Specializace povolání
Horník v ostatních činnostech v dole

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hlubinné dobývání
Nadřízené povolání: Horník v dole
Platové rozmezí
24 839 Kč - 33 713 Kč

Charakteristika

Horník v ostatních činnostech v dole spolupracuje při hornických pracích v dobývání a ražení důlních děl, provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů a zařízení, zajišťuje obsluhu a kontrolu pásových souprav a provádí odběr vzorků důlního ovzduší při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při provádění hornických prací v dobývání, ražení důlních děl a zmáhání důlních objektů.
 • Spolupráce při vybavování a výklizu porubů a ostatních důlních děl.
 • Kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic.
 • Stavba a údržba přípravných, požárních a izolačních objektů.
 • Renovace důlního materiálu.
 • Nakládka, doprava a vykládka materiálu, strojů a zařízení.
 • Kontrola chodu pásových dopravníků.
 • Odběr vzorků ovzduší v dole.
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, chladem, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
indikační a detekční technika
technologie dobývání, ražení a vrtných prací
zařízení, systémy a mechanismy důlní kolejové dopravy
technologie důlní dopravy, technologie báňské údržby důlních děl, systém větrání dolů, technologie vybavování a likvidace ostatních důlních děl

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení příslušné dokumentace v dobývání
Stavba bezpečnostních zdí a hrází v dolech
Manipulace s důlními vozy
Základy hornické práce při likvidaci dlouhých důlních děl
Základy hornické práce při vybavování a likvidace porubů
Kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic
Základy hornické práce při báňské údržbě důlních děl
Doprava těživa, materiálu a osob v dolech
Kontrola pásových souprav
Měření prašnosti, hlučnosti a jiných škodlivin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací