Specializace povolání
Hrázný a jezný

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Alternativní názvy: Dyke master
Nadřízené povolání: Vodař
Příbuzné specializace: Poříčný, Vodař - údržba vodních toků
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 267 Kč - 29 136 Kč

Charakteristika

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
 • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Obsluha malých vodních elektráren.
 • Měření a pozorování.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
 • Sledování ekologického režimu.
 • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
správa vodních toků
zásady a předpisy pro řešení povodní
zásady a předpisy pro řešení vodních havárií v průmyslových a dalších objektech
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
hygienická ochrana vody
zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
vodní stavby a vodní díla
manipulační a provozní řády na vodních dílech
technologie zednických prací
technologie betonování
technologie dláždění a asfaltování
hydrologie
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
vegetační doprovod vodního toku
zásady a předpisy pro řešení ledových jevů
technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
technologická zařízení na vodních tocích a vodních dílech
elektrotechnická zařízení na tocích a vodních dílech
hydrotechnika
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha malých vodních elektráren
Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav
Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt
Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích
Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů
Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu
Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení
Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu
Řízení a obsluha drobné mechanizace
Prevence před povodněmi
Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.

více informací