Specializace povolání
Hutník přípravář vsázky aglomerace

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Hutník přípravář vysokopecní vsázky, Hutník přípravář aglomerace
Nadřízené povolání: Hutník železa
Příbuzné specializace: Hutník vysokopecař, Hutník tavič oceli
Platové rozmezí
20 004 Kč - 36 790 Kč

Charakteristika

Hutník přípravář vsázky aglomerace obsluhuje výrobní zařízení pro přípravu a výrobu aglomerační směsi.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojních a mechanizačních prostředků při přípravě surovin pro spékací proces aglomerační směsi.
 • Manipulace se surovinami.
 • Kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci vsázky.
 • Regulace režimu chodu spékacího pásu.
 • Sestava vysokopecní vsázky na pojízdných vahách.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem a prachem. Také je vystaven zátěži rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem a vibracemi.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie výroby surového železa

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování, ošetřování a údržba různých technologických zařízení zajišťujících provoz vysoké pece
Příprava surovin vysokopecní vsázky v předepsaném pořadí a množství
Obsluha zařízení zajišťujících vykládku a nakládku produktů vysoké pece
Obsluha zařízení pro zpracování vysokopecní vsázky
Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud při hutním zpracování kovů
Řízení ovládacích panelů na dopravu komponentů vysoké pece podle jednotlivých druhů, pásovými dopravníky a dalším technologickým zařízením
Orientace v normách a v technických podkladech při řízení, organizování a kontrole technologického postupu při výrobě aglomerátu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací