Specializace povolání
Horník rubání a ražení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hlubinné dobývání
Nadřízené povolání: Horník v dole
Platové rozmezí
18 254 Kč - 44 718 Kč

Charakteristika

Horník rubání a ražení provádí odborné hornické práce v dobývání, ražení důlních děl a báňské údržbě důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

  • Provádění hornických prací při dobývání a ražení horizontálních důlních děl.
  • Provádění hornických prací při báňské údržbě důlních děl (zmáhání dlouhých důlních děl, křížů, ochozů a ostatních velkoprostorových důlních děl).
  • Provádění hornických prací při likvidaci dlouhých důlních děl.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, chladem, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie trhacích prací
technologie dobývání, ražení a vrtných prací

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Hornické práce při dobývání a ražení důlních děl
Hornické práce při báňské údržbě důlních děl (zmáhání dlouhých důlních děl, křížů, ochozů a ostatních velkoprostorových důlních děl).
Hornické práce při likvidaci dlouhých důlních děl.
Hornické práce při vybavování a likvidace porubu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací