Zobrazení


Kvalifikační úroveň


Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Ekolog specialista
Ekolog specialista pro chemické látky
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin
Specialista životního prostředí státní správy
Hydrolog specialista
Lesní inženýr
Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví
Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství
Lesní inženýr pro těžební činnost
Lesní inženýr správce
Lesní inženýr zařizovatel
Meteorolog specialista
Projektant vodních staveb specialista
Samostatný pracovník správy národního parku
Vodárenský specialista
Vodárenský specialista čištění odpadních vod
Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod
Vodárenský specialista úpravy vody
Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí
Vodohospodářský specialista správy povodí
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Auditor spotřeby vody
Samostatný hydrolog
Samostatný meteorolog
Samostatný projektant vodních staveb
Technik ekolog
Technik ekolog pro chemické látky
Vodárenský samostatný technik
Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod
Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod
Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody
Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí
Vodohospodářský samostatný technik
Vodohospodářský samostatný technik dispečer
Vodohospodářský samostatný technik správy povodí
Vodohospodářský samostatný úsekový technik
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Samostatný skalník
Technik diagnostik kanalizační sítě
Vodárenský technik telemetrie a automatizace
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Hydrolog
Lesní technik lesník
Lesní technik lesník pro pěstební činnost
Lesní technik lesník pro těžební činnost
Lesní technik myslivec
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví
Lesní technik školkař
Lesní technik taxátor
Mechanik vodoměrů
Meteorolog
Pracovník ekologické výchovy
Projektant vodních staveb
Průvodce přírodou
Vodárenský technik
Vodárenský technik čištění odpadních vod
Vodárenský technik dispečer
Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod
Vodárenský technik úpravy pitné vody
Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí
Vodárenský technik kanalizačních sítí
Vodárenský technik vodovodních sítí
Vodohospodářský technik
Vodohospodářský technik dispečer
Vodohospodářský technik hrázný jezný
Vodohospodářský technik říčního dozoru
Vodohospodářský technik správy povodí
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Diagnostik vodárenských sítí
Diagnostik kanalizační sítě
Diagnostik vodovodní sítě
Chlorovač
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
Odečítač vodoměrů
Pěstební mechanizátor
Mechanizátor pro pěstební činnost
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Údržba lesních cest
Provozní montér vodovodů a kanalizací
Strojník vodárenských zařízení
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody
Těžební mechanizátor
Dopravce dříví
Mechanizátor pro soustřeďování dříví
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů
Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví
Těžař dříví motomanuální
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
Vodař
Hrázný a jezný
Poříčný
Vodař - údržba vodních toků
Vzorkař odpadních vod
Vzorkař pitné vody
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Lesní dělník
?Kvalifikační úroveň NSP 1 
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti
Pomocný pracovník ve vodním hospodářství
Pomocný pracovník ve vodárenství
Pomocný pracovník ve vodohospodářství

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost