Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Oblast

Neaktuální jednotky práce 
Aktuálnost popisu těchto povolání není možné v současné době garantovat z důvodů změny podmínek jejich výkonu od doby, kdy byly vytvořeny, nebo změny legislativy, která se jich týká.
Jednotky budou postupně aktualizovány.
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Archivář specialista
Odborný archivář specialista
Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby
Báňský inspektor
Obvodní báňský inspektor
Ústřední báňský inspektor
Vedoucí báňské inspekce
Celní tarifér specialista
Celník specialista
Specialista celního pátrání
Specialista služební přípravy
Dirigent ozbrojených sil ČR
Farmaceut ozbrojených sil ČR
Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR
Hlavní farmaceut ozbrojených sil ČR
Hlavní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR
Inspektor energetické inspekce specialista
Inspektor jaderné bezpečnosti
Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní
Inspektor odpadového hospodářství specialista
Inspektor ochrany lesa specialista
Inspektor ochrany ovzduší specialista
Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista
Inspektor ochrany vod specialista
Inspektor radiační ochrany
Inspektor řízení letového provozu
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista
Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí
Interní auditor specialista
Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní
Metodik celního a daňového řízení
Odborný lékař anesteziolog ozbrojených sil ČR
Odborný lékař chirurg ozbrojených sil ČR
Odborný lékař ortoped ozbrojených sil ČR
Odborný lékař urolog ozbrojených sil ČR
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí
Pracovník SZ - specialista
Specialista ESF ve SZ
Specialista pro kontrolní činnost SZ
Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ
Specialista pro metodiku SZ a správní řízení
Specialista pro poradenství ve SZ
Specialista pro strategie a koncepce SZ
Specialista trhu práce ve SZ
Provozní specialista drážního úřadu
Psycholog ozbrojených sil ČR
Pyrotechnik specialista
Referent finanční kontroly
Referent specialista dozoru a kontroly veřejné správy
Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků
Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků
Referent specialista finančního trhu
Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu
Referent specialista regulace finančního trhu
Referent specialista státní kontroly na finančním trhu
Referent specialista fiskální politiky
Referent specialista konzulárních vztahů a služby
Referent specialista konzulární služby
Referent specialista pro konzulární vztahy
Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista analytik rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy
Referent specialista leteckého práva
Specialista pro oblast mezinárodního práva v civilním letectví
Specialista pro oblast právních předpisů
Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy
Referent specialista pro oblast letecké dopravy
Inspektor leteckých prací
Inspektor letového provozu
Inspektor všeobecného letectví
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy
Referent specialista pro oblast leteckých služeb
Inspektor leteckého stavebního úřadu
Inspektor pozemních zařízení
Inspektor provozovatelů leteckých služeb
Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb
Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb
Referent specialista pro oblast provozně technických záležitostí civilního letectví
Inspektor certifikace letadel
Inspektor dopravních letadel
Inspektor draků a mechanických systémů
Inspektor letových výkonů a vlastností
Inspektor malých letadel
Inspektor údržby letadel
Inspektor výroby letadel
Inspektor výstroje letadel
Inspektor způsobilosti pohonných jednotek
Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel
Referent specialista pro oblast zjišťování příčin leteckých nehod
Inspektor příčin leteckých nehod
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod
Technický inspektor příčin leteckých nehod
Referent specialista pro speciální činnosti ve školství
Referent specialista prevence sociálně patologických jevů
Referent specialista rovných příležitostí ve školství
Referent specialista speciálního vzdělávání
Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci
Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy
Referent specialista pro tvorbu efektivní veřejné správy
Referent specialista kvality veřejné správy
Referent specialista reformy regulace
Referent specialista vládní protikorupční politiky
Referent specialista provozu silničních vozidel
Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend
Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu
Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností
Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel
Specialista technické způsobilosti vozidel
Referent specialista regulace a kontroly cen
Referent specialista rozpočtu a financování
Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků
Referent specialista rozpočtu kapitol
Referent specialista státního rozpočtu
Referent specialista rozvoje civilního letectví
Specialista pro oblast ekonomické regulace civilního letectví
Specialista pro oblast správních řízení v civilním letectví
Specialista rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů
Referent specialista silniční dopravy
Metodik státní správy v oblasti taxislužby
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy
Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu
Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin
Specialista pro řízení státní správy silniční linkové osobní dopravy
Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě
Specialista pro tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy
Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě
Referent specialista správy oblasti mládeže a zájmového vzdělávání
Referent specialista pro oblast mládeže
Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání
Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Referent specialista správy oblasti sportu a tělovýchovy
Referent specialista pro oblast sportu
Referent specialista pro oblast tělovýchovy
Referent specialista územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Referent specialista správy účetnictví a auditu
Referent specialista státní pokladny
Referent specialista stavebního řádu
Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu
Referent specialista povolování staveb
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl
Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů
Referent specialista územního plánování
Referent specialista koncepcí rozvoje územního plánování
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního plánování
Referent specialista územně plánovací dokumentace
Referent specialista územně plánovacích podkladů
Referent specialista územního rozhodování
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního rozhodování
Referent specialista územního rozhodování
Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby
Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby
Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu
Referent specialista pro zahraniční politiku
Referent specialista rozvojové a humanitární pomoci
Rostlinolékařský diagnostik
Samostatný pracovník správy národního parku
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek ve veřejné správě
Inspektor úřadu inspekce práce specialista
Oblastní inspektor inspekce práce specialista
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek
Specialista dopravně správních agend v ÚSC
Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC
Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Specialista drážní inspekce
Specialista hmotných rezerv
Specialista hospodářské soutěže
Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
Specialista ochrany hospodářské soutěže
Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory
Specialista integrace ochrany životního prostředí
Specialista katastru nemovitostí
Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy
Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení
Specialista kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
Specialista rostlinné výroby
Specialista zemědělských komodit a půdy
Specialista kontroly veterinárních léčiv
Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv
Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv
Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv
Specialista metrologie
Specialista obchodní inspekce
Specialista plavebního dozoru
Specialista plavebních dokladů
Specialista plavebních informací
Specialista plemenářské inspekce
Specialista posudkové služby
Specialista pro mezinárodní spolupráci v celní správě
Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací
Specialista pro přípravky na ochranu rostlin
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení
Specialista příprav hospodářského opatření
Specialista puncovnictví
Metodik puncovnictví
Prubíř specialista
Puncovní inspektor specialista
Specialista regionální rady
Specialista regulace služeb elektronických komunikací
Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací
Specialista regulace poštovních služeb
Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací
Specialista ropné bezpečnosti
Specialista rostlinolékařské správy
Inspektor mechanizačních prostředků specialista
Rostlinolékařský inspektor specialista
Specialista rozvoje regionu
Metodik samosprávy rozvoje regionu
Specialista samosprávy rozvoje regionu
Specialista samosprávy pro cestovní ruch
Specialista samosprávy pro kulturu
Specialista samosprávy pro sociální věci
Specialista samosprávy pro dávky sociální péče
Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu
Specialista samosprávy pro sociální služby
Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport
Specialista samosprávy pro zdravotní péči
Specialista služeb zaměstnanosti - expert
Kontrolor služeb zaměstnanosti expert
Specialista Evropského sociálního fondu
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti
Specialista sociálního pojištění
Specialista důchodového pojištění
Specialista nemocenského pojištění
Specialista výběru a vymáhání pojistného
Specialista správy kmitočtového spektra
Specialista státní kontroly elektronických komunikací
Specialista školní inspekce
Kontrolor školní inspekce specialista
Školní inspektor
Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví
Specialista autorizace, notifikace a mezinárodní spolupráce
Specialista normalizace a posuzování shody výrobkových skupin
Specialista normalizace a státního zkušebnictví
Specialista udělování licencí v energetice
Specialista ÚSC pro správní agendu
Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly
Specialista pro IZS a bezpečnost
Specialista pro krizové stavy
Specialista pro prevenci havárií
Specialista ÚSC pro životní prostředí
Specialista ekolog
Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
Specialista v oboru regulace energetiky
Specialista veterinární správy
Specialista živnostenského samosprávního úřadu
Specialista kontroly živností samosprávního úřadu
Specialista registrace živností samosprávního úřadu
Správce specialista
Specialista péče o hmotný majetek
Specialista pro správní řízení ve stavebnictví
Statistik expert
Stavební specialista drážního úřadu
Stavební technik samosprávy specialista
Technický specialista drážního úřadu
Veterinární diagnostik
Veterinární lékař ozbrojených sil ČR
Hlavní veterinární lékař ozbrojených sil ČR
Zkušební specialista pyrotechniky
Zkušební specialista zbraní a střeliva
Zubní lékař ozbrojených sil ČR
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Asistent státního zdravotního dozoru
Celník - koordinátor výkonu služby
Celník v agendě pátrání
Celník – referent pátrání
Inspektor energetické inspekce
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce
Kontrolor školní inspekce
Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek
Oblastní inspektor inspekce práce
Odborný referent konzulárních vztahů a služby
Odborný referent konzulární služby
Odborný referent konzulárních vztahů
Odborný referent pro speciální činnosti ve školství
Odborný referent rovných příležitostí ve školství
Odborný referent speciálního vzdělávání
Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci
Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů
Odborný referent provozu silničních vozidel
Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů
Analytik dopravní nehodovosti
Odborný pracovník centrálního registru vozidel
Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel
Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků v odvolacím řízení
Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Odborný referent silniční dopravy
Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu
Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům
Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě
Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě
Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy
Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě
Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů
Odborný referent sociálního pojištění
Odborný referent důchodového pojištění
Odborný referent nemocenského pojištění
Odborný referent posudkové služby
Odborný referent výběru a vymáhání pojistného
Odborný referent správy mládeže a zájmového vzdělávání
Odborný referent pro mládež
Odborný referent pro zájmové vzdělávání
Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Odborný referent správy sportu a tělovýchovy
Odborný referent pro sport
Odborný referent pro tělovýchovu
Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Odborný referent stavebního řádu
Odborný referent územního rozhodování
Pracovník úseku zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky
Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti
Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky
Referent zaměstnanosti - EURES poradce
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce
Samostatný archivář
Archivář v badatelně
Samostatný archivář digitalizátor
Samostatný archivář odborný
Samostatný referent spisové služby
Samostatný balistik
Samostatný celní pracovník
Kriminalistický celní technik
Kynolog
Samostatný pracovník celního dohledu
Samostatný pracovník celního pátrání
Samostatný inspektor odpadového hospodářství
Samostatný inspektor ochrany lesa
Samostatný inspektor ochrany ovzduší
Samostatný inspektor ochrany přírody a krajiny
Samostatný inspektor ochrany vod
Samostatný pracovník celní kontroly
Samostatný pracovník celního a daňového řízení
Samostatný pracovník dokladů osob
Samostatný pracovník dokladů plavidel
Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC
Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC
Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Samostatný pracovník drážní inspekce
Samostatný pracovník finanční a daňové správy
Samostatný pracovník cenové kontroly
Samostatný pracovník daní a dotací
Samostatný pracovník finanční revize
Samostatný pracovník správy daní
Samostatný pracovník katastru nemovitostí
Samostatný pracovník kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
Inspektor a pokusník rostlinné výroby
Inspektor zemědělských komodit a půdy
Samostatný pracovník kontroly veterinárních léčiv
Samostatný pracovník obchodní inspekce
Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví
Samostatný pracovník plavebního dozoru
Samostatný pracovník plemenářské inspekce
Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin
Samostatný pracovník puncovnictví
Samostatný pracovník puncovní agendy
Samostatný prubíř
Samostatný puncovní inspektor
Samostatný pracovník regionální rady
Samostatný pracovník rostlinolékařské diagnostiky
Samostatný pracovník rostlinolékařské správy
Inspektor mechanizačních prostředků
Rostlinolékařský inspektor
Samostatný pracovník rozvoje regionu
Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch
Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu
Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci
Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci
Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby
Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči
Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra
Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací
Samostatný pracovník technické normalizace a státního zkušebnictví
Samostatný pracovník normalizace a posuzování shody výrobkových skupin
Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví
Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy
Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
Samostatný pracovník ÚSC pro správní agendu
Samostatný pracovník matrik
Samostatný pracovník přestupkového řízení
Samostatný pracovník veterinární správy
Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu
Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky
Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva
Samostatný pracovník živnostenského samosprávního úřadu
Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu
Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu
Samostatný pyrotechnik
Samostatný referent státní správy
Samostatný referent životního prostředí
Samostatný referent životního prostředí pro hodnocení vlivů na životní prostředí
Samostatný referent životního prostředí pro integrovanou prevenci a prevenci závažných havárií
Samostatný referent životního prostředí pro lesní hospodářství a myslivost
Samostatný referent životního prostředí pro odpadové hospodářství
Samostatný referent životního prostředí pro ochranu ovzduší
Samostatný referent životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny
Samostatný referent životního prostředí pro ochranu zemědělského půdního fondu
Samostatný referent životního prostředí pro vodní hospodářství
Samostatný správce
Referent pro správní řízení ve stavebnictví
Samostatný hospodářskosprávní referent
Samostatný referent péče o hmotný majetek
Samostatný stavební technik samosprávy
Statistik specialista
Všeobecná zdravotní sestra ozbrojených sil ČR
Staniční sestra ozbrojených sil ČR
Vrchní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR
Zdravotnický záchranář ozbrojených sil ČR
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Odborný statistik
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Celní pracovník
Pracovník celní asistenční činnosti
Pracovník celního dohledu
Pracovník celního pátrání
Celník - referent integrovaných kontrol
Celník v agendě dohledu
Celník - referent mobilního dohledu
Celník v oblasti agendy celní
Celník - referent celního řízení
Celník v oblasti daňové
Celník - referent daňového řízení
Hasič technik ozbrojených sil ČR
Inspektor odpadového hospodářství
Inspektor ochrany lesa
Inspektor ochrany ovzduší
Inspektor ochrany přírody a krajiny
Inspektor ochrany vod
Instruktor výcviku a přípravy služební kynologie ozbrojených sil ČR
Pracovník celního a daňového řízení
Pracovník dopravně správních agend v ÚSC
Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Pracovník drážní inspekce
Pracovník evidence plavidel
Pracovník finanční a daňové správy
Pracovník informačního centra samosprávy
Pracovník katastru nemovitostí
Pracovník kontroly veterinárních léčiv
Pracovník samosprávy pro cestovní ruch
Pracovník samosprávy pro kulturu
Pracovník samosprávy pro sociální věci
Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu
Pracovník samosprávy pro sociální služby
Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
Pracovník samosprávy pro zdravotní péči
Inspektor omamných látek
Pracovník samosprávy pro zdravotnictví
Pracovník státního zdravotního dozoru
Pracovník ÚSC pro krizové stavy
Pracovník ÚSC pro správní agendu
Pracovník občansko správních agend a evidencí
Pracovník pro veřejné obecní záležitosti
Pracovník ÚSC pro životní prostředí
Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště
Kontrolor služeb zaměstnanosti
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP
Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory
Pracovník veterinární správy
Pracovník živnostenského samosprávního úřadu
Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu
Pracovník registrace živností samosprávního úřadu
Prubíř
Referent konzulární služby
Referent provozu silničních vozidel
Kontrolní technik mobilních jednotek
Referent silniční dopravy
Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy
Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy
Referent sociálního pojištění
Referent důchodového pojištění
Referent nemocenského pojištění
Referent výběru a vymáhání pojistného
Referent správy mládeže a zájmového vzdělávání
Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Referent správy sportu a tělovýchovy
Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Referent státní správy
Referent životního prostředí
Referent životního prostředí pro lesní hospodářství a myslivost
Referent životního prostředí pro odpadové hospodářství
Referent životního prostředí pro ochranu ovzduší
Referent životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny
Referent životního prostředí pro ochranu zemědělského půdního fondu
Referent životního prostředí pro vodní hospodářství
Statistik
Statistik referent
Veterinární technik laborant
Veterinární technik ozbrojených sil ČR
Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Asistent prevence kriminality
Asistent státní správy
Číšník ozbrojených sil ČR
Hasič ozbrojených sil ČR
Kuchař ozbrojených sil ČR
Vrchní kuchař ozbrojených sil ČR
Kynolog ošetřovatel ozbrojených sil ČR
Psovod ozbrojených sil ČR
Řidič ozbrojených sil ČR
Řidič bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR
Řidič motocyklů a malých vícestopých vozidel ozbrojených sil ČR
Řidič nákladní dopravy ozbrojených sil ČR
Řidič osobní dopravy ozbrojených sil ČR
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů ozbrojených sil ČR
Řidič těžké nákladní a speciální techniky ozbrojených sil ČR
Strážný ozbrojených sil ČR
Strážný Hradní stráže
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Pomocný archivní pracovník

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost