Techničtí a odborní pracovníci

31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
31111 Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin (6)
31112 Technici v oblasti fyziky
Balistik (4)
Samostatný balistik (6)
31113 Technici v oblasti geologie
Geolog (4)
Samostatný skalník (5)
Technik karotáže a perforace (4)
31115 Technici v oblasti meteorologie
Samostatný meteorolog (6)
Meteorolog (4)
31117 Technici v oblasti metrologie
Metrolog (6)
31119 Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
Hydrolog (4)
Samostatný hydrolog (6)
3112 Stavební technici
Kontrolor kvality (4)
31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři
Stavební technik projektant (4)
Samostatný stavební technik projektant (6)
Projektant vodních staveb (4)
Samostatný projektant vodních staveb (6)
Projektant lešení (4)
31123 Stavební technici technologové, normovači
Samostatný stavební technik technolog (6)
Stavební technik technolog (4)
31124 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu
Samostatný stavební technik investic a engineeringu (6)
Samostatný stavební technik samosprávy (6)
Samostatný stavební technik přípravy výroby a investic (6)
Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu (4)
31125 Stavební technici kontroly kvality, laboranti
Stavební technik zkušebnictví (4)
Samostatný stavební technik kontroly řízení kvality (6)
Diagnostik kanalizační sítě (3)
Diagnostik vodovodní sítě (3)
Stavební technik kontrolor kvality (4)
Technik diagnostik kanalizační sítě (5)
31126 Stavební technici provozní
Vodohospodářský technik hrázný jezný (4)
Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí (6)
Vodárenský technik vodovodních sítí (4)
Vodárenský technik kanalizačních sítí (4)
Technik plynových zařízení a tepelných soustav (4)
31127 Dispečeři stavební výroby
Stavební technik provozní dispečer (4)
31129 Ostatní stavební technici
Referent pro správní řízení ve stavebnictví (6)
Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC (6)
Odborný referent stavebního řádu (6)
Odborný referent územního rozhodování (6)
3113 Elektrotechnici a technici energetici
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (6)
Kontrolor kvality (4)
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
Samostatný projektant elektroenergetických sítí (6)
Samostatný projektant elektroenergetických stanic (6)
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů (6)
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID) (6)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě (4)
Elektrotechnik projektant (4)
31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači
Technolog elektrárny (4)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
Elektrotechnik technolog (4)
Technolog teplárny (4)
Elektrotechnik normovač (4)
31134 Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
Elektrotechnik investic a engineeringu (4)
31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti
Inspektor energetické inspekce (6)
Kontrolor jakosti v energetice (4)
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (4)
Elektrotechnik kontrolor jakosti (4)
31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
Technik inteligentních elektroinstalací (4)
Technik provozu distribuční soustavy (4)
Technik provozu řídicí soustavy (4)
Technik údržby ochran (4)
Technik provozu elektrárny (4)
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení (6)
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (4)
Elektrotechnik letadlových přístrojů (4)
Elektrotechnik měřících přístrojů (4)
Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (4)
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení (4)
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě (4)
31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice
Dispečer rozvodné elektrické soustavy (4)
Technik energetického dispečinku (4)
Dispečer teplárny (4)
Elektrotechnik dispečer (4)
31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice
Odborný servisní pracovník výtahů (4)
Revizní technik nízkotlakých kotelen (4)
Revizní technik elektrických zařízení (4)
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (4)
31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici
Technik správy dat o sítích VN, NN (4)
Technik měření v elektroenergetice (4)
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje (6)
Elektromechanik pro slaboproud (3)
Elektromechanik pro silnoproud (3)
Elektrotechnik pro silnoproud (4)
Elektrotechnik pro slaboproud (4)
3114 Technici elektronici
Kontrolor kvality (4)
31143 Technici elektronici technologové, normovači
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení
Mechatronik (4)
Správce elektronických palubních systémů (4)
3115 Strojírenští technici
Kontrolor kvality (4)
31152 Strojírenští technici projektanti, konstruktéři
Samostatný strojírenský technik konstruktér (6)
Strojírenský technik konstruktér (4)
Strojírenský technik projektant (4)
31153 Strojírenští technici technologové, normovači
Kovárenský technik technolog (4)
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů (4)
Technolog lisovny (4)
Specialista svařování (4)
Svářečský technolog (5)
31154 Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu
Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu (6)
31155 Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti
Samostatný zkušební technik (6)
Technik řízení jakosti ve strojírenství (4)
Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (4)
Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě (4)
Nálezový technolog diagnostik pro avioniku (6)
Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky (6)
31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení
Technik autoservisu (4)
Technik padákového a výškového vybavení a výstroje (4)
Zkušební technik tlakových zařízení (4)
Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR (4)
Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů RID (4)
31157 Technici dispečeři strojírenské výroby
Dispečer strojírenské výroby (4)
31158 Revizní technici ve strojírenství, technici STK
Zkušební technik výtahů (4)
Odborný servisní pracovník výtahů (4)
Revizní technik plynových zařízení (4)
Revizní technik zdvihacích zařízení (4)
Revizní technik kotlů (4)
Revizní technik tlakových nádob stabilních (4)
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
Kontrolor kvality (4)
31161 Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník (6)
31163 Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod (6)
Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků (4)
Samostatný stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků (6)
Chemický technik technolog (4)
Sklářský technik normovač (4)
Sklářský technik tavení (4)
Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna (4)
Keramický technik normovač (4)
Sklářský technik technolog (4)
Samostatný sklářský technik technolog (6)
Samostatný sklářský technik normovač (6)
Technolog v potravinářství a krmivářství (4)
Keramický technik technolog (4)
Samostatný technolog v krmivářství (6)
Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod (4)
Samostatný technolog v potravinářství (6)
31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
Prubíř (4)
Samostatný prubíř (6)
Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky (6)
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce (6)
Chemický technik analytik (4)
Sklářský technik kontrolor jakosti (4)
Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti (6)
Keramický technik kontrolor jakosti (4)
Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství (4)
Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství (4)
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství (6)
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství (6)
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství (6)
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství (6)
Výplachový technik (4)
31166 Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
Samostatný sklářský technik technický manažer provozu (6)
Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení (4)
Sklářský technik technický manažer provozu (4)
31167 Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
Keramický technik dispečer (4)
Samostatný sklářský technik dispečer (6)
Sklářský technik dispečer (4)
Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství (6)
Vodárenský technik dispečer (4)
Samostatný technik pro řízení výroby v potravinářství (6)
31169 Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
Pyrotechnik (4)
Samostatný pyrotechnik (6)
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
Kontrolor kvality (4)
31172 Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik projektant (4)
Samostatný hutní technik projektant (6)
Samostatný slévárenský technik projektant (6)
Slévárenský technik projektant (4)
Báňský projektant (4)
31173 Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik technolog (4)
Hutní technik normovač (4)
Samostatný hutní technik technolog (6)
Samostatný slévárenský technik technolog (6)
Samostatný slévárenský technik metalurg (6)
Slévárenský technik metalurg (4)
Slévárenský technik normovač (4)
Samostatný hutní technik metalurg (6)
Hutní technik metalurg (4)
Slévárenský technik technolog (4)
Technolog těžby ropy a zemního plynu (4)
Technolog důlního díla (4)
31174 Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
Slévárenský technik modelář (4)
Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin (6)
Technik přípravy důlní výroby (4)
31175 Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik řízení jakosti (4)
Samostatný hutní technik řízení jakosti (6)
Samostatný slévárenský technik řízení jakosti (6)
Slévárenský technik řízení jakosti (4)
31176 Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
Servisní technik karotážních přístrojů (4)
Vedoucí důlní klimatizace (4)
Technik údržby těžní jámy (4)
Mechanik důlní degazace (4)
31177 Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
Hutní technik dispečer (4)
Samostatný hutní technik dispečer (6)
Slévárenský technik dispečer (4)
Dispečer důlní výroby (4)
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech
31181 Technici kartografové
Kartograf (4)
31182 Technici zeměměřiči
Důlní měřič (4)
Geodet (4)
31183 Technici geografové
Geograf (4)
31189 Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví
Pracovník katastru nemovitostí (4)
Samostatný pracovník katastru nemovitostí (6)
Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu (6)
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech
Kontrolor kvality (4)
31191 Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech
Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník (6)
Samostatný dřevařský technik výzkumný a vývojový pracovník (6)
31192 Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech
Samostatný dřevařský technik konstruktér (6)
Nábytkářský konstruktér (4)
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
Polygrafický technik technolog (4)
Polygrafický technik normovač (4)
Samostatný polygrafický technik technolog (6)
Samostatný papírenský technik technolog (6)
Samostatný textilní technik technolog (6)
Dřevařský technik technolog (4)
Dřevařský technik normovač (4)
Technik výroby hudebních nástrojů technolog (4)
Technik výroby hudebních nástrojů normovač (4)
Samostatný dřevařský technik technolog (6)
Nábytkářský technolog (4)
Samostatný oděvní technik technolog (6)
Oděvní technik technolog (4)
Technolog v poštovním provozu (6)
Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač (4)
Textilní technik technolog (4)
Kožařský technik technolog výroby obuvi (4)
Kožařský technik technolog (4)
Papírenský technik technolog (4)
Samostatný kožařský technik technolog (6)
Obalový technik (4)
31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
Polygrafický technik kontrolor jakosti (4)
Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti (6)
Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti (6)
Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti (6)
Dřevařský technik kontrolor jakosti (4)
Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti (4)
Samostatný dřevařský technik kontrolor jakosti (6)
Oděvní technik jakosti (4)
Textilní technik kvality (4)
Kožařský technik kontrolor kvality (4)
Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality (6)
Papírenský technik kontrolor jakosti (4)
31196 Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech
Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic (6)
31197 Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech
Polygrafický technik dispečer (4)
Samostatný papírenský technik dispečer (6)
Dřevařský technik dispečer (4)
Technik výroby hudebních nástrojů dispečer (4)
Samostatný dřevařský technik dispečer (6)
Oděvní technik dispečer (4)
Textilní technik dispečer (4)
Papírenský technik dispečer (4)
31198 Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (6)
Technik BOZP (4)
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP (6)
Chemický technik BOZP (4)
Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu (4)
Bezpečnostní technik v podzemí (4)
312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství
Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond (7)
31211 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby
Vedoucí podzemního zásobníku plynu (7)
Vedoucí závodní báňské stanice (4)
Závodní dolu (7)
Závodní lomu 1 (7)
Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu (7)
Vedoucí střediska karotáže a perforace (7)
Závodní lomu 2 (4)
Technický dozor na povrchu (4)
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu (4)
Závodní (4)
Technický dozor v podzemí (4)
Vedoucí týmu (4)
31212 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby
Hutní technik mistr (4)
Vedoucí týmu (4)
31213 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
Slévárenský technik mistr (4)
Vedoucí týmu (4)
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
Papírenský technik manažer provozu (4)
31221 Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
Vedoucí týmu (4)
Elektromechanik v dole (4)
Energetik technik výroby tepelné energie (4)
Mistr teplárny (4)
Elektrotechnik mistr (4)
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (3)
31222 Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice
Vedoucí týmu (4)
31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
Mistr kovárny (4)
Mistr lisovny (4)
Vedoucí týmu (4)
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody (6)
Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod (6)
Inženýr chemie manažer provozu (7)
Chemický technik mistr (4)
Samostatný keramický technik vedoucí provozu (6)
Chemický technik manažer provozu (4)
Mistr v potravinářství a krmivářství (4)
Vodárenský technik úpravy pitné vody (4)
Vodárenský technik čištění odpadních vod (4)
Vedoucí týmu (4)
31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
Polygrafický technik mistr (4)
Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu (6)
Dřevařský technik mistr (4)
Technik výroby hudebních nástrojů mistr (4)
Samostatný dřevařský technik manažer provozu (6)
Papírenský inženýr manažer provozu (7)
Papírenský technik mistr (4)
Vedoucí týmu (4)
31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
Operátor oděvní výroby (4)
Samostatný oděvní technik manažer (6)
Textilní mistr (3)
Samostatný textilní technik manažer (6)
Oděvní technik mistr (4)
Samostatný kožařský technik vedoucí výroby (6)
Operátor textilní výroby (4)
Kožařský technik mistr (4)
Textilní technik mistr (4)
Samostatný kožařský technik manažer provozu (6)
Vedoucí týmu (4)
31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
Keramický technik mistr (4)
Sklářský technik mistr (4)
Vedoucí týmu (4)
31228 Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství
Vedoucí týmu (4)
31229 Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě
Mistr prádelny (4)
Mistr čistírny (4)
Vedoucí týmu (4)
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice (6)
31230 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
Stavební technik mistr (4)
Mistr železniční infrastruktury (4)
Vedoucí týmu (4)
313 Operátoři velínů
3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
31311 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie
Operátor bloku tepelné elektrárny (4)
3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
31330 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
Chemický technik operátor (4)
3135 Operátoři velínů na zpracování kovů
31351 Operátoři velínů v hutní výrobě
Hutní technik operátor (4)
3139 Operátoři velínů jinde neuvedení
31399 Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
Výrobce buničiny v kontinuální výrobě (4)
Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě (4)
Strojník sušicího a odvodňovacího stroje (4)
Operátor regenerace chemikálií (4)
Strojník regeneračního kotle (4)
Strojník papírenského stroje (4)
Papírenský přípravář (4)
Strojvedoucí papírenského stroje (4)
314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)
31413 Technici v oboru zoologie
Zoologický asistent (6)
31414 Technici v oboru ekologie
Pracovník ÚSC pro životní prostředí (4)
Samostatný inspektor ochrany přírody a krajiny (6)
Samostatný inspektor ochrany ovzduší (6)
Samostatný inspektor odpadového hospodářství (6)
Samostatný inspektor ochrany vod (6)
Samostatný inspektor ochrany lesa (6)
Inspektor ochrany přírody a krajiny (4)
Inspektor ochrany ovzduší (4)
Inspektor odpadového hospodářství (4)
Inspektor ochrany vod (4)
Inspektor ochrany lesa (4)
Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí (6)
Technik ekolog pro chemické látky (6)
Stavební technik pro environment (4)
Chemický technik pro environment (4)
Samostatný pracovník správy národního parku (7)
Technolog recyklace (4)
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
31421 Technici agronomové
Rostlinolékařský inspektor (6)
Inspektor mechanizačních prostředků (6)
Agronom (4)
Rostlinolékařský technik (4)
Samostatný technik zahradnické výroby (6)
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin (5)
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu (5)
Technik zahradnické výroby (4)
Samostatný pracovník správy národního parku (7)
31422 Zootechnici
Zootechnik (4)
Inseminační technik (4)
Hodnotitel koní (4)
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (6)
31423 Zahradní technici
Technik vinohradník a vinař (4)
Samostatný vinohradník a vinař (6)
Samostatný technik zahradnické výroby (6)
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví (7)
Technik arborista (4)
Technik realizace a údržby zeleně (4)
Technik zahradnické výroby (4)
Samostatný technik arborista (6)
Vedoucí greenkeeper (4)
31424 Technici v oblasti rybářství
Rybářský technik (4)
Samostatný rybářský technik (6)
31425 Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
Vodohospodářský technik říčního dozoru (4)
Vodohospodářský technik dispečer (4)
Vodohospodářský samostatný úsekový technik (6)
Vodohospodářský samostatný technik dispečer (6)
Balneotechnik (4)
Vodohospodářský technik správy povodí (4)
Vodohospodářský samostatný technik správy povodí (6)
3143 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
31430 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
Lesní technik lesník pro těžební činnost (4)
Lesní technik lesník pro pěstební činnost (4)
Lesní technik myslivec (4)
Lesní technik taxátor (4)
Lesní technik školkař (4)
Samostatný pracovník správy národního parku (7)
315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy
3151 Lodní technici
31510 Lodní technici
Technik lodní dopravy (6)
3152 Lodní důstojníci a lodivodi
31520 Lodní důstojníci a lodivodi
Kapitán I. třídy (3)
Kapitán II. třídy (3)
Kapitán III. třídy (3)
Kapitán IV. třídy (3)
3153 Piloti, navigátoři a palubní technici
31531 Piloti
Pilot (7)
31533 Letečtí instruktoři
Učitel leteckého pozemního výcviku (7)
Pilot - instruktor (7)
31534 Palubní technici letadel
Palubní technik (6)
Letecký technik (6)
3154 Řídící letového provozu
31540 Řídící letového provozu
Řídící odbavovací plochy (4)
Operátor letových dat (4)
Inženýr letového provozu (7)
Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby (6)
Řídící letového provozu oblastního střediska řízení (6)
3155 Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
31550 Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
Technik zabezpečovací letecké techniky (6)
32 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
321 Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
32111 Radiologičtí technici
Radiologický technik (6)
32112 Radiologičtí asistenti
Radiologický asistent (6)
3212 Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví
32121 Zdravotní laboranti
Zdravotní laborant (6)
3213 Farmaceutičtí asistenti
32130 Farmaceutičtí asistenti
Farmaceutický asistent (6)
3214 Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
32142 Zubní technici
Zubní technik (6)
32143 Ortotici-protetici
Ortotik-protetik (6)
Ortoticko-protetický technik (4)
32144 Asistenti zubních techniků
Asistent zubního technika (4)
322 Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace
3221 Všeobecné sestry bez specializace
32211 Všeobecné sestry s osvědčením
Všeobecná sestra (6)
3222 Porodní asistentky bez specializace
32221 Porodní asistentky s osvědčením
Porodní asistentka (6)
324 Veterinární technici a asistenti
3240 Veterinární technici a asistenti
32400 Veterinární technici a asistenti
Samostatný pracovník veterinární správy (6)
Pracovník veterinární správy (4)
Veterinární technik laborant (4)
Veterinární technik (4)
Veterinární asistent (6)
325 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
3251 Dentální hygienisti
32510 Dentální hygienisti
Dentální hygienista (6)
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
32551 Fyzioterapeuti s osvědčením
Fyzioterapeut (6)
3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)
32560 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)
Zdravotnický asistent (4)
3257 Asistenti ochrany veřejného zdraví
32570 Asistenti ochrany veřejného zdraví
Asistent ochrany veřejného zdraví (6)
3258 Zdravotničtí záchranáři
32580 Zdravotničtí záchranáři
Zdravotnický záchranář (6)
3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
32592 Nutriční asistenti
Nutriční asistent (4)
Výživový poradce (5)
33 Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
331 Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
3311 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
33110 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
Dealer asistent (6)
Samostatný pracovník devizových obchodů (6)
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
33121 Odborní poradci v peněžnictví
Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia (6)
Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů (6)
33129 Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
Samostatný pracovník kapitálových obchodů (6)
Samostatný pracovník systému platebních karet (6)
Samostatný pracovník řízení úvěrů (6)
Metodik bankovních hotovostních operací (6)
Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů (6)
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
33131 Odborní účetní všeobecní
Účetní (4)
33133 Odborní účetní finanční a investiční
Samostatný účetní (5)
33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (6)
Specialista náboru pracovních sil (6)
Specialista pracovně právních vztahů (6)
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (6)
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
33142 Odborní pracovníci v oblasti statistiky
Odborný statistik (5)
33143 Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky
Pojistný matematik asistent (6)
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři
33152 Likvidátoři
Samostatný technik likvidace pojistných událostí (6)
Technik likvidace pojistných událostí (4)
Likvidátor škod z pojištění osob (4)
Likvidátor škod z cestovního pojištění (4)
Likvidátor škod z pojištění vozidel (3)
Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu (4)
332 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
33211 Odborní pojišťovací poradci
Samostatný pojišťovací poradce (6)
Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví (6)
Pojišťovací poradce (4)
Taxátor pojistných smluv (4)
33212 Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách
Pojišťovací poradce na přepážce (4)
33219 Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
Upisovatel asistent (6)
Asistent riskmanažera v pojišťovnictví (6)
3322 Obchodní zástupci
33220 Obchodní zástupci
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví (4)
Specialista zahraničního obchodu (6)
Obchodní zástupce (4)
3323 Nákupčí
33230 Nákupčí
Samostatný kožařský technik nákupčí (6)
Nákupčí audio, video (4)
Nákupčí pro internet, multimédia a nová média (4)
Nákupčí tiskových médií (4)
3324 Obchodní makléři
33240 Obchodní makléři
Obchodník (4)
333 Zprostředkovatelé služeb
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
33311 Odbytoví agenti
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví (4)
33312 Agenti dopravy a přepravy
Samostatný referent železniční dopravy (6)
Samostatný referent silniční dopravy (6)
33313 Celní deklaranti
Celní deklarant (4)
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
33331 Odborní zprostředkovatelé práce
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP (4)
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování (4)
33332 Odborní pracovníci trhu práce
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce (6)
33333 Odborní pracovníci evidence a podpory
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory (4)
33334 Odborní pracovníci rekvalifikací
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací (6)
33335 Odborní pracovníci zahraniční zaměstnanosti
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Referent zaměstnanosti - EURES poradce (6)
33336 Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Kontrolor služeb zaměstnanosti expert (7)
Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti (6)
Kontrolor služeb zaměstnanosti (4)
Oblastní inspektor inspekce práce (6)
33337 Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS (6)
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce (6)
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (6)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (6)
33339 Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky (6)
3334 Realitní makléři
33340 Realitní makléři
Realitní makléř (4)
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
Chemický technik produktmanažer (4)
33391 Pracovníci v oblasti propagace a reklamy
Produktový specialista (5)
Mediální plánovač (4)
33392 Obchodní referenti
Specialista zahraničního obchodu (6)
Obchodní referent (5)
33393 Aukcionáři (dražebníci)
Aukcionář, dražebník (4)
33396 Kulturní referenti
Výstavář (5)
334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend
33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků
Vedoucí týmu (4)
33412 Vedoucí všeobecných sekretářů
Vedoucí týmu (4)
33413 Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů
Vedoucí týmu (4)
33414 Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků
Vedoucí týmu (4)
33415 Vedoucí pracovníků informačních služeb
Vedoucí pracovník turistického informačního centra (5)
Vedoucí recepce (6)
Vedoucí týmu (4)
Manažer call centra (4)
33416 Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů
Vedoucí týmu (4)
33417 Vedoucí úředníků v logistice
Vedoucí poštovního oddělení (4)
Vedoucí v poštovním provozu (6)
Vedoucí sběrných přepravních uzlů (6)
Vedoucí týmu (4)
33419 Vedoucí ostatních úředníků
Administrátor pošt (4)
Vedoucí pošty II (4)
Vedoucí poštovního oddělení (4)
Manažer pošty (7)
Vedoucí v poštovním provozu (6)
Směnař v poštovním provozu (4)
Vedoucí týmu (4)
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
33420 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
Samostatný pracovník přestupkového řízení (6)
Pracovník vyšší soudní podatelny (4)
Vedoucí soudní kanceláře (4)
Protokolující úředník (4)
Vedoucí spisové služby (6)
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
33431 Odborní asistenti v administrativě
Administrativní pracovník (4)
33432 Odborní pracovníci hospodářské správy
Samostatný hospodářskosprávní referent (6)
Samostatný referent péče o hmotný majetek (6)
Správce budov (6)
Správce majetku (6)
33434 Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
Samostatný kryptograf (6)
Kryptograf (4)
Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví (6)
Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy (6)
Bezpečnostní systémový analytik (6)
Technik požární ochrany (6)
Preventista požární ochrany (4)
Samostatný bezpečnostní referent (6)
Bezpečnostní technolog (4)
33435 Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)
Samostatný pracovník finanční revize (6)
Samostatný puncovní inspektor (6)
Samostatný pracovník obchodní inspekce (6)
Auditor spotřeby vody (6)
Dozorčí úředník (4)
Kontrolor kvality (4)
Kontrolor kvality dopravy (4)
33436 Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb
Samostatný pracovník matrik (6)
Samostatný pracovník rozvoje regionu (6)
Samostatný pracovník regionální rady (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch (6)
Odborný referent konzulárních vztahů (6)
Odborný referent konzulární služby (6)
33437 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Samostatný pracovník kontroly veterinárních léčiv (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport (6)
Asistent státního zdravotního dozoru (6)
Odborný referent pro mládež (6)
Odborný referent pro zájmové vzdělávání (6)
Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání (6)
Odborný referent pro sport (6)
Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu (6)
Odborný referent rovných příležitostí ve školství (6)
Odborný referent speciálního vzdělávání (6)
Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů (6)
Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny (6)
Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci (6)
Odborný referent pro tělovýchovu (6)
Odborný referent posudkové služby (6)
33438 Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC (6)
Samostatný pracovník puncovní agendy (6)
Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví (6)
Samostatný pracovník normalizace a posuzování shody výrobkových skupin (6)
Samostatný pracovník dokladů osob (6)
Samostatný pracovník dokladů plavidel (6)
Samostatný pracovník drážní inspekce (6)
Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC (6)
Odborný pracovník centrálního registru vozidel (6)
Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (6)
Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů (6)
Analytik dopravní nehodovosti (6)
Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě (6)
Kontrolní technik mobilních jednotek (4)
Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel (6)
Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě (6)
Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů (6)
Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků v odvolacím řízení (6)
Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům (6)
Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu (6)
Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě (6)
Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy (6)
33439 Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu (6)
Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu (6)
335 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
3351 Pracovníci Celní správy ČR
33519 Ostatní pracovníci Celní správy ČR
Pracovník celního pátrání (4)
3352 Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
33520 Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
Samostatný pracovník daní a dotací (6)
Samostatný pracovník správy daní (6)
3353 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
33530 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (4)
Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (6)
Specialista samosprávy pro dávky sociální péče (7)
Odborný referent důchodového pojištění (6)
Odborný referent výběru a vymáhání pojistného (6)
Odborný referent nemocenského pojištění (6)
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR
33551 Inspektoři Policie ČR
Inspektor specialista ICT (4)
Inspektor - kynolog (4)
Inspektor služby pořádkové policie (4)
Inspektor ochranné služby (4)
Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování (4)
Inspektor služby cizinecké policie (4)
Inspektor zásahové jednotky (4)
Inspektor služby dopravní policie (4)
33552 Vrchní inspektoři Policie ČR
Vrchní inspektor - kriminalistický technik (4)
Vrchní inspektor - operační důstojník (4)
Vrchní inspektor - specialista ICT (4)
Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování (4)
Vrchní inspektor zásahové jednotky (4)
Vrchní inspektor - kynolog (4)
Vrchní inspektor ochranné služby (4)
Vrchní inspektor služby cizinecké policie (4)
Vrchní inspektor služby dopravní policie (4)
Vrchní inspektor služby pořádkové policie (4)
33553 Komisaři Policie ČR
Velitel obecní policie (6)
Komisař - specialista ICT (6)
Komisař - manažer (6)
Komisař - kriminalistický technik (6)
Komisař služby pořádkové policie (6)
Komisař služby cizinecké policie (6)
Komisař služby dopravní policie (6)
Komisař služby kriminální policie a vyšetřování (6)
33554 Vrchní komisaři Policie ČR
Vrchní komisař - kriminalistický expert (6)
Vrchní komisař služby cizinecké policie (6)
Vrchní komisař služby dopravní policie (6)
Vrchní komisař služby pořádkové policie (6)
Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování (6)
Vrchní komisař služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (6)
Vrchní komisař – specialista ICT (6)
Vrchní komisař - manažer (6)
Vrchní komisař - příslušník štábu (6)
33555 Radové Policie ČR
Rada - manažer (7)
Rada - příslušník štábu (7)
Rada služby cizinecké policie (7)
Rada služby dopravní policie (7)
Rada služby kriminální policie a vyšetřování (7)
Rada služby pořádkové policie (7)
Rada - kriminalistický expert (7)
Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (7)
Vrchní rada, vrchní státní rada - manažer (7)
3359 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
33590 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
Samostatný pracovník cenové kontroly (6)
Inspektor zemědělských komodit a půdy (6)
Inspektor a pokusník rostlinné výroby (6)
Inspektor mechanizačních prostředků specialista (7)
34 Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech
341 Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech
34111 Právní asistenti
Samostatný pracovník přestupkového řízení (6)
34112 Soudní vykonavatelé
Soudní tajemník (4)
Vykonavatel (4)
34113 Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
Detektivní technik (6)
Detektiv specialista (6)
Bezpečnostní referent (4)
Vedoucí detektiv (7)
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření (4)
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog (4)
Bezpečnostní konzultant (4)
Detektiv koncipient (4)
Detektiv pro prošetřování událostí (6)
Detektiv zpravodajský pracovník (6)
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
34121 Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy
Pracovník samosprávy pro sociální služby (4)
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby (6)
Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci (6)
34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
Zdravotně sociální pracovník (6)
34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (4)
Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (6)
34126 Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
Asistent Probační a mediační služby (4)
Sociální pracovník ve vězeňské službě (6)
342 Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness
3421 Atleti a ostatní profesionální sportovci
34210 Atleti a ostatní profesionální sportovci
Sportovec (7)
3422 Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů
34221 Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)
Trenér (7)
Asistent trenéra (6)
Servisní pracovník - specialista (6)
3423 Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
34230 Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
Instruktor bodystylingu (3)
Instruktor indoor cyclingu (3)
Instruktor pilates (3)
Instruktor aerobiku (3)
Instruktor powerjógy (3)
Osobní trenér ve fitness (4)
Instruktor předsportovní přípravy dětí (3)
Instruktor kondičního kickboxu (3)
Instruktor kondiční chůze (3)
Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními (5)
Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů (5)
Instruktor dětského plavání (4)
Instruktor plavání (4)
343 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
3431 Fotografové
34311 Umělečtí, reklamní fotografové
Fotograf architektury a krajiny (4)
Portrétní fotograf (4)
Reklamní a módní fotograf (4)
Produktový a dokumentační fotograf (4)
Fotograf pro podvodní fotografii (4)
34312 Fotoreportéři
Fotoreportér (4)
34313 Techničtí fotografové
Fotograf architektury a krajiny (4)
Fotograf technických a vědeckých oborů (4)
Produktový a dokumentační fotograf (4)
Fotograf pro podvodní fotografii (4)
34319 Ostatní fotografové
Fotograf videozáznamů (4)
Fotograf pro DTP studio (4)
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci
34321 Aranžéři
Aranžér (3)
34322 Návrháři interiérů
Interiérový poradce (4)
Designér koupelen (5)
34324 Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
Samostatný textilní návrhář (6)
Designer výrobků (4)
Oděvní technik návrhář modelář (4)
Art grafik (3)
Textilní technik desinatér (4)
Designér koupelen (5)
Samostatný kožařský technik designér a modelář (6)
Textilní návrhář (4)
Kožařský technik designér a modelář (4)
34325 Návrháři (modeláři) výstavních modelů
Modelář výstavních modelů (3)
34329 Ostatní pracovníci příbuzní aranžérům
Dekoratér (3)
3433 Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
Restaurátor zbraní (5)
34331 Konzervátoři
Konzervátor a preparátor (5)
34332 Restaurátoři (kromě uměleckých)
Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla (5)
Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice (5)
Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži (5)
Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu (5)
Restaurátor hudebních nástrojů (5)
Restaurátor strojů a přístrojů (5)
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu (5)
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni (5)
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (5)
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (5)
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (5)
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (5)
34334 Odborní správci výstav a depozitářů
Asistent kastelána (6)
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury
34351 Asistenti režie
Asistent režie (6)
První asistent režie (6)
34355 Kaskadéři
Kaskadér (4)
34359 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
Inspicient (4)
Samostatný technik scénického osvětlení (6)
35 Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
351 Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií
35110 Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
Programátor NC strojů (4)
Správce soudní aplikace (6)
Správce aplikací (4)
Samostatný programátor (6)
Samostatný technik IT (6)
Programátor (4)
Technik PC a periférií (3)
Programátor PLC (6)
3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
35120 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
Technik PC a periférií (3)
3513 Technici počítačových sítí a systémů
35130 Technici počítačových sítí a systémů
Správce IT pro malé a střední organizace (4)
Správce operačních systémů a sítí (6)
Technik PC a periférií (3)
Správce databází (5)
Správce báze znalostí (6)
352 Technici v oblasti telekomunikací a vysílání
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
35211 Zvukaři a osvětlovači
Vrchní osvětlovač (4)
Mistr zvuku v audiovizi (6)
Samostatný technik zvuku (6)
35212 Technici videozáznamů
Pomocný kameraman (4)
Švenkr (4)
Ostřič (4)
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35222 Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Technik projektant v elektronických komunikacích (4)
Samostatný technik projektant v elektronických komunikacích (6)
35225 Technici kontroly kvality, laboranti v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Technik kontrolor elektronických komunikací (4)
Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací (6)
35226 Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích (4)
Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích (4)
Technik sítí v elektronických komunikacích (4)
Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích (4)
Samostatný technik přenosových zařízení v elektronických komunikacích (6)
Servisní technik metalických sítí (4)
Servisní technik bezdrátových sítí (4)
Vodárenský technik telemetrie a automatizace (5)
35227 Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Dispečer provozu v elektronických komunikacích (4)
Samostatný technik dispečer provozu v elektronických komunikacích (6)
35228 Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích (6)
Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích (7)
35229 Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra (6)