Specializace povolání
Hutník tavič neželezných kovů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Přípravář vsádky, Tavič, Tavič-odlévač, Řidič-odlévač, Strojník výroby neželezných kovů, Obsluha strojů a zařízení na výrobu neželezných kovů, Hutník tavící pece neželezných kovů, Non-ferrous metallurgist, Hutník neželezných kovů
Nadřízené povolání: Hutník neželezných kovů
Příbuzné specializace: Hutník v recyklaci neželezných kovů
Platové rozmezí
20 004 Kč - 36 790 Kč

Charakteristika

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování surovin pro výrobu neželezných kovů.
 • Kompletace jednotlivých komponentů vsázky.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.
 • Obsluha dávkovacích a dopravních zařízení.
 • Příprava taveniny, rafinace taveniny, stahování stěrů (strusky) z taveniny.
 • Obsluha třídiček, mlýnů, okružních pil, strojních nůžek apod. v souvislosti s výrobou a zpracováním neželezných kovů.
 • Obsluha a řízení tavicích agregátů při pyrometalurgické a elektrometalurgické výrobě neželezných kovů.
 • Odběr a úprava vzorků pro zkoušky chemického složení taveniny.
 • Legování taveniny.
 • Přelévání finálního kovu do ustalovacích a licích agregátů.
 • Obsluha zařízení souvisejícího s výrobou neželezných kovů (např. filtrů).
 • Lití kovu do krystalizátorů, polokontinuální a kontinuální odlévání.
 • Úpravy povrchu a tvaru odlitků, čištění, řezání, frézování.
 • Úpravy stěrů z taveniny.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Dávkování vsázky do pece.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem. Také je vystaven zátěži rizikem úrazu, pracovní dobou na směny a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba technologických podmínek při kompletaci jednotlivých komponentů vsázky, dávkování vsázky do pece a řízení odlévání všech druhů neželezných kovů
Posuzování a kontrola průběhu technologických procesů při výrobě a lití neželezných kovů
Ruční stahování strusky do van na tavicích pecích při tavení hliníku a její odsun ručním vozíkem
Obsluha elektrických, plynových a olejových pecí ve výrobě slitin neželezných kovů
Obsluha rotačních pražicích pecí při pražení vanadové strusky
Obsluha a řízení přípravy vsádek, řízení procesu tavení a ustalování hliníku a jeho slitin, odlévání bloků do kokil
Normalizace při výrobě a lití kovů
Nakládání s odpady
Seřizování, ošetřování a údržba třídiček, mlýnů, okružních pil, tavicích agregátů a dalšího zařízení při výrobě a lití neželezných kovů
Obsluha a řízení procesu lití neželezných kovů
Manipulace a skladování vstupních materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací