Zobrazení


Kvalifikační úroveň

Sektorová rada pro veřejné služby a správu 
?Kvalifikační úroveň NSP 7 
Archivář specialista
Odborný archivář specialista
Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby
Báňský inspektor
Obvodní báňský inspektor
Ústřední báňský inspektor
Vedoucí báňské inspekce
Biomedicínský inženýr specialista
Diagnostik chemik
Ekolog specialista
Specialista životního prostředí státní správy
Farmaceut
Farmaceut specialista
Inspektor energetické inspekce specialista
Inspektor jaderné bezpečnosti
Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní
Inspektor odpadového hospodářství specialista
Inspektor ochrany lesa specialista
Inspektor ochrany ovzduší specialista
Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista
Inspektor ochrany vod specialista
Inspektor radiační ochrany
Inspektor řízení letového provozu
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista
Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí
Interní auditor specialista
Jazykovědec
Klinický logoped
Klinický logoped specialista
Klinický psycholog specialista
Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní
Lektor dalšího vzdělávání
Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii
Odborný lékař v anesteziologii
Odborný lékař v angiologii
Odborný lékař v audiologii a foniatrii
Odborný lékař v cévní chirurgii
Odborný lékař v dermatovenerologii
Odborný lékař v dětské gynekologii
Odborný lékař v dětské kardiologii
Odborný lékař v gastroenterologii
Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí
Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagog volného času
Posudkový lékař
Pracovník SZ - specialista
Specialista ESF ve SZ
Specialista pro kontrolní činnost SZ
Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ
Specialista pro metodiku SZ a správní řízení
Specialista pro poradenství ve SZ
Specialista pro strategie a koncepce SZ
Specialista trhu práce ve SZ
Provozní specialista drážního úřadu
Psycholog
Psycholog práce a organizace
Psycholog v sociální péči
Radiologický fyzik
Radiologický fyzik specialista
Referent finanční kontroly
Referent specialista dozoru a kontroly veřejné správy
Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků
Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků
Referent specialista finančního trhu
Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu
Referent specialista regulace finančního trhu
Referent specialista státní kontroly na finančním trhu
Referent specialista fiskální politiky
Referent specialista konzulárních vztahů a služby
Referent specialista konzulární služby
Referent specialista pro konzulární vztahy
Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista analytik rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy
Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy
Referent specialista leteckého práva
Specialista pro oblast mezinárodního práva v civilním letectví
Specialista pro oblast právních předpisů
Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy
Referent specialista pro oblast letecké dopravy
Inspektor leteckých prací
Inspektor letového provozu
Inspektor všeobecného letectví
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy
Referent specialista pro oblast leteckých služeb
Inspektor leteckého stavebního úřadu
Inspektor pozemních zařízení
Inspektor provozovatelů leteckých služeb
Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb
Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb
Referent specialista pro oblast provozně technických záležitostí civilního letectví
Inspektor certifikace letadel
Inspektor dopravních letadel
Inspektor draků a mechanických systémů
Inspektor letových výkonů a vlastností
Inspektor malých letadel
Inspektor údržby letadel
Inspektor výroby letadel
Inspektor výstroje letadel
Inspektor způsobilosti pohonných jednotek
Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel
Referent specialista pro oblast zjišťování příčin leteckých nehod
Inspektor příčin leteckých nehod
Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod
Technický inspektor příčin leteckých nehod
Referent specialista pro speciální činnosti ve školství
Referent specialista prevence sociálně patologických jevů
Referent specialista rovných příležitostí ve školství
Referent specialista speciálního vzdělávání
Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci
Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy
Referent specialista pro tvorbu efektivní veřejné správy
Referent specialista kvality veřejné správy
Referent specialista reformy regulace
Referent specialista vládní protikorupční politiky
Referent specialista provozu silničních vozidel
Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend
Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu
Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností
Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel
Specialista technické způsobilosti vozidel
Referent specialista regulace a kontroly cen
Referent specialista rozpočtu a financování
Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků
Referent specialista rozpočtu kapitol
Referent specialista státního rozpočtu
Referent specialista rozvoje civilního letectví
Specialista pro oblast ekonomické regulace civilního letectví
Specialista pro oblast správních řízení v civilním letectví
Specialista rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů
Referent specialista silniční dopravy
Metodik státní správy v oblasti taxislužby
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy
Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy
Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu
Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin
Specialista pro řízení státní správy silniční linkové osobní dopravy
Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě
Specialista pro tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy
Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě
Referent specialista správy oblasti mládeže a zájmového vzdělávání
Referent specialista pro oblast mládeže
Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání
Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Referent specialista správy oblasti sportu a tělovýchovy
Referent specialista pro oblast sportu
Referent specialista pro oblast tělovýchovy
Referent specialista územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Referent specialista správy účetnictví a auditu
Referent specialista státní pokladny
Referent specialista stavebního řádu
Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu
Referent specialista povolování staveb
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací
Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl
Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů
Referent specialista územního plánování
Referent specialista koncepcí rozvoje územního plánování
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního plánování
Referent specialista územně plánovací dokumentace
Referent specialista územně plánovacích podkladů
Referent specialista územního rozhodování
Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního rozhodování
Referent specialista územního rozhodování
Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby
Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby
Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu
Referent specialista pro zahraniční politiku
Referent specialista rozvojové a humanitární pomoci
Rostlinolékařský diagnostik
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek ve veřejné správě
Inspektor úřadu inspekce práce specialista
Oblastní inspektor inspekce práce specialista
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek
Specialista dopravně správních agend v ÚSC
Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC
Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Specialista drážní inspekce
Specialista hmotných rezerv
Specialista hospodářské soutěže
Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
Specialista ochrany hospodářské soutěže
Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory
Specialista integrace ochrany životního prostředí
Specialista katastru nemovitostí
Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy
Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení
Specialista kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
Specialista rostlinné výroby
Specialista zemědělských komodit a půdy
Specialista kontroly veterinárních léčiv
Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv
Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv
Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv
Specialista metrologie
Specialista obchodní inspekce
Specialista plavebního dozoru
Specialista plavebních dokladů
Specialista plavebních informací
Specialista plemenářské inspekce
Specialista posudkové služby
Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací
Specialista pro přípravky na ochranu rostlin
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení
Specialista příprav hospodářského opatření
Specialista puncovnictví
Metodik puncovnictví
Prubíř specialista
Puncovní inspektor specialista
Specialista regionální rady
Specialista regulace služeb elektronických komunikací
Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací
Specialista regulace poštovních služeb
Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací
Specialista ropné bezpečnosti
Specialista rostlinolékařské správy
Inspektor mechanizačních prostředků specialista
Rostlinolékařský inspektor specialista
Specialista rozvoje regionu
Metodik samosprávy rozvoje regionu
Specialista samosprávy rozvoje regionu
Specialista samosprávy pro cestovní ruch
Specialista samosprávy pro kulturu
Specialista samosprávy pro sociální věci
Specialista samosprávy pro dávky sociální péče
Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu
Specialista samosprávy pro sociální služby
Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport
Specialista samosprávy pro zdravotní péči
Specialista služeb zaměstnanosti - expert
Kontrolor služeb zaměstnanosti expert
Specialista Evropského sociálního fondu
Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti
Specialista sociálního pojištění
Specialista důchodového pojištění
Specialista nemocenského pojištění
Specialista výběru a vymáhání pojistného
Specialista správy kmitočtového spektra
Specialista státní kontroly elektronických komunikací
Specialista školní inspekce
Kontrolor školní inspekce specialista
Školní inspektor
Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví
Specialista autorizace, notifikace a mezinárodní spolupráce
Specialista normalizace a posuzování shody výrobkových skupin
Specialista normalizace a státního zkušebnictví
Specialista udělování licencí v energetice
Specialista ÚSC pro správní agendu
Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly
Specialista pro IZS a bezpečnost
Specialista pro krizové stavy
Specialista pro prevenci havárií
Specialista ÚSC pro životní prostředí
Specialista ekolog
Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
Specialista v oboru regulace energetiky
Specialista veterinární správy
Specialista živnostenského samosprávního úřadu
Specialista kontroly živností samosprávního úřadu
Specialista registrace živností samosprávního úřadu
Speciální pedagog
Sportovec
Statistik expert
Stavební specialista drážního úřadu
Stavební technik samosprávy specialista
Technický specialista drážního úřadu
Tlumočník, překladatel
Tlumočník znakové řeči
Trenér
Učitel druhého stupně základní školy
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Učitel mateřské školy
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb
Učitel odborných předmětů střední školy
Učitel odborných předmětů SŠ dřevařské
Učitel odborných předmětů SŠ elektrotechnika
Učitel odborných předmětů SŠ hutnictví
Učitel odborných předmětů SŠ obuvnictví
Učitel odborných předmětů SŠ papírenské
Učitel odborných předmětů SŠ potravinářství
Učitel odborných předmětů SŠ stavebnictví
Učitel odborných předmětů SŠ strojírenství
Učitel odborných předmětů SŠ textilní
Učitel odborných předmětů SŠ zemědělství a lesy
Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy
Učitel prvního stupně základní školy
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy
Veterinární diagnostik
Vysokoškolský učitel
Zkušební specialista zbraní a střeliva
Zubní lékař
Zubní lékař specialista
?Kvalifikační úroveň NSP 6 
Asistent ochrany veřejného zdraví
Asistent státního zdravotního dozoru
Asistent trenéra
Audiologická sestra
Dentální hygienista
Dětská sestra
Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii
Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii
Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech
Ergoterapeut
Farmaceutický asistent
Fyzioterapeut
Inspektor energetické inspekce
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce
Klinický perfuziolog
Komunitní sestra
Kontrolor školní inspekce
Nutriční terapeut
Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek
Oblastní inspektor inspekce práce
Odborný referent konzulárních vztahů a služby
Odborný referent konzulární služby
Odborný referent konzulárních vztahů
Odborný referent pro speciální činnosti ve školství
Odborný referent rovných příležitostí ve školství
Odborný referent speciálního vzdělávání
Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci
Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů
Odborný referent provozu silničních vozidel
Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů
Analytik dopravní nehodovosti
Odborný pracovník centrálního registru vozidel
Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel
Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků v odvolacím řízení
Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Odborný referent silniční dopravy
Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu
Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům
Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě
Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě
Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy
Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě
Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů
Odborný referent sociálního pojištění
Odborný referent důchodového pojištění
Odborný referent nemocenského pojištění
Odborný referent posudkové služby
Odborný referent výběru a vymáhání pojistného
Odborný referent správy mládeže a zájmového vzdělávání
Odborný referent pro mládež
Odborný referent pro zájmové vzdělávání
Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Odborný referent správy sportu a tělovýchovy
Odborný referent pro sport
Odborný referent pro tělovýchovu
Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Odborný referent stavebního řádu
Odborný referent územního rozhodování
Optometrista
Ortoptista
Ortotik-protetik
Porodní asistentka
Pracovník úseku zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky
Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti
Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky
Referent zaměstnanosti - EURES poradce
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce
Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací
Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce
Psychiatrická sestra
Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči
Psychiatrická sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči o děti
Psychiatrická sestra se zaměřením na psychoterapii
Radiologický asistent
Radiologický technik
Samostatný archivář
Archivář v badatelně
Samostatný archivář digitalizátor
Samostatný archivář odborný
Samostatný referent spisové služby
Samostatný inspektor odpadového hospodářství
Samostatný inspektor ochrany lesa
Samostatný inspektor ochrany ovzduší
Samostatný inspektor ochrany přírody a krajiny
Samostatný inspektor ochrany vod
Samostatný pracovník dokladů osob
Samostatný pracovník dokladů plavidel
Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC
Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC
Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Samostatný pracovník drážní inspekce
Samostatný pracovník finanční a daňové správy
Samostatný pracovník cenové kontroly
Samostatný pracovník daní a dotací
Samostatný pracovník finanční revize
Samostatný pracovník správy daní
Samostatný pracovník katastru nemovitostí
Samostatný pracovník kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
Inspektor a pokusník rostlinné výroby
Inspektor zemědělských komodit a půdy
Samostatný pracovník kontroly veterinárních léčiv
Samostatný pracovník obchodní inspekce
Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví
Samostatný pracovník plavebního dozoru
Samostatný pracovník plemenářské inspekce
Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin
Samostatný pracovník puncovnictví
Samostatný pracovník puncovní agendy
Samostatný prubíř
Samostatný puncovní inspektor
Samostatný pracovník regionální rady
Samostatný pracovník rostlinolékařské diagnostiky
Samostatný pracovník rostlinolékařské správy
Inspektor mechanizačních prostředků
Rostlinolékařský inspektor
Samostatný pracovník rozvoje regionu
Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch
Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu
Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci
Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci
Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu
Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby
Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči
Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra
Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací
Samostatný pracovník technické normalizace a státního zkušebnictví
Samostatný pracovník normalizace a posuzování shody výrobkových skupin
Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví
Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy
Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
Samostatný pracovník ÚSC pro správní agendu
Samostatný pracovník matrik
Samostatný pracovník přestupkového řízení
Samostatný pracovník veterinární správy
Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu
Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva
Samostatný pracovník živnostenského samosprávního úřadu
Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu
Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu
Samostatný referent státní správy
Samostatný stavební technik samosprávy
Servisní pracovník - specialista
Sestra pro intenzivní péči
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve
Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii
Sestra pro nukleární medicínu
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním
Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty se stomiemi
Sestra pro perioperační péči
Sestra pro pracovně-lékařskou péči
Sestra pro transfuzní službu
Statistik specialista
Učitel odborného výcviku střední školy
Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské
Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika
Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví
Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví
Učitel odborného výcviku SŠ papírenské
Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství
Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví
Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství
Učitel odborného výcviku SŠ textilní
Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy
Učitel praktického vyučování střední školy
Učitel praktického vyučování SŠ dřevařské
Učitel praktického vyučování SŠ elektrotechnika
Učitel praktického vyučování SŠ hutnictví
Učitel praktického vyučování SŠ obuvnictví
Učitel praktického vyučování SŠ papírenské
Učitel praktického vyučování SŠ potravinářství
Učitel praktického vyučování SŠ stavebnictví
Učitel praktického vyučování SŠ strojírenství
Učitel praktického vyučování SŠ textilní
Učitel praktického vyučování SŠ zemědělství a lesy
Všeobecná sestra
Vychovatel
Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Vychovatel v zařízeních sociálních služeb
Zdravotně sociální pracovník
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář
Zubní technik
?Kvalifikační úroveň NSP 5 
Odborný statistik
?Kvalifikační úroveň NSP 4 
Asistent pedagoga
Asistent zubního technika
Autoptický laborant
Dezinfektor
Inspektor odpadového hospodářství
Inspektor ochrany lesa
Inspektor ochrany ovzduší
Inspektor ochrany přírody a krajiny
Inspektor ochrany vod
Nutriční asistent
Ortoticko-protetický technik
Ošetřovatel
Pečovatelka dětí
Pracovník dopravně správních agend v ÚSC
Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Pracovník drážní inspekce
Pracovník evidence plavidel
Pracovník finanční a daňové správy
Pracovník informačního centra samosprávy
Pracovník katastru nemovitostí
Pracovník kontroly veterinárních léčiv
Pracovník samosprávy pro cestovní ruch
Pracovník samosprávy pro kulturu
Pracovník samosprávy pro sociální věci
Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu
Pracovník samosprávy pro sociální služby
Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
Pracovník samosprávy pro zdravotní péči
Inspektor omamných látek
Pracovník samosprávy pro zdravotnictví
Pracovník státního zdravotního dozoru
Pracovník ÚSC pro krizové stavy
Pracovník ÚSC pro správní agendu
Pracovník občansko správních agend a evidencí
Pracovník pro veřejné obecní záležitosti
Pracovník ÚSC pro životní prostředí
Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště
Kontrolor služeb zaměstnanosti
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP
Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory
Pracovník veterinární správy
Pracovník živnostenského samosprávního úřadu
Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu
Pracovník registrace živností samosprávního úřadu
Prubíř
Referent konzulární služby
Referent provozu silničních vozidel
Kontrolní technik mobilních jednotek
Referent silniční dopravy
Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy
Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy
Referent sociálního pojištění
Referent důchodového pojištění
Referent nemocenského pojištění
Referent výběru a vymáhání pojistného
Referent správy mládeže a zájmového vzdělávání
Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Referent správy sportu a tělovýchovy
Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Referent státní správy
Statistik
Statistik referent
Veterinární technik laborant
Zdravotnický asistent
?Kvalifikační úroveň NSP 3 
Asistent prevence kriminality
Asistent státní správy
Laboratorní pracovník
Řidič dopravy nemocných a raněných
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
Sanitář
Zubní instrumentářka
?Kvalifikační úroveň NSP 2 
Pomocný archivní pracovník

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost