Specializace povolání
Fotolaborant

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Photographer
Nadřízené povolání: Fotograf
Platové rozmezí
13 901 Kč - 28 317 Kč

Charakteristika

Fotolaborant provádí obsluhu zařízení pro vyvolávání filmů a pozitivních materiálů, provádí obsluhu tiskáren pro digitální zhotovování fotografií, příjem a výdej fotografických zakázek včetně inkasa, popisování a archivaci filmových a digitálních záznamů a zajišťuje asistenci při fotografování v ateliéru nebo v terénu.

Pracovní činnosti

 • Příjem a výdej zakázek.
 • Kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách.
 • Příprava fotografických materiálů ke zpracování, značení a spojování filmů do pásů.
 • Obsluha zařízení na zpracování filmových a pozitivních materiálů.
 • Zhotovování fotokopií.
 • Převod analogového obrazu do digitální formy, úpravy digitálního obrazu a jeho příprava pro další zpracování.
 • Retušování a korekce digitálních obrazů, konečná úprava, tisk a adjustace fotografických děl.
 • Čištění a údržba technického vybavení.
 • Vedení příslušné dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu a digitálních dat.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru audiovizuální tvorba a výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru fotograf, fotografické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
počítačové zpracování digitální fotografie
bezpečnost práce
autorské právo, průmyslově právní ochrana
koloristika a kolorimetrie
fotografování (osvětlení, kompozice, technologie)
fotografické přístroje a technika
fotografické materiály, jejich zpracování na automatických a poloautomatických linkách

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem
Zpracování negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách
Ruční zpracování černobílých fotografických materiálů
Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu
Příprava zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk
Skládání barev v barevných modelech RGB, CMYK, LAB
Digitalizování analogových obrazových vstupů
Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech
Senzitometrická kontrola vyvolávacích procesů
Archivování obrazových materiálů a digitálních dat
Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.

více informací