Neaktuální jednotky práce 

Aktuálnost popisu těchto povolání není možné v současné době garantovat z důvodů změny podmínek jejich výkonu od doby, kdy byly vytvořeny, nebo změny legislativy, která se jich týká. Jednotky budou postupně aktualizovány.

?Magisterský studijní program (7)
Archivář specialista (7)
Odborný archivář specialista (7)
Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby (7)
Báňský inspektor (7)
Obvodní báňský inspektor (7)
Ústřední báňský inspektor (7)
Vedoucí báňské inspekce (7)
Dirigent ozbrojených sil ČR (7)
Farmaceut ozbrojených sil ČR (7)
Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR (7)
Hlavní farmaceut ozbrojených sil ČR (7)
Hlavní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR (7)
Inspektor energetické inspekce specialista (7)
Inspektor jaderné bezpečnosti (7)
Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní (7)
Inspektor odpadového hospodářství specialista (7)
Inspektor ochrany lesa specialista (7)
Inspektor ochrany ovzduší specialista (7)
Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista (7)
Inspektor ochrany vod specialista (7)
Inspektor radiační ochrany (7)
Inspektor řízení letového provozu (7)
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista (7)
Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí (7)
Interní auditor specialista (7)
Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní (7)
Odborný lékař anesteziolog ozbrojených sil ČR (7)
Odborný lékař chirurg ozbrojených sil ČR (7)
Odborný lékař ortoped ozbrojených sil ČR (7)
Odborný lékař urolog ozbrojených sil ČR (7)
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru (7)
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí (7)
Pracovník SZ - specialista (7)
Specialista ESF ve SZ (7)
Specialista pro kontrolní činnost SZ (7)
Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ (7)
Specialista pro metodiku SZ a správní řízení (7)
Specialista pro poradenství ve SZ (7)
Specialista pro strategie a koncepce SZ (7)
Specialista trhu práce ve SZ (7)
Provozní specialista drážního úřadu (7)
Psycholog ozbrojených sil ČR (7)
Pyrotechnik specialista (7)
Referent finanční kontroly (7)
Referent specialista dozoru a kontroly veřejné správy (7)
Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků (7)
Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků (7)
Referent specialista finančního trhu (7)
Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu (7)
Referent specialista regulace finančního trhu (7)
Referent specialista státní kontroly na finančním trhu (7)
Referent specialista fiskální politiky (7)
Referent specialista konzulárních vztahů a služby (7)
Referent specialista konzulární služby (7)
Referent specialista pro konzulární vztahy (7)
Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy (7)
Referent specialista analytik rozvoje územní veřejné správy (7)
Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy (7)
Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy (7)
Referent specialista leteckého práva (7)
Specialista pro oblast mezinárodního práva v civilním letectví (7)
Specialista pro oblast právních předpisů (7)
Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy (7)
Referent specialista pro oblast letecké dopravy (7)
Inspektor leteckých prací (7)
Inspektor letového provozu (7)
Inspektor všeobecného letectví (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy (7)
Referent specialista pro oblast leteckých služeb (7)
Inspektor leteckého stavebního úřadu (7)
Inspektor pozemních zařízení (7)
Inspektor provozovatelů leteckých služeb (7)
Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb (7)
Referent specialista pro oblast provozně technických záležitostí civilního letectví (7)
Inspektor certifikace letadel (7)
Inspektor dopravních letadel (7)
Inspektor draků a mechanických systémů (7)
Inspektor letových výkonů a vlastností (7)
Inspektor malých letadel (7)
Inspektor údržby letadel (7)
Inspektor výroby letadel (7)
Inspektor výstroje letadel (7)
Inspektor způsobilosti pohonných jednotek (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel (7)
Referent specialista pro oblast zjišťování příčin leteckých nehod (7)
Inspektor příčin leteckých nehod (7)
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod (7)
Technický inspektor příčin leteckých nehod (7)
Referent specialista pro speciální činnosti ve školství (7)
Referent specialista prevence sociálně patologických jevů (7)
Referent specialista rovných příležitostí ve školství (7)
Referent specialista speciálního vzdělávání (7)
Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci (7)
Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny (7)
Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy (7)
Referent specialista pro tvorbu efektivní veřejné správy (7)
Referent specialista kvality veřejné správy (7)
Referent specialista reformy regulace (7)
Referent specialista vládní protikorupční politiky (7)
Referent specialista provozu silničních vozidel (7)
Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend (7)
Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu (7)
Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností (7)
Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel (7)
Specialista technické způsobilosti vozidel (7)
Referent specialista regulace a kontroly cen (7)
Referent specialista rozpočtu a financování (7)
Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků (7)
Referent specialista rozpočtu kapitol (7)
Referent specialista státního rozpočtu (7)
Referent specialista rozvoje civilního letectví (7)
Specialista pro oblast ekonomické regulace civilního letectví (7)
Specialista pro oblast správních řízení v civilním letectví (7)
Specialista rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů (7)
Referent specialista silniční dopravy (7)
Metodik státní správy v oblasti taxislužby (7)
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy (7)
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy (7)
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy (7)
Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu (7)
Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin (7)
Specialista pro řízení státní správy silniční linkové osobní dopravy (7)
Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě (7)
Specialista pro tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy (7)
Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě (7)
Referent specialista správy oblasti mládeže a zájmového vzdělávání (7)
Referent specialista pro oblast mládeže (7)
Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání (7)
Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání (7)
Referent specialista správy oblasti sportu a tělovýchovy (7)
Referent specialista pro oblast sportu (7)
Referent specialista pro oblast tělovýchovy (7)
Referent specialista územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu (7)
Referent specialista správy účetnictví a auditu (7)
Referent specialista státní pokladny (7)
Referent specialista stavebního řádu (7)
Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu (7)
Referent specialista povolování staveb (7)
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých (7)
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze (7)
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací (7)
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl (7)
Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů (7)
Referent specialista územního plánování (7)
Referent specialista koncepcí rozvoje územního plánování (7)
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního plánování (7)
Referent specialista územně plánovací dokumentace (7)
Referent specialista územně plánovacích podkladů (7)
Referent specialista územního rozhodování (7)
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního rozhodování (7)
Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby (7)
Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby (7)
Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu (7)
Referent specialista pro zahraniční politiku (7)
Referent specialista rozvojové a humanitární pomoci (7)
Rostlinolékařský diagnostik (7)
Samostatný pracovník správy národního parku (7)
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek ve veřejné správě (7)
Inspektor úřadu inspekce práce specialista (7)
Oblastní inspektor inspekce práce specialista (7)
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek (7)
Specialista dopravně správních agend v ÚSC (7)
Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC (7)
Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC (7)
Specialista drážní inspekce (7)
Specialista hmotných rezerv (7)
Specialista hospodářské soutěže (7)
Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (7)
Specialista ochrany hospodářské soutěže (7)
Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory (7)
Specialista integrace ochrany životního prostředí (7)
Specialista katastru nemovitostí (7)
Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy (7)
Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení (7)
Specialista kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (7)
Specialista rostlinné výroby (7)
Specialista zemědělských komodit a půdy (7)
Specialista kontroly veterinárních léčiv (7)
Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv (7)
Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv (7)
Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv (7)
Specialista metrologie (7)
Specialista obchodní inspekce (7)
Specialista plavebního dozoru (7)
Specialista plavebních dokladů (7)
Specialista plavebních informací (7)
Specialista plemenářské inspekce (7)
Specialista posudkové služby (7)
Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací (7)
Specialista pro přípravky na ochranu rostlin (7)
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení (7)
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení (7)
Specialista příprav hospodářského opatření (7)
Specialista puncovnictví (7)
Metodik puncovnictví (7)
Prubíř specialista (7)
Puncovní inspektor specialista (7)
Specialista regionální rady (7)
Specialista regulace služeb elektronických komunikací (7)
Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací (7)
Specialista regulace poštovních služeb (7)
Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací (7)
Specialista ropné bezpečnosti (7)
Specialista rostlinolékařské správy (7)
Inspektor mechanizačních prostředků specialista (7)
Rostlinolékařský inspektor specialista (7)
Specialista rozvoje regionu (7)
Metodik samosprávy rozvoje regionu (7)
Specialista samosprávy rozvoje regionu (7)
Specialista samosprávy pro cestovní ruch (7)
Specialista samosprávy pro kulturu (7)
Specialista samosprávy pro sociální věci (7)
Specialista samosprávy pro dávky sociální péče (7)
Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu (7)
Specialista samosprávy pro sociální služby (7)
Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport (7)
Specialista samosprávy pro zdravotní péči (7)
Specialista služeb zaměstnanosti - expert (7)
Kontrolor služeb zaměstnanosti expert (7)
Specialista Evropského sociálního fondu (7)
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti (7)
Specialista sociálního pojištění (7)
Specialista důchodového pojištění (7)
Specialista nemocenského pojištění (7)
Specialista výběru a vymáhání pojistného (7)
Specialista správy kmitočtového spektra (7)
Specialista státní kontroly elektronických komunikací (7)
Specialista školní inspekce (7)
Kontrolor školní inspekce specialista (7)
Školní inspektor (7)
Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví (7)
Specialista autorizace, notifikace a mezinárodní spolupráce (7)
Specialista normalizace a posuzování shody výrobkových skupin (7)
Specialista normalizace a státního zkušebnictví (7)
Specialista udělování licencí v energetice (7)
Specialista ÚSC pro správní agendu (7)
Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly (7)
Specialista pro IZS a bezpečnost (7)
Specialista pro krizové stavy (7)
Specialista pro prevenci havárií (7)
Specialista ÚSC pro životní prostředí (7)
Specialista ekolog (7)
Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí (7)
Specialista v oboru regulace energetiky (7)
Specialista veterinární správy (7)
Specialista živnostenského samosprávního úřadu (7)
Specialista kontroly živností samosprávního úřadu (7)
Specialista registrace živností samosprávního úřadu (7)
Správce specialista (7)
Specialista péče o hmotný majetek (7)
Specialista pro správní řízení ve stavebnictví (7)
Statistik expert (7)
Stavební specialista drážního úřadu (7)
Stavební technik samosprávy specialista (7)
Strážník obecní policie specialista (7)
Technický specialista drážního úřadu (7)
Veterinární diagnostik (7)
Veterinární lékař ozbrojených sil ČR (7)
Hlavní veterinární lékař ozbrojených sil ČR (7)
Zkušební specialista pyrotechniky (7)
Zkušební specialista zbraní a střeliva (7)
Zubní lékař ozbrojených sil ČR (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Asistent státního zdravotního dozoru (6)
Inspektor energetické inspekce (6)
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce (6)
Kontrolor školní inspekce (6)
Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek (6)
Oblastní inspektor inspekce práce (6)
Odborný referent konzulárních vztahů a služby (6)
Odborný referent konzulární služby (6)
Odborný referent konzulárních vztahů (6)
Odborný referent pro speciální činnosti ve školství (6)
Odborný referent rovných příležitostí ve školství (6)
Odborný referent speciálního vzdělávání (6)
Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny (6)
Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci (6)
Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů (6)
Odborný referent provozu silničních vozidel (6)
Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů (6)
Analytik dopravní nehodovosti (6)
Odborný pracovník centrálního registru vozidel (6)
Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel (6)
Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků v odvolacím řízení (6)
Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (6)
Odborný referent silniční dopravy (6)
Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu (6)
Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům (6)
Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě (6)
Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě (6)
Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy (6)
Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě (6)
Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů (6)
Odborný referent sociálního pojištění (6)
Odborný referent důchodového pojištění (6)
Odborný referent nemocenského pojištění (6)
Odborný referent posudkové služby (6)
Odborný referent výběru a vymáhání pojistného (6)
Odborný referent správy mládeže a zájmového vzdělávání (6)
Odborný referent pro mládež (6)
Odborný referent pro zájmové vzdělávání (6)
Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání (6)
Odborný referent správy sportu a tělovýchovy (6)
Odborný referent pro sport (6)
Odborný referent pro tělovýchovu (6)
Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu (6)
Odborný referent stavebního řádu (6)
Odborný referent územního rozhodování (6)
Pracovník úseku zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky (6)
Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti (6)
Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky (6)
Referent zaměstnanosti - EURES poradce (6)
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce (6)
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS (6)
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací (6)
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce (6)
Samostatný archivář (6)
Archivář v badatelně (6)
Samostatný archivář digitalizátor (6)
Samostatný archivář odborný (6)
Samostatný referent spisové služby (6)
Samostatný balistik (6)
Samostatný inspektor odpadového hospodářství (6)
Samostatný inspektor ochrany lesa (6)
Samostatný inspektor ochrany ovzduší (6)
Samostatný inspektor ochrany přírody a krajiny (6)
Samostatný inspektor ochrany vod (6)
Samostatný pracovník dokladů osob (6)
Samostatný pracovník dokladů plavidel (6)
Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC (6)
Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC (6)
Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC (6)
Samostatný pracovník drážní inspekce (6)
Samostatný pracovník finanční a daňové správy (6)
Samostatný pracovník cenové kontroly (6)
Samostatný pracovník daní a dotací (6)
Samostatný pracovník finanční revize (6)
Samostatný pracovník správy daní (6)
Samostatný pracovník katastru nemovitostí (6)
Samostatný pracovník kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (6)
Inspektor a pokusník rostlinné výroby (6)
Inspektor zemědělských komodit a půdy (6)
Samostatný pracovník kontroly veterinárních léčiv (6)
Samostatný pracovník obchodní inspekce (6)
Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví (6)
Samostatný pracovník plavebního dozoru (6)
Samostatný pracovník plemenářské inspekce (6)
Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin (6)
Samostatný pracovník puncovnictví (6)
Samostatný pracovník puncovní agendy (6)
Samostatný prubíř (6)
Samostatný puncovní inspektor (6)
Samostatný pracovník regionální rady (6)
Samostatný pracovník rostlinolékařské diagnostiky (6)
Samostatný pracovník rostlinolékařské správy (6)
Inspektor mechanizačních prostředků (6)
Rostlinolékařský inspektor (6)
Samostatný pracovník rozvoje regionu (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci (6)
Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport (6)
Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči (6)
Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra (6)
Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací (6)
Samostatný pracovník technické normalizace a státního zkušebnictví (6)
Samostatný pracovník normalizace a posuzování shody výrobkových skupin (6)
Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví (6)
Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy (6)
Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí (6)
Samostatný pracovník ÚSC pro správní agendu (6)
Samostatný pracovník matrik (6)
Samostatný pracovník přestupkového řízení (6)
Samostatný pracovník veterinární správy (6)
Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu (6)
Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky (6)
Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva (6)
Samostatný pracovník živnostenského samosprávního úřadu (6)
Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu (6)
Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu (6)
Samostatný pyrotechnik (6)
Samostatný referent státní správy (6)
Samostatný referent životního prostředí (6)
Samostatný referent životního prostředí pro hodnocení vlivů na životní prostředí (6)
Samostatný referent životního prostředí pro integrovanou prevenci a prevenci závažných havárií (6)
Samostatný referent životního prostředí pro lesní hospodářství a myslivost (6)
Samostatný referent životního prostředí pro odpadové hospodářství (6)
Samostatný referent životního prostředí pro ochranu ovzduší (6)
Samostatný referent životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny (6)
Samostatný referent životního prostředí pro ochranu zemědělského půdního fondu (6)
Samostatný referent životního prostředí pro vodní hospodářství (6)
Samostatný správce (6)
Referent pro správní řízení ve stavebnictví (6)
Samostatný hospodářskosprávní referent (6)
Samostatný referent péče o hmotný majetek (6)
Samostatný stavební technik samosprávy (6)
Samostatný strážník obecní policie (6)
Metodik výcviku (6)
Vedoucí přestupkové sekce (6)
Velitel obecní policie (6)
Velitel služební kynologie (6)
Statistik specialista (6)
Všeobecná zdravotní sestra ozbrojených sil ČR (6)
Staniční sestra ozbrojených sil ČR (6)
Vrchní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR (6)
Zdravotně sociální pracovník (6)
Zdravotnický záchranář ozbrojených sil ČR (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný statistik (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Balistik (4)
Hasič technik ozbrojených sil ČR (4)
Inspektor odpadového hospodářství (4)
Inspektor ochrany lesa (4)
Inspektor ochrany ovzduší (4)
Inspektor ochrany přírody a krajiny (4)
Inspektor ochrany vod (4)
Instruktor výcviku a přípravy služební kynologie ozbrojených sil ČR (4)
Pracovník dopravně správních agend v ÚSC (4)
Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC (4)
Pracovník drážní inspekce (4)
Pracovník evidence plavidel (4)
Pracovník finanční a daňové správy (4)
Pracovník informačního centra samosprávy (4)
Pracovník katastru nemovitostí (4)
Pracovník kontroly veterinárních léčiv (4)
Pracovník samosprávy pro cestovní ruch (4)
Pracovník samosprávy pro kulturu (4)
Pracovník samosprávy pro sociální věci (4)
Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (4)
Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (4)
Pracovník samosprávy pro sociální služby (4)
Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport (4)
Pracovník samosprávy pro zdravotní péči (4)
Inspektor omamných látek (4)
Pracovník samosprávy pro zdravotnictví (4)
Pracovník státního zdravotního dozoru (4)
Pracovník ÚSC pro krizové stavy (4)
Pracovník ÚSC pro správní agendu (4)
Pracovník občansko správních agend a evidencí (4)
Pracovník pro veřejné obecní záležitosti (4)
Pracovník ÚSC pro životní prostředí (4)
Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště (4)
Kontrolor služeb zaměstnanosti (4)
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování (4)
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP (4)
Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory (4)
Pracovník veterinární správy (4)
Pracovník živnostenského samosprávního úřadu (4)
Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu (4)
Pracovník registrace živností samosprávního úřadu (4)
Prubíř (4)
Pyrotechnik (4)
Referent konzulární služby (4)
Referent provozu silničních vozidel (4)
Kontrolní technik mobilních jednotek (4)
Referent silniční dopravy (4)
Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy (4)
Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy (4)
Referent sociálního pojištění (4)
Referent důchodového pojištění (4)
Referent nemocenského pojištění (4)
Referent výběru a vymáhání pojistného (4)
Referent správy mládeže a zájmového vzdělávání (4)
Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání (4)
Referent správy sportu a tělovýchovy (4)
Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu (4)
Referent státní správy (4)
Referent životního prostředí (4)
Referent životního prostředí pro lesní hospodářství a myslivost (4)
Referent životního prostředí pro odpadové hospodářství (4)
Referent životního prostředí pro ochranu ovzduší (4)
Referent životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny (4)
Referent životního prostředí pro ochranu zemědělského půdního fondu (4)
Referent životního prostředí pro vodní hospodářství (4)
Statistik (4)
Statistik referent (4)
Strážník obecní policie (4)
Strážník hlídkové služby (4)
Strážník specialista (4)
Strážník velitel směny (4)
Velitel hlídky dopravní služby (4)
Veterinární technik laborant (4)
Veterinární technik ozbrojených sil ČR (4)
Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Asistent prevence kriminality (3)
Asistent státní správy (3)
Číšník ozbrojených sil ČR (3)
Hasič ozbrojených sil ČR (3)
Kuchař ozbrojených sil ČR (3)
Vrchní kuchař ozbrojených sil ČR (3)
Kynolog ošetřovatel ozbrojených sil ČR (3)
Psovod ozbrojených sil ČR (3)
Řidič ozbrojených sil ČR (3)
Řidič bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR (3)
Řidič motocyklů a malých vícestopých vozidel ozbrojených sil ČR (3)
Řidič nákladní dopravy ozbrojených sil ČR (3)
Řidič osobní dopravy ozbrojených sil ČR (3)
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů ozbrojených sil ČR (3)
Řidič těžké nákladní a speciální techniky ozbrojených sil ČR (3)
Strážný ozbrojených sil ČR (3)
Strážný Hradní stráže (3)
?Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Pomocný archivní pracovník (2)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.