Specializace povolání
Chovatel exotických ptáků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: veterinární péče
Alternativní názvy: Chovatel okrasného ptactva
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat v zoo
Platové rozmezí
16 088 Kč - 28 393 Kč

Charakteristika

Chovatel exotických ptáků zajišťuje odborně vedený chov ptáků pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů ptáků pro zájmové a expoziční účely.
 • Obsluha a údržba základních technických zařízení sloužících k zajištění chovů.
 • Vytváření chovných skupin ptáků, stimulace rozmnožování pro komerční a expoziční účely.
 • Stanovení krmných dávek, krmný režim a příprava krmiv.
 • Kvalifikovaná obsluha umělých líhní a jejich údržba, zvládnutí metodiky kombinovaného odchovu.
 • Odchyty a odborná manipulace se zvířaty, příprava a realizace transportů.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech a zoonóz, desinfekce a asanace chovů ve smyslu dodržování veterinárních předpisů.
 • Podávání podpůrných a léčebných preparátů dle pokynů veterinárního lékaře.
 • Sledování a vyhodnocování etologických projevů chovaných ptáků ve smyslu maximální možné biologizace a optimalizace chovu vzácných a obtížně chovatelných druhů.
 • Dodržování zásad welfare s přihlédnutím k základním biologickým požadavkům chovaných druhů, stanovení maximálního možného počtu jedinců vzhledem k dimenzím a vybavení chovného zařízení.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Návrhy a sestavení chovných zařízení podle nároků jednotlivých druhů (venkovní a vnitřní voliéry) a podle požadavků zákazníků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
porody a líhnutí různých druhů zvířat
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
welfare zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kompletace a údržba chovných zařízení pro exotické ptáky, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku
Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů exotických ptáků, zajištění bezpečnosti práce
Odchyt a odborná manipulace s exotickými ptáky, transport
Prevence nákaz v chovech exotických ptáků
Charakteristika exotických ptáků, specifický přístup k chovu náročnějších druhů
Zabezpečení welfare v chovech exotických ptáků
Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)
Reprodukce exotických ptáků
Přirozený a umělý odchov exotických ptáků, obsluha líhní
Příprava krmiv a krmení exotických ptáků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací