Specialisté

21 Specialisté v oblasti vědy a techniky
211 Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech
2111 Fyzici a astronomové
21113 Radiologičtí fyzici
Radiologický fyzik (7)
Radiologický fyzik specialista (7)
2112 Meteorologové
21120 Meteorologové
Meteorolog specialista (7)
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)
21133 Chemici organici
Rostlinolékařský diagnostik (7)
Diagnostik chemik (7)
21134 Fyzikální chemici, chemici analytici
Prubíř specialista (7)
Puncovní inspektor specialista (7)
Metodik puncovnictví (7)
Diagnostik chemik (7)
21135 Jaderní chemici
Inspektor radiační ochrany (7)
2114 Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci
21142 Geologové
Ložiskový geolog (7)
Inženýrský geolog (7)
Hydrogeolog (7)
Geomechanik (7)
21143 Geofyzici
Geofyzik (7)
21144 Hydrologové
Hydrolog specialista (7)
21149 Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice
Paleontolog (7)
212 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
21202 Specialisté v oblasti statistiky
Statistik specialista (6)
Statistik expert (7)
21203 Specialisté v oblasti pojistné matematiky
Pojistný matematik (7)
213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté
21311 Biologové
Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní (7)
21315 Zoologové
Zoolog specialista (7)
21316 Biochemici, biofyzici
Specialista pro přípravky na ochranu rostlin (7)
Diagnostik chemik (7)
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství
21321 Specialisté v oblasti agronomie
Specialista zemědělských komodit a půdy (7)
Specialista rostlinné výroby (7)
Rostlinolékařský inspektor specialista (7)
Zemědělský specialista agronom (7)
21322 Specialisté v oblasti zootechniky
Specialista plemenářské inspekce (7)
Zemědělský specialista zootechnik (7)
21323 Specialisté v oblasti zahradnictví
Specialista zahradnické výroby (7)
Specialista realizace a údržby zeleně (7)
Specialista vinohradník a vinař (7)
Greenkeeper specialista (6)
21324 Specialisté v oblasti rybářství
Rybářský specialista (7)
21325 Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti
Lesní inženýr správce (7)
Lesní inženýr pro těžební činnost (7)
Lesní inženýr zařizovatel (7)
Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství (7)
21326 Specialisté v oblasti vodohospodářství
Vodohospodářský specialista správy povodí (7)
21329 Ostatní specialisté v oblasti zemědělství
Zemědělský specialista mechanizátor (7)
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
21330 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
Specialista životního prostředí státní správy (7)
Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista (7)
Inspektor ochrany ovzduší specialista (7)
Inspektor odpadového hospodářství specialista (7)
Inspektor ochrany vod specialista (7)
Inspektor ochrany lesa specialista (7)
Specialista integrace ochrany životního prostředí (7)
Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí (7)
Specialista ekolog (7)
214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby
Inženýr chemie procesní inženýr (7)
21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
Specialista obchodní inspekce (7)
Interní auditor specialista (7)
Referent specialista kvality veřejné správy (7)
Auditor kvality (7)
Poradce systému kvality (7)
21413 Specialisté v oblasti logistiky
Specialista regulace poštovních služeb (7)
Manažer v poštovním provozu (7)
Logistik v dopravě a přepravě specialista (6)
Logistik skladových operací specialista (6)
Logistik výroby specialista (6)
Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví (7)
21414 Specialisté v oblasti dopravy
Manažer provozu silniční dopravy (6)
Specialista plavebního dozoru (7)
Specialista plavebních dokladů (7)
Specialista plavebních informací (7)
Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy (7)
Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení (7)
Specialista drážní inspekce (7)
Provozní specialista drážního úřadu (7)
Technický specialista drážního úřadu (7)
Specialista dopravně správních agend v ÚSC (7)
Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC (7)
Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC (7)
Specialista rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů (7)
Specialista pro oblast ekonomické regulace civilního letectví (7)
Specialista pro oblast správních řízení v civilním letectví (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel (7)
Inspektor draků a mechanických systémů (7)
Inspektor výstroje letadel (7)
Inspektor způsobilosti pohonných jednotek (7)
Inspektor letových výkonů a vlastností (7)
Inspektor certifikace letadel (7)
Inspektor výroby letadel (7)
Inspektor údržby letadel (7)
Inspektor dopravních letadel (7)
Inspektor malých letadel (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy (7)
Inspektor letového provozu (7)
Inspektor leteckých prací (7)
Inspektor všeobecného letectví (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb (7)
Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy (7)
Inspektor provozovatelů leteckých služeb (7)
Inspektor řízení letového provozu (7)
Inspektor pozemních zařízení (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod (7)
Inspektor příčin leteckých nehod (7)
Technický inspektor příčin leteckých nehod (7)
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy (7)
Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě (7)
Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu (7)
Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin (7)
Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě (7)
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy (7)
Specialista pro řízení státní správy silniční linkové osobní dopravy (7)
Specialista pro tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy (7)
Metodik státní správy v oblasti taxislužby (7)
Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností (7)
Specialista technické způsobilosti vozidel (7)
Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel (7)
Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend (7)
Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu (7)
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy (7)
Manažer sběrných přepravních uzlů (7)
Vedoucí silniční nákladní dopravy (7)
Vedoucí silniční osobní dopravy (7)
Disponent lodní dopravy (7)
Dozorčí železniční přepravy (7)
Provozní dispečer v železniční dopravě (7)
Dozorčí železničního provozu (7)
21415 Specialisté v oblasti krizového řízení
Specialista hmotných rezerv (7)
Specialista příprav hospodářského opatření (7)
Specialista pro IZS a bezpečnost (7)
Specialista pro prevenci havárií (7)
Specialista pro krizové stavy (7)
21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení (7)
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení (7)
Bezpečnostní manažer v obchodě a službách (7)
Specialista bezpečnostního a krizového řízení (7)
2142 Stavební inženýři
21422 Inženýři projektanti budov
Stavební inženýr projektant (7)
21423 Inženýři projektanti inženýrských děl
Stavební inženýr projektant (7)
Projektant vodních staveb specialista (7)
21424 Stavební inženýři technologové, normovači
Stavební inženýr technolog (7)
Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice (7)
21425 Stavební inženýři přípravy a realizace investic
Stavební inženýr přípravy výroby a investic (7)
Stavební inženýr realizace investic a engineeringu (7)
Stavební technik samosprávy specialista (7)
21426 Stavební inženýři kontroly a řízení kvality
Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality (7)
Autorizovaný inspektor (7)
Znalec v oboru stavebnictví (7)
21427 Stavební inženýři výstavby budov
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých (7)
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl (7)
Stavební inženýr stavbyvedoucí (7)
21428 Stavební inženýři výstavby inženýrských děl
Stavební specialista drážního úřadu (7)
Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí (7)
Inspektor leteckého stavebního úřadu (7)
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze (7)
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací (7)
Stavební inženýr stavbyvedoucí (7)
21429 Ostatní stavební inženýři
Specialista pro správní řízení ve stavebnictví (7)
Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb (7)
Referent specialista povolování staveb (7)
Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu (7)
Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů (7)
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
21430 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
Ekolog specialista pro chemické látky (7)
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin (7)
Inženýr chemie pro environment (7)
Hodnotitel rizik ukládání odpadů (7)
2144 Strojní inženýři
21443 Strojní inženýři technologové, normovači
Kovárenský inženýr technolog kování (7)
Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů (7)
Technolog lisovny specialista (7)
Svářečský inženýr (7)
21445 Strojní inženýři kontroly a řízení kvality
Zkušební specialista zbraní a střeliva (7)
Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva (6)
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21451 Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník (7)
Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
21452 Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů (7)
21453 Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod (7)
Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků (7)
Inženýr chemie technolog (7)
Sklářský inženýr technolog (7)
Sklářský inženýr normovač (7)
Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna (7)
Keramický inženýr technolog (7)
Technolog konzervování a restaurování (7)
21454 Chemičtí inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
Sklářský inženýr technický manažer (7)
21455 Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
Zkušební specialista pyrotechniky (7)
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista (7)
Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní (7)
Inženýr chemie analytik (7)
Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti (7)
Keramický inženýr pracovník řízení jakosti (7)
21459 Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
Pyrotechnik specialista (7)
Specialista ropné bezpečnosti (7)
Vodárenský specialista úpravy vody (7)
Vodárenský specialista čištění odpadních vod (7)
Sklářský inženýr dispečer (7)
Sklářský inženýr manažer provozu (7)
2146 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21461 Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Technik technického rozvoje v dole specialista (7)
Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
21462 Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr projektant (7)
Slévárenský inženýr projektant (7)
Báňský projektant specialista (7)
21463 Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr technolog (7)
Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu (7)
Slévárenský inženýr technolog (7)
Slévárenský inženýr metalurg (7)
Hutní inženýr metalurg (7)
Vedoucí důlní degazace (7)
Báňský technolog specialista (7)
Vedoucí větrání (7)
21464 Důlní a hutní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin (7)
21465 Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr technik řízení jakosti (7)
Slévárenský inženýr technik řízení jakosti (7)
Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin (7)
21466 Důlní a hutní inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
Technik řízení údržby velkostroje (7)
21469 Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
Hutní inženýr dispečer (7)
Vedoucí báňské inspekce (7)
Ústřední báňský inspektor (7)
Obvodní báňský inspektor (7)
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech
21491 Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech
Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Papírenský inženýr vědecký pracovník (7)
Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník (7)
21492 Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech
Dřevařský inženýr konstruktér (7)
Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv (7)
21493 Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech
Polygrafický inženýr technolog (7)
Papírenský inženýr technolog (7)
Vedoucí textilní technolog (7)
Dřevařský inženýr technolog (7)
Vedoucí oděvní technolog (7)
Kožařský specialista technolog (7)
21495 Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech
Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti (7)
Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti (7)
Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti (7)
Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality (7)
21496 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech
Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice (7)
21497 Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Specialista pro kontrolní činnost SZ (7)
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně (7)
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek (7)
Inspektor úřadu inspekce práce specialista (7)
Oblastní inspektor inspekce práce specialista (7)
Manažer BOZP (7)
21498 Biomedicínští inženýři
Biomedicínský inženýr specialista (7)
21499 Ostatní specialisté v oblasti techniky
Dřevařský inženýr dispečer (7)
Oděvní manažer specialista (7)
215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici
21511 Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník (6)
21512 Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů (7)
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (7)
Elektroinženýr projektant (7)
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje (6)
Samostatný elektrotechnik projektant (6)
21513 Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači
Elektroinženýr technolog (7)
Samostatný elektrotechnik technolog (6)
21514 Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
Energetik specialista rozvoje elektrické sítě (7)
Energetik specialista správy elektrické sítě (7)
Elektroinženýr investic a engineeringu (7)
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu (6)
21515 Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
Inspektor energetické inspekce specialista (7)
Inspektor jaderné bezpečnosti (7)
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti (7)
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti (6)
21516 Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení
Energetik specialista distribuční soustavy (7)
Energetik specialista řídicí soustavy (7)
21517 Inženýři energetici výroby energie
Specialista energetického dispečinku (7)
Specialista operátor jaderné elektrárny (7)
Energetik specialista provozu elektrárny (7)
Samostatný technik provozu řídicí soustavy (6)
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě (6)
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice (6)
Samostatný technik provozu elektrárny (6)
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie (6)
Samostatný technolog elektrárny (6)
Samostatný technik provozu teplárny (6)
Samostatný technik rozvoje teplárenství (6)
Samostatný technolog teplárny (6)
Elektroinženýr dispečer (7)
Energetik specialista výroby tepelné energie (7)
21518 Inženýři energetici distribuce energie
Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin (7)
Vedoucí bioplynové stanice (6)
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista (7)
Specialista měření v elektroenergetice (7)
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy (6)
Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN (6)
Samostatný technik měření v elektroenergetice (6)
Samostatný technik provozu distribuční soustavy (6)
21519 Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
Specialista udělování licencí v energetice (7)
Specialista v oboru regulace energetiky (7)
Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN (7)
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje (7)
2152 Inženýři elektronici
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů (7)
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
21531 Inženýři ve výzkumu a vývoji v oblasti elektronických komunikací
Vývojový a výzkumný pracovník pro elektronické komunikace (7)
21532 Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací
Projektant v elektronických komunikacích specialista (7)
21535 Inženýři kontroly a řízení kvality v oblasti elektronických komunikací
Specialista státní kontroly elektronických komunikací (7)
21536 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací
Technický manažer provozu telekomunikací v elektronických komunikacích (7)
Technický manažer provozu radiokomunikací v elektronických komunikacích (7)
21539 Ostatní inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
Specialista správy kmitočtového spektra (7)
Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací (7)
Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací (7)
Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací (7)
216 Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
2161 Stavební architekti
21610 Stavební architekti
Architekt a urbanista (7)
Architekt (7)
Architekt filmu (7)
Interiérový architekt (7)
Architekt výstav a expozic (7)
2162 Zahradní a krajinní architekti
21620 Zahradní a krajinní architekti
Architekt a urbanista (7)
Zahradní a krajinný architekt (7)
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři
21631 Průmysloví a produktoví designéři
Samostatný designer výrobků (6)
Designer výrobků specialista (7)
Samostatný textilní technik desinatér (6)
Designér nábytku (7)
Kožařský specialista designér a modelář (7)
21632 Módní návrháři
Samostatný oděvní návrhář modelář (6)
Oděvní návrhář modelář (7)
Textilní návrhář specialista (7)
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
21640 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
Architekt a urbanista (7)
Urbanista (7)
Referent specialista koncepcí rozvoje územního plánování (7)
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního plánování (7)
Referent specialista územně plánovací dokumentace (7)
Referent specialista územně plánovacích podkladů (7)
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního rozhodování (7)
2165 Kartografové a zeměměřiči
21650 Kartografové a zeměměřiči
Specialista katastru nemovitostí (7)
Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí (7)
Hlavní důlní měřič (7)
Geodet specialista (7)
Kartograf specialista (7)
Samostatný geodet (6)
Samostatný kartograf (6)
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích
21660 Grafici a výtvarníci v multimédiích
Ilustrátor (7)
Webdesigner (6)
22 Specialisté v oblasti zdravotnictví
221 Lékaři (kromě zubních lékařů)
2212 Lékaři specialisté
22121 Lékaři v interních oborech
Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii (7)
Odborný lékař v angiologii (7)
Odborný lékař v dětské kardiologii (7)
Odborný lékař v gastroenterologii (7)
22122 Lékaři v chirurgických oborech
Odborný lékař v cévní chirurgii (7)
22123 Lékaři v gynekologii a porodnictví
Odborný lékař v dětské gynekologii (7)
22126 Lékaři v anesteziologických oborech
Odborný lékař v anesteziologii (7)
22129 Ostatní lékaři specialisté
Posudkový lékař (7)
Odborný lékař v audiologii a foniatrii (7)
Odborný lékař v dermatovenerologii (7)
222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
2221 Všeobecné sestry se specializací
22212 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči (6)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii (6)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci (6)
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve (6)
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii (6)
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii (6)
22213 Sestry pro perioperační péči
Sestra pro perioperační péči (6)
22214 Sestry pro pediatrii
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii (6)
Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči (6)
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech (6)
22217 Sestry pro péči v psychiatrických oborech
Psychiatrická sestra se zaměřením na psychoterapii (6)
Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči (6)
Psychiatrická sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči o děti (6)
22218 Komunitní sestry
Komunitní sestra (6)
22219 Ostatní všeobecné sestry se specializací
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním (6)
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty se stomiemi (6)
Audiologická sestra (6)
Sestra pro nukleární medicínu (6)
Sestra pro pracovně-lékařskou péči (6)
Sestra pro transfuzní službu (6)
Klinický perfuziolog (6)
225 Veterinární lékaři
2250 Veterinární lékaři
22500 Veterinární lékaři
Specialista veterinární správy (7)
Veterinární diagnostik (7)
Veterinární lékař (7)
226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
2261 Zubní lékaři
22611 Zubní lékaři bez specializace
Zubní lékař (7)
22612 Kliničtí stomatologové
Zubní lékař specialista (7)
22613 Ortodontisté
Zubní lékař specialista (7)
22614 Orální a maxilofaciální chirurgové
Zubní lékař specialista (7)
22619 Ostatní zubní lékaři se specializací
Zubní lékař specialista (7)
2262 Farmaceuti
22621 Farmaceuti bez specializace
Farmaceut (7)
22622 Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství
Farmaceut specialista (7)
22623 Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství
Farmaceut specialista (7)
22629 Ostatní farmaceuti se specializací
Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv (7)
Farmaceut specialista (7)
2263 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
22630 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví (7)
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
22650 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
Nutriční terapeut (6)
2266 Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
22661 Kliničtí logopedi
Klinický logoped specialista (7)
22662 Logopedi (kromě klinických logopedů)
Hlasový pedagog (7)
Klinický logoped (7)
2267 Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
22671 Optometristé
Optometrista (6)
22672 Ortoptisté
Ortoptista (6)
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
22691 Ergoterapeuti se specializací
Ergoterapeut (6)
23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
231 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
23102 Profesoři na vysokých školách
Vysokoškolský učitel (7)
23107 Učitelé na vyšších odborných školách
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy (7)
Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy (7)
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy (6)
232 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23201 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
Učitel odborných předmětů SŠ dřevařské (7)
Učitel odborných předmětů SŠ elektrotechnika (7)
Učitel odborných předmětů SŠ hutnictví (7)
Učitel odborných předmětů SŠ obuvnictví (7)
Učitel odborných předmětů SŠ papírenské (7)
Učitel odborných předmětů SŠ potravinářství (7)
Učitel odborných předmětů SŠ stavebnictví (7)
Učitel odborných předmětů SŠ strojírenství (7)
Učitel odborných předmětů SŠ textilní (7)
Učitel odborných předmětů SŠ zemědělství a lesy (7)
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře (7)
23202 Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
Učitel praktického vyučování SŠ dřevařské (6)
Učitel praktického vyučování SŠ elektrotechnika (6)
Učitel praktického vyučování SŠ hutnictví (6)
Učitel praktického vyučování SŠ obuvnictví (6)
Učitel praktického vyučování SŠ papírenské (6)
Učitel praktického vyučování SŠ potravinářství (6)
Učitel praktického vyučování SŠ stavebnictví (6)
Učitel praktického vyučování SŠ strojírenství (6)
Učitel praktického vyučování SŠ textilní (6)
Učitel praktického vyučování SŠ zemědělství a lesy (6)
23203 Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské (6)
Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika (6)
Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví (6)
Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví (6)
Učitel odborného výcviku SŠ papírenské (6)
Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství (6)
Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví (6)
Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství (6)
Učitel odborného výcviku SŠ textilní (6)
Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy (6)
23204 Lektoři dalšího vzdělávání
Samostatný instruktor výcviku (6)
Metodik v pojišťovnictví (6)
Lektor dalšího vzdělávání (7)
Pracovník ekologické výchovy (4)
Školitel operátorů zákaznické linky (4)
233 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
23301 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy (7)
23302 Učitelé na konzervatořích
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře (7)
23303 Učitelé na 2. stupni základních škol
Učitel druhého stupně základní školy (7)
234 Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy
23420 Učitelé v oblasti předškolní výchovy
Učitel mateřské školy (7)
235 Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
2351 Specialisté zaměření na metody výuky
23512 Školní inspektoři
Školní inspektor (7)
Kontrolor školní inspekce (6)
Kontrolor školní inspekce specialista (7)
2352 Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
23521 Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitel mateřské školy (7)
23522 Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitel prvního stupně základní školy (7)
Učitel druhého stupně základní školy (7)
23523 Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy (7)
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb (7)
23526 Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (6)
Vychovatel v zařízeních sociálních služeb (6)
23527 Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami
Vychovatel v zařízeních sociálních služeb (6)
2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
23530 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (7)
Lektor dalšího vzdělávání (7)
2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
23540 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře (7)
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
23550 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře (7)
Taneční mistr (4)
Taneční pedagog (7)
2356 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
23560 Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
Lektor dalšího vzdělávání (7)
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
23591 Speciální pedagogové
Speciální pedagog (7)
23592 Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (7)
23593 Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)
Vychovatel (6)
23594 Pedagogové volného času
Pedagog volného času (7)
Indoor animátor (4)
Outdoor animátor (4)
23599 Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
Muzejní edukátor (7)
24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
241 Specialisté v oblasti financí
2411 Specialisté v oblasti účetnictví
24111 Hlavní účetní
Hlavní účetní (7)
24112 Účetní auditoři
Referent finanční kontroly (7)
Finanční auditor (7)
24113 Specialisté kalkulací, cen a nákladů
Specialista Evropského sociálního fondu (7)
Referent specialista regulace a kontroly cen (7)
24114 Metodici účetnictví
Referent specialista správy účetnictví a auditu (7)
Účetní metodik (6)
24115 Rozpočtáři specialisté
Referent specialista státního rozpočtu (7)
Referent specialista rozpočtu kapitol (7)
Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků (7)
24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci
Metodik celního a daňového řízení (7)
Daňový specialista (7)
24119 Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
Referent specialista státní pokladny (7)
Manažer controllingu (7)
Specialista finančního controllingu (6)
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
24123 Burzovní makléři
Investiční makléř (7)
24124 Bankovní makléři
Makléř (7)
Dealer (7)
24125 Pojišťovací poradci specialisté
Pojišťovací makléř (7)
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
Specialista úvěrových rizik (7)
24131 Metodici a analytici finančního trhu
Specialista devizových obchodů (7)
Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu (7)
Metodik v pojišťovnictví (6)
Hlavní metodik v pojišťovnictví (7)
Pojistný analytik (7)
Specialista kapitálových obchodů (7)
Bankovní ekonom (6)
24132 Specialisté vzniku pojištění a zajištění
Disponent vzniku pojištění (7)
Disponent zajištění (7)
Produktový manažer v pojišťovnictví (7)
Upisovatel rizik pro pojištění osob (7)
Upisovatel rizik pro neživotní pojištění (7)
24133 Specialisté likvidace pojistných událostí
Disponent likvidace pojistných událostí (7)
Vyšetřovatel v pojišťovnictví (7)
Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí (7)
24134 Specialisté tvorby bankovních produktů
Specialista systému platebních karet (7)
Specialista metodik bankovních hotovostních operací (7)
Specialista rozvoje bankovních obchodů (7)
24136 Finanční analytici
Finanční analytik (7)
Analytik obchodní provozovny (6)
24139 Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
Specialista důchodového pojištění (7)
Specialista nemocenského pojištění (7)
Specialista výběru a vymáhání pojistného (7)
242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
24221 Specialisté v oblasti řízení rizik
Riskmanažer v pojišťovnictví (7)
Manažer řízení rizik (7)
24222 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy
Specialista registrace živností samosprávního úřadu (7)
Specialista kontroly živností samosprávního úřadu (7)
Specialista pro metodiku SZ a správní řízení (7)
Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ (7)
Specialista ESF ve SZ (7)
Referent specialista státní kontroly na finančním trhu (7)
Referent specialista analytik rozvoje územní veřejné správy (7)
Referent specialista reformy regulace (7)
Referent specialista vládní protikorupční politiky (7)
24223 Specialisté v oblasti strategie
Specialista bankovních strategií (7)
Specialista pro strategie a koncepce SZ (7)
24224 Specialisté podpory podnikání
Specialista ochrany hospodářské soutěže (7)
Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory (7)
Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (7)
Projektový manažer (7)
24225 Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
Specialista péče o hmotný majetek (7)
24226 Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb
Referent specialista pro zahraniční politiku (7)
Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu (7)
Referent specialista pro konzulární vztahy (7)
Referent specialista konzulární služby (7)
Referent specialista rozvojové a humanitární pomoci (7)
Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby (7)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv (7)
Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv (7)
Specialista samosprávy pro zdravotní péči (7)
Specialista samosprávy pro kulturu (7)
Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport (7)
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí (7)
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru (7)
Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání (7)
Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání (7)
Referent specialista pro oblast sportu (7)
Referent specialista pro oblast tělovýchovy (7)
Referent specialista územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu (7)
Referent specialista speciálního vzdělávání (7)
Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny (7)
Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci (7)
Referent specialista pro oblast mládeže (7)
Referent specialista prevence sociálně patologických jevů (7)
Referent specialista rovných příležitostí ve školství (7)
Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy (7)
24228 Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
Specialista samosprávy rozvoje regionu (7)
Metodik samosprávy rozvoje regionu (7)
Specialista regionální rady (7)
Specialista samosprávy pro cestovní ruch (7)
Specialista ÚSC pro správní agendu (7)
Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy (7)
Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy (7)
Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy (7)
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení
24230 Specialisté v oblasti personálního řízení
Specialista Evropského sociálního fondu (7)
Personalista specialista (6)
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
24240 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
Specialista pro poradenství ve SZ (7)
Kouč (7)
243 Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu
24311 Specialisté v oblasti marketingu
Manažer marketingu (7)
Specialista merchandisingu (4)
Specialista marketingu (5)
24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy
Manažer reklamy (7)
Media buyer (4)
2432 Specialisté pro styk s veřejností
24320 Specialisté pro styk s veřejností
Tiskový mluvčí (7)
Odborný pracovník vztahů k veřejnosti (6)
PR specialista (7)
Specialista služeb zákazníkům (4)
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
Manažer nákupu velkoobchodu (6)
Manažer odbytu velkoobchodu (6)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24332 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví (7)
Manažer nákupu velkoobchodu (6)
Manažer odbytu velkoobchodu (6)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24333 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
Manažer nákupu velkoobchodu (6)
Manažer odbytu velkoobchodu (6)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24334 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
Inženýr chemie produktmanažer (7)
Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (7)
Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin (7)
Manažer nákupu velkoobchodu (6)
Manažer odbytu velkoobchodu (6)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24335 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů
Manažer nákupu velkoobchodu (6)
Manažer odbytu velkoobchodu (6)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24336 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů
Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec (7)
Manažer nákupu velkoobchodu (6)
Manažer odbytu velkoobchodu (6)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24337 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb
Manažer zahraničního obchodu (7)
24339 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)
Manažer nákupu velkoobchodu (6)
Manažer odbytu velkoobchodu (6)
Manažer zahraničního obchodu (7)
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
24340 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
Manažer zahraničního obchodu (7)
Nákupčí informačních a komunikačních technologií (6)
25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
2511 Systémoví analytici
25110 Systémoví analytici
Programátor analytik (7)
Analytik IT (6)
Business analytik (6)
2512 Vývojáři softwaru
25120 Vývojáři softwaru
Analytik IT (6)
Návrhář software (6)
2513 Vývojáři webu a multimédií
25130 Vývojáři webu a multimédií
Webdesigner (6)
2514 Programátoři počítačových aplikací
25140 Programátoři počítačových aplikací specialisté
Samostatný programátor (6)
Programátor analytik (7)
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
25190 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
Tester automatizovaného testování (6)
252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
2521 Návrháři a správci databází
25210 Návrháři a správci databází
Analytik IT (6)
Návrhář databází (6)
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
25220 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
Systémový inženýr správy aplikací (7)
Správce řídicích systémů (7)
Specialista IT (7)
Specialista operačních systémů a sítí (7)
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
25290 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
Kryptograf specialista (7)
Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů (5)
26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech
261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech
2611 Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
26111 Advokáti
Advokát (7)
26112 Státní zástupci
Státní zástupce (8)
26113 Advokátní koncipienti
Advokátní koncipient (7)
26114 Právní čekatelé státního zastupitelství
Právní čekatel (7)
26119 Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům
Asistent státního zástupce (7)
Vyšší úředník státního zastupitelství (7)
2612 Soudci a příbuzní pracovníci
26121 Soudci
Soudce obecných soudů (8)
Soudce Ústavního soudu (8)
26122 Vyšší soudní úředníci
Vyšší soudní úředník (7)
26123 Asistenti soudců
Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu (7)
Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (7)
Asistent soudce Ústavního soudu (7)
26124 Justiční čekatelé
Justiční čekatel (7)
2619 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
26191 Exekutoři
Soudní exekutor (7)
26192 Notáři
Notář (7)
26193 Exekutorští koncipienti a kandidáti
Exekutorský kandidát (7)
Exekutorský koncipient (7)
26194 Notářští koncipienti a kandidáti
Notářský koncipient (7)
Notářský kandidát (7)
26195 Podnikoví právníci
Specialista mezinárodně právní ochrany dětí (7)
Specialista pro oblast mezinárodního práva v civilním letectví (7)
Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků (7)
Podnikový právník (7)
Právník (7)
26196 Právníci legislativci
Specialista pro oblast právních předpisů (7)
Referent specialista regulace finančního trhu (7)
Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků (7)
262 Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů
26211 Specialisté archiváři
Dokumentátor specialista (7)
Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu (7)
Odborný archivář specialista (7)
Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby (7)
Samostatný archivář odborný (6)
Samostatný referent spisové služby (6)
26212 Specialisté kurátoři
Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu (7)
26213 Správci památkových objektů, kasteláni
Správce památkových objektů (4)
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
26220 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
Referenční knihovník specialista (7)
Knihovník specialista katalogizátor (7)
263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
2631 Specialisté v oblasti ekonomie
26311 Specialisté v oblasti národohospodářství
Specialista trhu práce ve SZ (7)
Referent specialista fiskální politiky (7)
26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech
26321 Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech
Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu (7)
26322 Sociologové
Sociolog specialista (7)
Samostatný sociolog (6)
26323 Archeologové
Archeolog pravěku (7)
Archeolog starověku (7)
Industriální archeolog (7)
Archeolog středověku (7)
Archeolog novověku (7)
26324 Geografové
Geograf specialista (7)
Samostatný geograf (6)
26326 Antropologové
Antropolog (7)
2633 Filozofové, historici a politologové
26330 Filozofové, historici a politologové
Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu (7)
Památkář architektury (7)
Památkář historik (7)
Památkář krajinář (7)
Asistent památkáře (6)
2634 Psychologové
26341 Kliničtí psychologové
Klinický psycholog specialista (7)
26345 Osobní, rodinní a sociální psychologové
Psycholog v sociální péči (7)
Psycholog práce a organizace (7)
2635 Specialisté v oblasti sociální práce
Koordinační pracovník v sociální oblasti (4)
Interkulturní pracovník (5)
Romský asistent (2)
26351 Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy
Specialista samosprávy pro sociální služby (7)
Specialista mezinárodně právní ochrany dětí (7)
Specialista posudkové služby (7)
26355 Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu (7)
26356 Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
Úředník Probační a mediační služby (7)
26357 Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (6)
264 Spisovatelé, novináři a jazykovědci
2641 Spisovatelé a příbuzní pracovníci
26410 Spisovatelé a příbuzní pracovníci
Architekt a urbanista (7)
Scénárista výstav (7)
Scénárista (6)
Dialogista (6)
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci
26421 Šéfredaktoři a editoři
Šéfredaktor (7)
26422 Redaktoři (kromě technických)
Redaktor novinář (6)
26423 Techničtí redaktoři
Technický redaktor (6)
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci
26431 Překladatelé a tlumočníci
Tlumočník (7)
Překladatel (7)
Tlumočník znakové řeči (7)
Soudní tlumočník a překladatel (7)
Simultánní tlumočník (7)
Konsekutivní tlumočník (7)
Překladatel odborných textů (7)
Překladatel uměleckých textů (7)
26432 Jazykovědci
Jazykovědec (7)
265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté
2651 Výtvarní umělci
26512 Umělečtí malíři
Umělecký malíř (3)
26514 Umělečtí restaurátoři
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl (6)
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni (6)
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu (6)
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě (6)
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu (6)
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu (6)
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže (6)
Preparátor restaurátor (6)
Restaurátor malířských výtvarných děl (7)
Restaurátor sochařských výtvarných děl (7)
26519 Ostatní výtvarní umělci
Scénograf (7)
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé
26521 Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé
Zpěvák sólista (7)
Zpěvák člen sboru a souboru (7)
26523 Dirigenti, kapelníci, primáši
Dirigent (7)
Asistent dirigenta (4)
26524 Koncertní mistři, sbormistři
Sbormistr (7)
Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny (7)
26525 Instrumentalisté
Hudebník člen orchestru a souboru (7)
Hudebník sólista (7)
Korepetitor (7)
2653 Tanečníci a choreografové
26531 Taneční a baletní mistři
Baletní mistr (7)
26532 Tanečníci baletu
Tanečník člen sboru a souboru (7)
Tanečník sólista (7)
26533 Tanečníci (kromě baletu)
Tanečník člen sboru a souboru (7)
Tanečník sólista (7)
26534 Choreografové
Choreograf (7)
2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté
26541 Režiséři
Hudební režisér (7)
Divadelní režisér (7)
Filmový režisér (7)
Televizní režisér (7)
Rozhlasový režisér (7)
Režisér dabingu (7)
Režisér rozhlasového a televizního vysílání (7)
26542 Dramaturgové
Dramaturg (7)
26543 Produkční
Vedoucí výroby audiovizuálního díla (6)
Vedoucí natáčení (6)
26544 Hlavní kameramani
Kameraman (7)
2655 Herci
26550 Herci
Herec (7)