženýr metalurg
Hutní inženýr metalurg
Vedoucí důlní degazace
Báňský technolog specialista
Vedoucí větrání
21464Důlní a hutní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin
21465Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr technik řízení jakosti
Slévárenský inženýr technik řízení jakosti
Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin
21466Důlní a hutní inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
Technik řízení údržby velkostroje
21469Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr dispečer
Vedoucí báňské inspekce
Ústřední báňský inspektor
Obvodní báňský inspektor
Závodní dolu
Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond
2149Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech
21491Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech
Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Papírenský inženýr vědecký pracovník
Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník
Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník
21492Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech
Dřevařský inženýr konstruktér
Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv
21493Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech
Polygrafický inženýr technolog
Papírenský inženýr technolog
Vedoucí textilní technolog
Dřevařský inženýr technolog
Vedoucí oděvní technolog
Kožařský specialista technolog
21495Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech
Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti
Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti
Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti
Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality
21496Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech
Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice
21497Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Specialista pro kontrolní činnost SZ
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek
Inspektor úřadu inspekce práce specialista
Oblastní inspektor inspekce práce specialista
Manažer BOZP
21498Biomedicínští inženýři
Biomedicínský inženýr specialista
21499Ostatní specialisté v oblasti techniky
Dřevařský inženýr dispečer
Oděvní manažer specialista
215Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
2151Inženýři elektrotechnici a energetici
21511Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
21512Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektroinženýr projektant
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
Samostatný elektrotechnik projektant
21513Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači
Elektroinženýr technolog
Samostatný elektrotechnik technolog
21514Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
Energetik specialista rozvoje elektrické sítě
Energetik specialista správy elektrické sítě
Elektroinženýr investic a engineeringu
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu
21515Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
Inspektor energetické inspekce specialista
Inspektor jaderné bezpečnosti
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
21516Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení
Energetik specialista distribuční soustavy
Energetik specialista řídicí soustavy
21517Inženýři energetici výroby energie
Specialista energetického dispečinku
Specialista operátor jaderné elektrárny
Energetik specialista provozu elektrárny
Samostatný technik provozu řídicí soustavy
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice
Samostatný technik provozu elektrárny
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie
Samostatný technolog elektrárny
Samostatný technik provozu teplárny
Samostatný technik rozvoje teplárenství
Samostatný technolog teplárny
Elektroinženýr dispečer
Energetik specialista výroby tepelné energie
21518Inženýři energetici distribuce energie
Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin
Vedoucí bioplynové stanice
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista
Specialista měření v elektroenergetice
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy
Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN
Samostatný technik měření v elektroenergetice
Samostatný technik provozu distribuční soustavy
21519Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
Specialista udělování licencí v energetice
Specialista v oboru regulace energetiky
Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje
2153Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
21531Inženýři ve výzkumu a vývoji v oblasti elektronických komunikací
Vývojový a výzkumný pracovník pro elektronické komunikace
21532Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací
Projektant v elektronických komunikacích specialista
21535Inženýři kontroly a řízení kvality v oblasti elektronických komunikací
Specialista státní kontroly elektronických komunikací
21536Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací
Technický manažer provozu telekomunikací v elektronických komunikacích
Technický manažer provozu radiokomunikací v elektronických komunikacích
21539Ostatní inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
Specialista správy kmitočtového spektra
Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací
Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací
Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací
216Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
2161Stavební architekti
21610Stavební architekti
Architekt
Architekt filmu
Interiérový architekt
Architekt výstav a expozic
2162Zahradní a krajinní architekti
21620Zahradní a krajinní architekti
Zahradní a krajinný architekt
2163Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři
21631Průmysloví a produktoví designéři
Samostatný designer výrobků
Designer výrobků specialista
Samostatný textilní technik desinatér
Designér nábytku
Kožařský specialista designér a modelář
21632Módní návrháři
Samostatný oděvní návrhář modelář
Oděvní návrhář modelář
Textilní návrhář specialista
2164Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
21640Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
Urbanista
Referent specialista koncepcí rozvoje územního plánování
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního plánování
Referent specialista územního rozhodování
Referent specialista územně plánovací dokumentace
Referent specialista územně plánovacích podkladů
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního rozhodování
2165Kartografové a zeměměřiči
21650Kartografové a zeměměřiči
Specialista katastru nemovitostí
Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí
Hlavní důlní měřič
Geodet specialista
Kartograf specialista
Samostatný geodet
Samostatný kartograf
2166Grafici a výtvarníci v multimédiích
21660Grafici a výtvarníci v multimédiích
Ilustrátor
22Specialisté v oblasti zdravotnictví
221Lékaři (kromě zubních lékařů)
2212Lékaři specialisté
22121Lékaři v interních oborech
Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii
Odborný lékař v angiologii
Odborný lékař v dětské kardiologii
Odborný lékař v gastroenterologii
22122Lékaři v chirurgických oborech
Odborný lékař v cévní chirurgii
22123Lékaři v gynekologii a porodnictví
Odborný lékař v dětské gynekologii
22126Lékaři v anesteziologických oborech
Odborný lékař v anesteziologii
22129Ostatní lékaři specialisté
Posudkový lékař
Odborný lékař v audiologii a foniatrii
Odborný lékař v dermatovenerologii
222Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
2221Všeobecné sestry se specializací
22212Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii
22213Sestry pro perioperační péči
Sestra pro perioperační péči
22214Sestry pro pediatrii
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii
Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech
22217Sestry pro péči v psychiatrických oborech
Psychiatrická sestra se zaměřením na psychoterapii
Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči
Psychiatrická sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči o děti
22218Komunitní sestry
Komunitní sestra
22219Ostatní všeobecné sestry se specializací
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty se stomiemi
Audiologická sestra
Sestra pro nukleární medicínu
Sestra pro pracovně-lékařskou péči
Sestra pro transfuzní službu
Klinický perfuziolog
225Veterinární lékaři
2250Veterinární lékaři
22500Veterinární lékaři
Specialista veterinární správy
Veterinární diagnostik
Veterinární lékař
226Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
2261Zubní lékaři
22611Zubní lékaři bez specializace
Zubní lékař
22612Kliničtí stomatologové
Zubní lékař specialista
2262Farmaceuti
22621Farmaceuti bez specializace
Farmaceut
22622Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství
Farmaceut specialista
22629Ostatní farmaceuti se specializací
Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv
2263Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
22630Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví
2265Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
22650Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
Nutriční terapeut
2266Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
22661Kliničtí logopedi
Klinický logoped specialista
22662Logopedi (kromě klinických logopedů)
Hlasový pedagog
Klinický logoped
2267Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
22671Optometristé
Optometrista
22672Ortoptisté
Ortoptista
2269Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
22691Ergoterapeuti se specializací
Ergoterapeut
23Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
231Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
2310Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
23102Profesoři na vysokých školách
Vysokoškolský učitel
23107Učitelé na vyšších odborných školách
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy
Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy
232Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
2320Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
23201Učitelé odborných předmětů
Učitel odborných předmětů SŠ dřevařské
Učitel odborných předmětů SŠ elektrotechnika
Učitel odborných předmětů SŠ hutnictví
Učitel odborných předmětů SŠ obuvnictví
Učitel odborných předmětů SŠ papírenské
Učitel odborných předmětů SŠ potravinářství
Učitel odborných předmětů SŠ stavebnictví
Učitel odborných předmětů SŠ strojírenství
Učitel odborných předmětů SŠ textilní
Učitel odborných předmětů SŠ zemědělství a lesy
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře
23202Učitelé praktického vyučování
Učitel praktického vyučování SŠ dřevařské
Učitel praktického vyučování SŠ elektrotechnika
Učitel praktického vyučování SŠ hutnictví
Učitel praktického vyučování SŠ obuvnictví
Učitel praktického vyučování SŠ papírenské
Učitel praktického vyučování SŠ potravinářství
Učitel praktického vyučování SŠ stavebnictví
Učitel praktického vyučování SŠ strojírenství
Učitel praktického vyučování SŠ textilní
Učitel praktického vyučování SŠ zemědělství a lesy
23203Učitelé odborného výcviku
Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské
Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika
Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví
Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví
Učitel odborného výcviku SŠ papírenské
Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství
Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví
Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství
Učitel odborného výcviku SŠ textilní
Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy
23204Lektoři dalšího vzdělávání
Samostatný instruktor výcviku
Metodik v pojišťovnictví
Lektor dalšího vzdělávání
Pracovník ekologické výchovy
Školitel operátorů zákaznické linky
233Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
2330Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
23301Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
23303Učitelé na 2. stupni základních škol
Učitel druhého stupně základní školy
234Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy
2341Učitelé na 1. stupni základních škol
23410Učitelé na 1. stupni základních škol
Učitel prvního stupně základní školy
2342Učitelé v oblasti předškolní výchovy
23420Učitelé v oblasti předškolní výchovy
Učitel mateřské školy
235Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
2351Specialisté zaměření na metody výuky
23512Školní inspektoři
Školní inspektor
Kontrolor školní inspekce
Kontrolor školní inspekce specialista
23513Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů
Muzejní edukátor
2352Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
23523Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb
23526Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Vychovatel v zařízeních sociálních služeb
2353Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
23530Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
2355Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
23550Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
Taneční mistr
Taneční pedagog
2359Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
23591Speciální pedagogové
Speciální pedagog
23592Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
23593Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)
Vychovatel
23594Pedagogové volného času
Pedagog volného času
Indoor animátor
Outdoor animátor
24Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
241Specialisté v oblasti financí
2411Specialisté v oblasti účetnictví
24111Hlavní účetní
Hlavní účetní
24112Účetní auditoři
Referent finanční kontroly
Finanční auditor
24113Specialisté kalkulací, cen a nákladů
Specialista Evropského sociálního fondu
Referent specialista regulace a kontroly cen
24114Metodici účetnictví
Referent specialista správy účetnictví a auditu
Účetní metodik
24115Rozpočtáři specialisté
Referent specialista státního rozpočtu
Referent specialista rozpočtu kapitol
Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků
24116Daňoví specialisté a daňoví poradci
Metodik celního a daňového řízení
Daňový specialista
24119Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
Referent specialista státní pokladny
Manažer controllingu
Specialista finančního controllingu
2412Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
24123Burzovní makléři
Investiční makléř
24124Bankovní makléři
Makléř
Dealer
24125Pojišťovací poradci specialisté
Pojišťovací makléř
2413Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
24131Metodici a analytici finančního trhu
Specialista devizových obchodů
Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu
Hlavní metodik v pojišťovnictví
Pojistný analytik
Specialista kapitálových obchodů
Bankovní ekonom
24132Specialisté vzniku pojištění a zajištění
Disponent vzniku pojištění
Disponent zajištění
Produktový manažer v pojišťovnictví
Upisovatel rizik pro pojištění osob
Upisovatel rizik pro neživotní pojištění
24133Specialisté likvidace pojistných událostí
Disponent likvidace pojistných událostí
Vyšetřovatel v pojišťovnictví
24134Specialisté tvorby bankovních produktů
Specialista systému platebních karet
Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Specialista rozvoje bankovních obchodů
24136Finanční analytici
Specialista analýzy finančního trhu
Finanční analytik
Analytik obchodní provozovny
24139Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
Specialista důchodového pojištění
Specialista nemocenského pojištění
Specialista výběru a vymáhání pojistného
242Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
2422Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
24221Specialisté v oblasti řízení rizik
Riskmanažer v pojišťovnictví
Manažer řízení rizik
24222Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy
Specialista registrace živností samosprávního úřadu
Specialista kontroly živností samosprávního úřadu
Specialista pro metodiku SZ a správní řízení
Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ
Specialista ESF ve SZ
Referent specialista státní kontroly na finančním trhu
Referent specialista analytik rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista reformy regulace
Referent specialista vládní protikorupční politiky
24223Specialisté v oblasti strategie
Specialista bankovních strategií
Specialista pro strategie a koncepce SZ
24224Specialisté podpory podnikání
Specialista ochrany hospodářské soutěže
Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory
Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
Projektový manažer
24225Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
Specialista péče o hmotný majetek
24226Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb
Referent specialista pro zahraniční politiku
Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu
Referent specialista pro konzulární vztahy
Referent specialista konzulární služby
Referent specialista rozvojové a humanitární pomoci
Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby
Manažer zahraničního obchodu
24227Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv
Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv
Specialista samosprávy pro zdravotní péči
Specialista samosprávy pro kulturu
Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru
Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání
Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Referent specialista pro oblast sportu
Referent specialista pro oblast tělovýchovy
Referent specialista územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Referent specialista speciálního vzdělávání
Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci
Referent specialista pro oblast mládeže
Referent specialista prevence sociálně patologických jevů
Referent specialista rovných příležitostí ve školství
Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy
24228Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
Specialista samosprávy rozvoje regionu
Metodik samosprávy rozvoje regionu
Specialista regionální rady
Specialista samosprávy pro cestovní ruch
Specialista ÚSC pro správní agendu
Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy
Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy
2423Specialisté v oblasti personálního řízení
24230Specialisté v oblasti personálního řízení
Personalista specialista
2424Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
24240Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
Specialista pro poradenství ve SZ
Kouč
243Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
2431Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu
24311Specialisté v oblasti marketingu
Specialista merchandisingu
Specialista marketingu
24312Specialisté v oblasti propagace a reklamy
Manažer reklamy
PR specialista
Media buyer
2432Specialisté pro styk s veřejností
24320Specialisté pro styk s veřejností
Tiskový mluvčí
Odborný pracovník vztahů k veřejnosti
Specialista služeb zákazníkům
2433Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
24331Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
Manažer nákupu velkoobchodu
Manažer odbytu velkoobchodu
24334Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
Inženýr chemie produktmanažer
Specialista poradenství a prodeje krmných směsí
Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin
24336Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů
Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec
2434Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
24340Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
Nákupčí informačních a komunikačních technologií
25Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
251Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
2511Systémoví analytici
25110Systémoví analytici
Programátor analytik
Analytik IT
Business analytik
2512Vývojáři softwaru
25120Vývojáři softwaru
Návrhář software
2513Vývojáři webu a multimédií
25130Vývojáři webu a multimédií
Webdesigner
2514Programátoři počítačových aplikací
25140Programátoři počítačových aplikací
Samostatný programátor
2519Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
25190Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
Tester automatizovaného testování
252Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
2521Návrháři a správci databází
25210Návrháři a správci databází
Návrhář databází
2522Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
25220Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
Systémový inženýr správy aplikací
Správce řídicích systémů
Specialista IT
Specialista operačních systémů a sítí
2529Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
25290Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
Kryptograf specialista
Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů
26Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech
261Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech
2611Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
26111Advokáti
Advokát
26112Státní zástupci
Státní zástupce
26113Advokátní koncipienti
Advokátní koncipient
26114Právní čekatelé státního zastupitelství
Právní čekatel
26119Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům
Asistent státního zástupce
Vyšší úředník státního zastupitelství
2612Soudci a příbuzní pracovníci
26121Soudci
Soudce obecných soudů
Soudce Ústavního soudu
26122Vyšší soudní úředníci
Vyšší soudní úředník
26123Asistenti soudců
Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu
Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
Asistent soudce Ústavního soudu
26124Justiční čekatelé
Justiční čekatel
2619Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
26191Exekutoři
Soudní exekutor
26192Notáři
Notář
26193Exekutorští koncipienti a kandidáti
Exekutorský kandidát
Exekutorský koncipient
26194Notářští koncipienti a kandidáti
Notářský koncipient
Notářský kandidát
26195Podnikoví právníci
Specialista mezinárodně právní ochrany dětí
Specialista pro oblast mezinárodního práva v civilním letectví
Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků
Podnikový právník
Právník
26196Právníci legislativci
Specialista pro oblast právních předpisů
Referent specialista regulace finančního trhu
Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků
262Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech
2621Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů
26211Specialisté archiváři
Dokumentátor specialista
Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu
Odborný archivář specialista
Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby
Samostatný archivář odborný
Samostatný referent spisové služby
26213Správci památkových objektů, kasteláni
Správce památkových objektů
2622Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
26220Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
Referenční knihovník specialista
Knihovník specialista katalogizátor
263Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
2631Specialisté v oblasti ekonomie
26311Specialisté v oblasti národohospodářství
Specialista trhu práce ve SZ
Referent specialista fiskální politiky
26312Specialisté v oblasti podnikové ekonomie
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti
2632Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech
26322Sociologové
Sociolog specialista
Samostatný sociolog
26323Archeologové
Archeolog pravěku
Archeolog starověku
Industriální archeolog
Archeolog středověku
Archeolog novověku
26324Geografové
Geograf specialista
Samostatný geograf
26326Antropologové
Antropolog
2633Filozofové, historici a politologové
26330Filozofové, historici a politologové
Památkář architektury
Památkář historik
Památkář krajinář
Asistent památkáře
2634Psychologové
26341Kliničtí psychologové
Klinický psycholog specialista
26345Osobní, rodinní a sociální psychologové
Psycholog v sociální péči
Psycholog práce a organizace
2635Specialisté v oblasti sociální práce
26351Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy
Specialista samosprávy pro sociální služby
Specialista posudkové služby
26355Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu
26356Sociální pracovníci specialisté v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
Úředník Probační a mediační služby
26357Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
264Spisovatelé, novináři a jazykovědci
2641Spisovatelé a příbuzní pracovníci
26410Spisovatelé a příbuzní pracovníci
Scénárista výstav
Scénárista
Dialogista
2642Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci
26421Šéfredaktoři a editoři
Šéfredaktor
26422Redaktoři (kromě technických)
Redaktor novinář
26423Techničtí redaktoři
Technický redaktor
2643Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci
26431Překladatelé a tlumočníci
Tlumočník
Překladatel
Tlumočník znakové řeči
Soudní tlumočník a překladatel
Simultánní tlumočník
Konsekutivní tlumočník
Překladatel odborných textů
Překladatel uměleckých textů
26432Jazykovědci
Jazykovědec
265Výkonní umělci a příbuzní specialisté
2651Výtvarní umělci
26512Umělečtí malíři
Umělecký malíř
26514Umělečtí restaurátoři
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže
Restaurátor malířských výtvarných děl
Restaurátor sochařských výtvarných děl
Restaurátor zbraní
26519Ostatní výtvarní umělci
Scénograf
2652Hudebníci, zpěváci a skladatelé
26521Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé
Zpěvák sólista
Zpěvák člen sboru a souboru
26523Dirigenti, kapelníci, primáši
Dirigent
Asistent dirigenta
26524Koncertní mistři, sbormistři
Sbormistr
Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny
26525Instrumentalisté
Hudebník člen orchestru a souboru
Hudebník sólista
Korepetitor
2653Tanečníci a choreografové
26531Taneční a baletní mistři
Baletní mistr
26532Tanečníci baletu
Tanečník člen sboru a souboru
Tanečník sólista
26534Choreografové
Choreograf
2654Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté
26541Režiséři
Hudební režisér
Divadelní režisér
Filmový režisér
Televizní režisér
Rozhlasový režisér
Režisér dabingu
Režisér rozhlasového a televizního vysílání
26542Dramaturgové
Dramaturg
26543Produkční
Producent
Vedoucí výroby audiovizuálního díla
Vedoucí natáčení
26544Hlavní kameramani
Kameraman
2655Herci
26550Herci
Herec

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost