Specializace povolání
Horník předák rubání a ražení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hlubinné dobývání
Nadřízené povolání: Horník v dole
Platové rozmezí
31 117 Kč - 91 295 Kč

Charakteristika

Horník předák rubání a ražení řídí a provádí odborné práce ve skupině pracovníků v dobývání, ražení a zmáhání důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění prací ve skupině pracovníků v dole.
 • Zajišťování bezpečnosti pracovníků jím řízené skupiny.
 • Provádění prací dle technologického postupu.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Informování nadřízených o závadách a nebezpečných situacích.
 • Indikace ovzduší.
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, chladem, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie trhacích prací
technologie dobývání, ražení a vrtných prací

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení příslušné dokumentace v dobývání
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku (při hloubení důlních jam, ražení důlních děl, dobývání, při vybavování a likvidaci porubů se složitými důlně - geologickými podmínkami)
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku (při ražení důlních děl, dobývání, zmáhání a při vybavování a likvidaci porubu)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací