3Techničtí a odborní pracovníci
31Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
311Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
3111Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
31111Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin
31112Technici v oblasti fyziky
Balistik
Samostatný balistik
31113Technici v oblasti geologie
Geolog
Samostatný skalník
31115Technici v oblasti meteorologie
Samostatný meteorolog
Meteorolog
31117Technici v oblasti metrologie
Metrolog
31119Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
Hydrolog
Samostatný hydrolog
3112Stavební technici
31122Stavební technici projektanti, konstruktéři
Stavební technik projektant
Samostatný stavební technik projektant
Projektant vodních staveb
Samostatný projektant vodních staveb
Projektant lešení
31123Stavební technici technologové, normovači
Samostatný stavební technik technolog
Stavební technik technolog
31124Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu
Samostatný stavební technik investic a engineeringu
Samostatný stavební technik samosprávy
Samostatný stavební technik přípravy výroby a investic
Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu
31125Stavební technici kontroly kvality, laboranti
Stavební technik zkušebnictví
Samostatný stavební technik kontroly řízení kvality
Diagnostik kanalizační sítě
Diagnostik vodovodní sítě
Stavební technik kontrolor kvality
Technik diagnostik kanalizační sítě
31126Stavební technici provozní
Vodohospodářský technik hrázný jezný
Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí
Vodárenský technik vodovodních sítí
Vodárenský technik kanalizačních sítí
Technik plynových zařízení a tepelných soustav
31127Dispečeři stavební výroby
Stavební technik provozní dispečer
31129Ostatní stavební technici
Referent pro správní řízení ve stavebnictví
Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC
Odborný referent stavebního řádu
Odborný referent územního rozhodování
3113Elektrotechnici a technici energetici
31132Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
Samostatný projektant elektroenergetických sítí
Samostatný projektant elektroenergetických stanic
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě
Elektrotechnik projektant
31133Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači
Technolog elektrárny
Elektrotechnik technolog
Technolog teplárny
Elektrotechnik normovač
31134Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
Elektrotechnik investic a engineeringu
31135Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti
Inspektor energetické inspekce
Kontrolor jakosti v energetice
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Elektrotechnik kontrolor jakosti
31136Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
Technik inteligentních elektroinstalací
Technik provozu distribuční soustavy
Technik provozu řídicí soustavy
Technik údržby ochran
Technik provozu elektrárny
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Elektromechanik v dole
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Elektrotechnik letadlových přístrojů
Elektrotechnik měřících přístrojů
Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
31137Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice
Dispečer rozvodné elektrické soustavy
Technik energetického dispečinku
Dispečer teplárny
Elektrotechnik dispečer
31138Revizní technici v elektrotechnice a energetice
Odborný servisní pracovník výtahů
Revizní technik nízkotlakých kotelen
Revizní technik elektrických zařízení
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
31139Ostatní elektrotechnici a technici energetici
Technik správy dat o sítích VN, NN
Technik měření v elektroenergetice
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Elektromechanik pro slaboproud
Elektromechanik pro silnoproud
Elektrotechnik pro silnoproud
Elektrotechnik pro slaboproud
3114Technici elektronici
31146Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení
Mechatronik
Správce elektronických palubních systémů
3115Strojírenští technici
31152Strojírenští technici projektanti, konstruktéři
Samostatný strojírenský technik konstruktér
Strojírenský technik konstruktér
Strojírenský technik projektant
31153Strojírenští technici technologové, normovači
Kovárenský technik technolog
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů
Technolog lisovny
Specialista svařování
Svářečský technolog
31154Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu
Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu
31155Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti
Samostatný zkušební technik
Technik řízení jakosti ve strojírenství
Technik kontrolor jakosti ve strojírenství
Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě
Nálezový technolog diagnostik pro avioniku
Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky
31156Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení
Technik autoservisu
Technik padákového a výškového vybavení a výstroje
Zkušební technik tlakových zařízení
Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR
Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů RID
31157Technici dispečeři strojírenské výroby
Dispečer strojírenské výroby
31158Revizní technici ve strojírenství, technici STK
Zkušební technik výtahů
Revizní technik plynových zařízení
Revizní technik zdvihacích zařízení
Revizní technik kotlů
Revizní technik tlakových nádob stabilních
3116Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
31161Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník
31163Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod
Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků
Samostatný stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků
Chemický technik technolog
Sklářský technik normovač
Sklářský technik tavení
Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna
Keramický technik normovač
Sklářský technik technolog
Samostatný sklářský technik technolog
Samostatný sklářský technik normovač
Technolog v potravinářství a krmivářství
Keramický technik technolog
Samostatný technolog v krmivářství
Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod
Samostatný technolog v potravinářství
31165Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
Prubíř
Samostatný prubíř
Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce
Chemický technik analytik
Sklářský technik kontrolor jakosti
Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti
Keramický technik kontrolor jakosti
Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství
Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství
31166Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
Samostatný sklářský technik technický manažer provozu
Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení
Sklářský technik technický manažer provozu
31167Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
Keramický technik dispečer
Samostatný sklářský technik dispečer
Sklářský technik dispečer
Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství
Vodárenský technik dispečer
Samostatný technik pro řízení výroby v potravinářství
31169Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
Pyrotechnik
Samostatný pyrotechnik
3117Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
31172Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik projektant
Samostatný hutní technik projektant
Samostatný slévárenský technik projektant
Slévárenský technik projektant
Báňský projektant
31173Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik technolog
Hutní technik normovač
Samostatný hutní technik technolog
Samostatný slévárenský technik technolog
Samostatný slévárenský technik metalurg
Slévárenský technik metalurg
Slévárenský technik normovač
Samostatný hutní technik metalurg
Hutní technik metalurg
Slévárenský technik technolog
Technolog těžby ropy a zemního plynu
Technolog důlního díla
31174Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
Slévárenský technik modelář
Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin
Technik přípravy důlní výroby
31175Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik řízení jakosti
Samostatný hutní technik řízení jakosti
Samostatný slévárenský technik řízení jakosti
Slévárenský technik řízení jakosti
31176Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
Výplachový technik
Technik karotáže a perforace
Servisní technik karotážních přístrojů
Vedoucí důlní klimatizace
Mechanik důlní degazace
31177Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik dispečer
Samostatný hutní technik dispečer
Slévárenský technik dispečer
Dispečer důlní výroby
31179Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
Technik údržby těžní jámy
3118Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech
31181Technici kartografové
Kartograf
31182Technici zeměměřiči
Důlní měřič
Geodet
31183Technici geografové
Geograf
31189Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví
Pracovník katastru nemovitostí
Samostatný pracovník katastru nemovitostí
Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu
3119Technici v ostatních průmyslových oborech
31191Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech
Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník
Samostatný dřevařský technik výzkumný a vývojový pracovník
31192Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech
Samostatný dřevařský technik konstruktér
Nábytkářský konstruktér
31193Technici technologové v ostatních průmyslových oborech
Polygrafický technik technolog
Polygrafický technik normovač
Samostatný polygrafický technik technolog
Samostatný papírenský technik technolog
Samostatný textilní technik technolog
Dřevařský technik technolog
Dřevařský technik normovač
Technik výroby hudebních nástrojů technolog
Technik výroby hudebních nástrojů normovač
Samostatný dřevařský technik technolog
Nábytkářský technolog
Samostatný oděvní technik technolog
Oděvní technik technolog
Technolog v poštovním provozu
Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač
Textilní technik technolog
Kožařský technik technolog výroby obuvi
Kožařský technik technolog
Papírenský technik technolog
Samostatný kožařský technik technolog
Obalový technik
31195Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
Polygrafický technik kontrolor jakosti
Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti
Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti
Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti
Dřevařský technik kontrolor jakosti
Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti
Samostatný dřevařský technik kontrolor jakosti
Oděvní technik jakosti
Textilní technik kvality
Kožařský technik kontrolor kvality
Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality
Papírenský technik kontrolor jakosti
31196Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech
Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic
31197Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech
Polygrafický technik dispečer
Samostatný papírenský technik dispečer
Dřevařský technik dispečer
Technik výroby hudebních nástrojů dispečer
Samostatný dřevařský technik dispečer
Oděvní technik dispečer
Textilní technik dispečer
Papírenský technik dispečer
31198Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Technik BOZP
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP
Chemický technik BOZP
Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu
Bezpečnostní technik v podzemí
312Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
3121Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství
31211Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby
Vedoucí podzemního zásobníku plynu
Vedoucí závodní báňské stanice
Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu
Vedoucí střediska karotáže a perforace
Závodní lomu 2
Technický dozor na povrchu
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu
Závodní
Technický dozor v podzemí
31212Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby
Hutní technik mistr
31213Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
Slévárenský technik mistr
3122Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
31221Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
Energetik technik výroby tepelné energie
Mistr teplárny
Elektrotechnik mistr
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
31223Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
Mistr kovárny
Mistr lisovny
31224Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody
Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod
Inženýr chemie manažer provozu
Chemický technik mistr
Samostatný keramický technik vedoucí provozu
Chemický technik manažer provozu
Mistr v potravinářství a krmivářství
Vodárenský technik úpravy pitné vody
Vodárenský technik čištění odpadních vod
31225Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
Polygrafický technik mistr
Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu
Dřevařský technik mistr
Technik výroby hudebních nástrojů mistr
Samostatný dřevařský technik manažer provozu
Papírenský inženýr manažer provozu
Papírenský technik mistr
31226Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
Operátor oděvní výroby
Samostatný oděvní technik manažer
Textilní mistr
Samostatný textilní technik manažer
Oděvní technik mistr
Operátor textilní výroby
Kožařský technik mistr
Textilní technik mistr
Samostatný kožařský technik manažer provozu
31227Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
Keramický technik mistr
Sklářský technik mistr
Samostatný kožařský technik vedoucí výroby
31229Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě
Mistr prádelny
Mistr čistírny
3123Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
31230Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
Stavební technik mistr
313Operátoři velínů
3131Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
31311Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie
Operátor bloku tepelné elektrárny
3133Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
31330Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
Chemický technik operátor
3135Operátoři velínů na zpracování kovů
31351Operátoři velínů v hutní výrobě
Hutní technik operátor
3139Operátoři velínů jinde neuvedení
31399Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
Výrobce buničiny v kontinuální výrobě
Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě
Strojník sušicího a odvodňovacího stroje
Operátor regenerace chemikálií
Strojník regeneračního kotle
Strojník papírenského stroje
Papírenský přípravář
Strojvedoucí papírenského stroje
314Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
3141Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)
31413Technici v oboru zoologie
Zoologický asistent
31414Technici v oboru ekologie
Pracovník ÚSC pro životní prostředí
Samostatný inspektor ochrany přírody a krajiny
Samostatný inspektor ochrany ovzduší
Samostatný inspektor odpadového hospodářství
Samostatný inspektor ochrany vod
Samostatný inspektor ochrany lesa
Inspektor ochrany přírody a krajiny
Inspektor ochrany ovzduší
Inspektor odpadového hospodářství
Inspektor ochrany vod
Inspektor ochrany lesa
Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
Technik ekolog pro chemické látky
Stavební technik pro environment
Chemický technik pro environment
Samostatný pracovník správy národního parku
Technolog recyklace
3142Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
31421Technici agronomové
Rostlinolékařský inspektor
Inspektor mechanizačních prostředků
Agronom
Rostlinolékařský technik
Samostatný technik zahradnické výroby
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu
Technik zahradnické výroby
31422Zootechnici
Zootechnik
Inseminační technik
Hodnotitel koní
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu
31423Zahradní technici
Technik vinohradník a vinař
Samostatný vinohradník a vinař
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví
Technik arborista
Technik realizace a údržby zeleně
Samostatný technik arborista
Vedoucí greenkeeper
31424Technici v oblasti rybářství
Rybářský technik
Samostatný rybářský technik
31425Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
Vodohospodářský technik říčního dozoru
Vodohospodářský technik dispečer
Vodohospodářský samostatný úsekový technik
Vodohospodářský samostatný technik dispečer
Balneotechnik
Vodohospodářský technik správy povodí
Vodohospodářský samostatný technik správy povodí
3143Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
31430Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
Lesní technik lesník pro těžební činnost
Lesní technik lesník pro pěstební činnost
Lesní technik myslivec
Lesní technik taxátor
Lesní technik školkař
315Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy
3151Lodní technici
31510Lodní technici
Technik lodní dopravy
3152Lodní důstojníci a lodivodi
31520Lodní důstojníci a lodivodi
Kapitán I. třídy
Kapitán II. třídy
Kapitán III. třídy
Kapitán IV. třídy
3153Piloti, navigátoři a palubní technici
31531Piloti
Pilot
31533Letečtí instruktoři
Učitel leteckého pozemního výcviku
Pilot - instruktor
31534Palubní technici letadel
Palubní technik
Letecký technik
3154Řídící letového provozu
31540Řídící letového provozu
Řídící odbavovací plochy
Operátor letových dat
Inženýr letového provozu
Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby
Řídící letového provozu oblastního střediska řízení
3155Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
31550Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
Technik zabezpečovací letecké techniky
32Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
321Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti
3211Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
32111Radiologičtí technici
Radiologický technik
32112Radiologičtí asistenti
Radiologický asistent
3212Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví
32121Zdravotní laboranti
Zdravotní laborant
3213Farmaceutičtí asistenti
32130Farmaceutičtí asistenti
Farmaceutický asistent
3214Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
32142Zubní technici
Zubní technik
32143Ortotici-protetici
Ortotik-protetik
Ortoticko-protetický technik
32144Asistenti zubních techniků
Asistent zubního technika
322Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace
3221Všeobecné sestry bez specializace
32211Všeobecné sestry s osvědčením
Všeobecná sestra
3222Porodní asistentky bez specializace
32221Porodní asistentky s osvědčením
Porodní asistentka
324Veterinární technici a asistenti
3240Veterinární technici a asistenti
32400Veterinární technici a asistenti
Samostatný pracovník veterinární správy
Pracovník veterinární správy
Veterinární technik laborant
Veterinární technik
Veterinární asistent
325Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
3251Dentální hygienisti
32510Dentální hygienisti
Dentální hygienista
3255Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
32551Fyzioterapeuti s osvědčením
Fyzioterapeut
3256Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)
32560Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)
Zdravotnický asistent
3257Asistenti ochrany veřejného zdraví
32570Asistenti ochrany veřejného zdraví
Asistent ochrany veřejného zdraví
3258Zdravotničtí záchranáři
32580Zdravotničtí záchranáři
Zdravotnický záchranář
3259Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
32592Nutriční asistenti
Nutriční asistent
Výživový poradce
33Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
331Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
3311Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
33110Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
Dealer asistent
Samostatný pracovník devizových obchodů
3312Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
33121Odborní poradci v peněžnictví
Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia
Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů
33129Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
Samostatný pracovník kapitálových obchodů
Samostatný pracovník systému platebních karet
Samostatný pracovník řízení úvěrů
Metodik bankovních hotovostních operací
Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů
3313Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
33131Odborní účetní všeobecní
Účetní
33133Odborní účetní finanční a investiční
Samostatný účetní
33134Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví
Chemický technik plánovač
33138Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců
Specialista náboru pracovních sil
Specialista pracovně právních vztahů
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
3314Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
33142Odborní pracovníci v oblasti statistiky
Odborný statistik
33143Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky
Pojistný matematik asistent
3315Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři
33152Likvidátoři
Samostatný technik likvidace pojistných událostí
Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí
Technik likvidace pojistných událostí
Likvidátor škod z pojištění osob
Likvidátor škod z cestovního pojištění
Likvidátor škod z pojištění vozidel
Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
332Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
3321Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
33211Odborní pojišťovací poradci
Samostatný pojišťovací poradce
Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví
Pojišťovací poradce
Taxátor pojistných smluv
33212Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách
Pojišťovací poradce na přepážce
33219Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
Upisovatel asistent
Asistent riskmanažera v pojišťovnictví
3322Obchodní zástupci
33220Obchodní zástupci
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví
Specialista zahraničního obchodu
Chemický technik produktmanažer
Obchodní zástupce
3323Nákupčí
33230Nákupčí
Samostatný kožařský technik nákupčí
Nákupčí audio, video
Nákupčí pro internet, multimédia a nová média
Nákupčí tiskových médií
3324Obchodní makléři
33240Obchodní makléři
Obchodník
333Zprostředkovatelé služeb
3331Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
33312Agenti dopravy a přepravy
Samostatný referent železniční dopravy
Samostatný referent silniční dopravy
3333Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
33331Odborní zprostředkovatelé práce
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování
33332Odborní pracovníci trhu práce
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce
33333Odborní pracovníci evidence a podpory
Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory
33334Odborní pracovníci rekvalifikací
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací
33335Odborní pracovníci zahraniční zaměstnanosti
Referent zaměstnanosti - EURES poradce
33336Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti
Kontrolor služeb zaměstnanosti expert
Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti
Kontrolor služeb zaměstnanosti
Oblastní inspektor inspekce práce
33337Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel
33339Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky
3334Realitní makléři
33340Realitní makléři
Realitní makléř
3339Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
33391Pracovníci v oblasti propagace a reklamy
Produktový specialista
Mediální plánovač
33392Obchodní referenti
Obchodní referent
33393Aukcionáři (dražitelé)
Aukcionář, dražebník
33396Kulturní referenti
Výstavář
334Odborní administrativní pracovníci a asistenti
3341Vedoucí v oblasti administrativních agend
33415Vedoucí pracovníků informačních služeb
Vedoucí pracovník turistického informačního centra
Vedoucí recepce
Manažer call centra
33417Vedoucí úředníků v logistice
Vedoucí poštovního oddělení
Vedoucí v poštovním provozu
Vedoucí sběrných přepravních uzlů
33419Vedoucí ostatních úředníků
Administrátor pošt
Vedoucí pošty II
Směnař v poštovním provozu
3342Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
33420Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
Samostatný pracovník přestupkového řízení
Pracovník vyšší soudní podatelny
Vedoucí soudní kanceláře
Protokolující úředník
Vedoucí spisové služby
3343Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
33431Odborní asistenti v administrativě
Administrativní pracovník
33432Odborní pracovníci hospodářské správy
Samostatný hospodářskosprávní referent
Samostatný referent péče o hmotný majetek
Správce budov
Správce majetku
33434Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany
Samostatný kryptograf
Kryptograf
Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví
Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy
Bezpečnostní systémový analytik
Technik požární ochrany
Preventista požární ochrany
Samostatný bezpečnostní referent
Bezpečnostní technolog
33435Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)
Samostatný pracovník finanční revize
Samostatný puncovní inspektor
Samostatný pracovník obchodní inspekce
Auditor spotřeby vody
Dozorčí úředník
Kontrolor kvality
Kontrolor kvality dopravy
33436Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb
Samostatný pracovník matrik
Samostatný pracovník rozvoje regionu
Samostatný pracovník regionální rady
Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch
Odborný referent konzulárních vztahů
Odborný referent konzulární služby
33437Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Samostatný pracovník kontroly veterinárních léčiv
Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči
Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky
Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu
Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
Asistent státního zdravotního dozoru
Odborný referent pro mládež
Odborný referent pro zájmové vzdělávání
Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Odborný referent pro sport
Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Odborný referent rovných příležitostí ve školství
Odborný referent speciálního vzdělávání
Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů
Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci
Odborný referent pro tělovýchovu
Odborný referent posudkové služby
33438Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC
Samostatný pracovník puncovní agendy
Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví
Samostatný pracovník normalizace a posuzování shody výrobkových skupin
Samostatný pracovník dokladů osob
Samostatný pracovník dokladů plavidel
Samostatný pracovník drážní inspekce
Odborný pracovník centrálního registru vozidel
Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů
Analytik dopravní nehodovosti
Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě
Kontrolní technik mobilních jednotek
Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel
Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě
Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů
Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků v odvolacím řízení
Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům
Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu
Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě
Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy
33439Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu
Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu
335Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
3351Pracovníci Celní správy ČR
33519Ostatní pracovníci Celní správy ČR
Pracovník celního pátrání
3352Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
33520Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
Samostatný pracovník daní a dotací
Samostatný pracovník správy daní
3353Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
33530Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
Specialista samosprávy pro dávky sociální péče
Odborný referent důchodového pojištění
Odborný referent výběru a vymáhání pojistného
Odborný referent nemocenského pojištění
3355Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR
33551Inspektoři Policie ČR
Inspektor specialista ICT
Inspektor - kynolog
Inspektor služby pořádkové policie
Inspektor ochranné služby
Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování
Inspektor služby cizinecké policie
Inspektor zásahové jednotky
Inspektor služby dopravní policie
33552Vrchní inspektoři Policie ČR
Vrchní inspektor - kriminalistický technik
Vrchní inspektor - operační důstojník
Vrchní inspektor - specialista ICT
Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování
Vrchní inspektor zásahové jednotky
Vrchní inspektor - kynolog
Vrchní inspektor ochranné služby
Vrchní inspektor služby cizinecké policie
Vrchní inspektor služby dopravní policie
Vrchní inspektor služby pořádkové policie
33553Komisaři Policie ČR
Velitel obecní policie
Komisař - specialista ICT
Komisař - manažer
Komisař - kriminalistický technik
Komisař služby pořádkové policie
Komisař služby cizinecké policie
Komisař služby dopravní policie
Komisař služby kriminální policie a vyšetřování
33554Vrchní komisaři Policie ČR
Vrchní komisař - kriminalistický expert
Vrchní komisař služby cizinecké policie
Vrchní komisař služby dopravní policie
Vrchní komisař služby pořádkové policie
Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování
Vrchní komisař služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Vrchní komisař – specialista ICT
Vrchní komisař - manažer
Vrchní komisař - příslušník štábu
33555Radové Policie ČR
Rada - manažer
Rada - příslušník štábu
Rada služby cizinecké policie
Rada služby dopravní policie
Rada služby kriminální policie a vyšetřování
Rada služby pořádkové policie
Rada - kriminalistický expert
Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Vrchní rada, vrchní státní rada - manažer
3359Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
33590Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
Samostatný pracovník cenové kontroly
Inspektor zemědělských komodit a půdy
Inspektor a pokusník rostlinné výroby
Inspektor mechanizačních prostředků specialista
34Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech
341Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní
3411Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech
34112Soudní vykonavatelé
Soudní tajemník
Vykonavatel
34113Odborní bezpečnostní pracovníci
Detektivní technik
Detektiv specialista
Bezpečnostní referent
Vedoucí detektiv
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog
Bezpečnostní konzultant
Detektiv koncipient
Detektiv pro prošetřování událostí
Detektiv zpravodajský pracovník
3412Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
34121Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy
Pracovník samosprávy pro sociální služby
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby
Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci
34122Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
Zdravotně sociální pracovník
34125Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu
Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu
34126Sociální pracovníci v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
Asistent Probační a mediační služby
Sociální pracovník ve vězeňské službě
342Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness
3421Atleti a ostatní profesionální sportovci
34210Atleti a ostatní profesionální sportovci
Sportovec
3422Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů
34221Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)
Trenér
Asistent trenéra
Servisní pracovník - specialista
3423Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
34230Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
Instruktor bodystylingu
Instruktor indoor cyclingu
Instruktor pilates
Instruktor aerobiku
Instruktor powerjógy
Osobní trenér ve fitness
Instruktor kondičního kickboxu
Instruktor kondiční chůze
Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními
Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů
Instruktor dětského plavání
Instruktor plavání
343Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
3431Fotografové
34311Umělečtí fotografové
Fotograf architektury a krajiny
Portrétní fotograf
Reklamní a módní fotograf
Produktový a dokumentační fotograf
Fotograf pro podvodní fotografii
34312Fotoreportéři
Fotoreportér
34313Techničtí fotografové
Fotograf technických a vědeckých oborů
34319Ostatní fotografové
Fotograf videozáznamů
Fotograf pro DTP studio
3432Aranžéři a příbuzní pracovníci
34321Aranžéři
Aranžér
34322Bytoví návrháři
Interiérový poradce
Designér koupelen
34324Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
Samostatný textilní návrhář
Designer výrobků
Oděvní technik návrhář modelář
Art grafik
Textilní technik desinatér
Samostatný kožařský technik designér a modelář
Textilní návrhář
Kožařský technik designér a modelář
34325Návrháři (modeláři) výstavních modelů
Modelář výstavních modelů
3433Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
34331Konzervátoři
Konzervátor a preparátor
34332Restaurátoři (kromě uměleckých)
Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla
Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice
Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži
Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu
Restaurátor hudebních nástrojů
Restaurátor strojů a přístrojů
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
34333Preparátoři
Preparátor restaurátor
34334Odborní správci výstav a depozitářů
Asistent kastelána
3435Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury
34351Asistenti režie
Asistent režie
První asistent režie
34355Kaskadéři
Kaskadér
34359Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
Inspicient
Samostatný technik scénického osvětlení
35Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
351Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
3511Technici provozu informačních a komunikačních technologií
35110Technici provozu informačních a komunikačních technologií
Programátor NC strojů
Správce soudní aplikace
Správce aplikací
Samostatný technik IT
Programátor
Technik PC a periférií
Programátor PLC
3513Technici počítačových sítí a systémů
35130Technici počítačových sítí a systémů
Správce IT pro malé a střední organizace
Správce operačních systémů a sítí
Správce databází
Správce báze znalostí
352Technici v oblasti telekomunikací a vysílání
3521Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
35211Zvukaři a osvětlovači
Vrchní osvětlovač
Mistr zvuku v audiovizi
Samostatný technik zvuku
35212Technici videozáznamů
Pomocný kameraman
Švenkr
Ostřič
3522Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35222Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Technik projektant v elektronických komunikacích
Samostatný technik projektant v elektronických komunikacích
35225Technici kontroly kvality, laboranti v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Technik kontrolor elektronických komunikací
Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací
35226Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích
Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích
Technik sítí v elektronických komunikacích
Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích
Samostatný technik přenosových zařízení v elektronických komunikacích
Servisní technik metalických sítí
Servisní technik bezdrátových sítí
Vodárenský technik telemetrie a automatizace
35227Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Dispečer provozu v elektronických komunikacích
Samostatný technik dispečer provozu v elektronických komunikacích
35228Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích
Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích
35229Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost