Specializace povolání
Hasič - technik

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR, Hasič - technik – strojní služba, Hasič - technik – chemická služba, Hasič - technik – technická služba, Hasič - technik – spojová služba
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Hasič – technik zajišťuje hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím odborností získaných v kurzech a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností tj. úseky chemické, spojové, strojní nebo technické služby včetně zajišťování spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákonem a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení), střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče
činnosti hasiče spojaře
činnosti hasiče chemika
předpisy a technické normy požární ochrany
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření
chemické látky používané jako akceleranty hoření

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Hašení požárů
Zajišťování spojení na požární stanici jednotky požární ochrany, komunikace při zásazích s použitím technických prostředků
Zajišťování úplnosti a provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany
Vedení dokumentace o provedených prohlídkách, zjištěných závadách, navržených opatřeních apod.
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Provádění oprav, údržby a čištění přidělené hasičské techniky
Běžné opravy, prověřování, údržba a čištění hasičské techniky
Obsluhování hasičské a vyprošťovací techniky při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Obsluha speciální techniky při požárních, záchranných a technických zásazích
Obsluha hasičské a vyprošťovací techniky při zásazích, během výcviku apod.
Obsluha požární techniky, speciální požární a vyprošťovací techniky při zásazích, během výcviku apod.
Zajišťování spojení při nasazování jednotek požární ochrany při požárních, záchranných a technických zásazích
Zajišťování spojení při operačním řízení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému
Provádění hasebních a záchranných prací při požárních, záchranných a technických zásazích s využitím speciálních odborností
Vykonávání vybraných činností speciálních služeb při požárních, záchranných a technických zásazích
Provádění odborných prací pod vodou, ve výškách a v prostředí se sníženou možností orientace a pohybu
Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací se speciální odborností a s uplatněním samostatného rozhodování při požárech, záchranných akcích a technických zásazích
Provádění hasebních prací při požárech
Provádění záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Využívání různých technických prostředků při požárních, záchranných a technických zásazích
Provádění hasebních a záchranných prací s používáním ochranných obleků, dýchací techniky a věcných prostředků požární ochrany
Provádění nejsložitějších hasebních prací při požárech
Provádění nejsložitějších záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Provádění prací v dýchacím přístroji či ochranných oblecích při požárních a záchranářských zásazích a při výcviku
Provádění hasebních a záchranných prací v dýchacích přístrojích, ochranných oblecích apod.
Provádění technických zásahů při úniku nebezpečných látek
Provádění technických zásahů při únicích nebezpečných látek (popř. při jejich hrozící možnosti), omezení jejich rozsahu, likvidace jejich následků apod.
Provádění technických zásahů při rozsáhlých únicích nebezpečných látek (popř. při jejich hrozící možnosti), omezení jejich rozsahu, likvidace jejich následků apod.
Požární asistence při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (např. při kulturních, sportovních a společenských akcích)
Provádění dílčích nestandardních činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, při krizovém plánování a civilním nouzovém plánování
Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků

více informací