Specializace povolání
Asistent služby cizinecké policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Příslušník služby cizinecké policie - asistent, Policista služby cizinecké policie - asistent
Nadřízené povolání: Policista - asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Asistent služby cizinecké policie plní základní úkoly policie v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti Policie ČR v blokovém řízení a provádí dílčí úkony v trestním řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
dopravně bezpečnostní činnost policie
činnost cizinecké policie
technické bezpečnostní systémy
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Plnění úkolů policie při výkonu služby v rámci cizinecké policie
Odhalování přestupků svěřených do působnosti cizinecké policie
Plnění úkolů při odhalování a šetření méně závažných trestných činů v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností osob a ochranou majetku
Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob
Vyřizování přestupků svěřených do působnosti cizinecké policie v blokovém řízení
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií
Zajišťování ochrany majetku a osob
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Vedení dokumentace v oblasti cizinecké policie
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Zajišťování veřejného pořádku v rámci integrovaného záchranného systému
Zajišťování a předvádění osob
Vykonávání základních úkonů policie při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Ovládání střelných zbraní
Zajištění místa činu
Využívání technických pomůcek a prostředků při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Řízení služebních vozidel
Používání technických prostředků ke komunikaci s hlídkami, s nadřízenými apod.
Přijímání oznámení od občanů
Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným
Obsluha diagnostických prostředků pracoviště letiště (RTG, UV-lampa, NIK-test atd.)
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Střežení a eskortování osob omezených na svobodě
Provádění kontrol pohybu zboží a oprávnění osob ke vstupu do areálu SCP
Provádění kontrol pohybu osob a dopravních prostředků v tranzitním a celním prostoru letiště
Plnění základních úkolů policie při výkonu služby v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území ČR
Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby soudních civilních i trestních kauz
Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech
Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu

více informací