Specializace povolání
Hutník tavič oceli

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Hutník ocelář - jeřábník, Dělník ocelárny, Hutník konventoru, Obsluha ocelářské pece, Pecař ocelářské pece, Steel metallurgist, Hutník ocelář
Nadřízené povolání: Hutník železa
Platové rozmezí
20 004 Kč - 36 790 Kč

Charakteristika

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.

Pracovní činnosti

 • Sestavování vsázky.
 • Úprava kovového odpadu pro výrobu ocelí.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.
 • Regulace rychlosti odlévání ocelí dle jakostních tříd.
 • Řízení složitějších technologických procesů při výrobě oceli z řídicího panelu, výroba speciálních ocelí a slitin.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Obsluha drtičů, dopravníků, zásobníků a kolových mlýnů.
 • Příprava mezipánve a lití oceli do krystalizátoru při kontinuálním odlévání oceli.
 • Příprava a obsluha vsázecích a odlévacích zařízení.
 • Řízení přísunu tekuté i pevné vsázky, rud, přísad a ostatních surovin.
 • Stahování strusky, provádění odpichu tavby, odlévání do kokil a pánví.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem. Také je vystaven zátěži rizikem úrazu, pracovní dobou na směny a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie tavby kovů
technologie výroby oceli

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba technologických podmínek při výrobě a lití železa a oceli
Posuzování a kontrola průběhu technologických procesů při výrobě oceli, speciálních ocelí a slitin
Příprava pevné vsázky z různých druhů legovaného odpadu pro elektrické ocelářské pece, dávkování přísad a legur
Úprava tekuté ocelárenské strusky karbonáty, včetně kontroly její kvality
Obsluha strojního zařízení a soustav pásových dopravníků při přísunu rudy, vápna a jiných sypkých materiálů
Obsluha a řízení výškových jeřábů v hutních ocelárnách
Obsluha separačních zařízení ocelárenské strusky, vibračních podavačů, aktivních mísičů surového železa a dalšího technologického zařízení ocelárny
Obsluha zařízení elektrických pecí a dělicích zařízení při kontinuálním odlévání oceli
Řízení a obsluha tavicích pecí při výrobě ocelí a feroslitin, regulace rychlosti odlévání ocelí
Řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě oceli a chodu konvertorů pomocí měřící techniky
Posuzování jakosti všech druhů ocelí na různých typech ocelářských pecí, kontrola technologie odlévání, včetně vedení předepsané evidence
Orientace v normách a v technických podkladech při výrobě, lití a zpracování železných kovů a oceli, včetně vedení předepsané evidence
Seřizování, ošetřování a údržba, elektrických pecí, chladičů, odlučovačů a dalších zařízení při výrobě oceli

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací