Specializace povolání
Hutník v recyklaci neželezných kovů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Nadřízené povolání: Hutník neželezných kovů
Příbuzné specializace: Hutník tavič neželezných kovů
Platové rozmezí
20 004 Kč - 36 790 Kč

Charakteristika

Hutník v recyklaci neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při zpracování druhotných surovin, výrobě a lití finálních neželezných kovů a jejich slitin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a třídění materiálu podle definovaných skupin.
 • Příprava, úprava a zpracování surovin pro výrobu.
 • Obsluha dávkovacích a manipulačních zařízení.
 • Řízení procesu tavení a obsluha tavicích zařízení.
 • Odpich taveniny a strusky, odvoz, manipulace a skladování ztuhlé strusky.
 • Obsluha zdvihacích, plynových a tlakových agregátů.
 • Příprava taveniny, odstranění stěrů (strusky), rafinace taveniny a legování.
 • Obsluha zařízení souvisejícího s výrobou neželezných kovů (filtry a odlučovače.
 • Zpracování, desoxidace a lití kovů z ustalovacích a licích agregátů.
 • Odběr a úprava vzorků pro analýzu chemického složení taveniny.
 • Vážení výrobků, označování a skladování, kontrola kvality.
 • Kontrola pracovního procesu, měřících a regulačních zařízení.
 • Kontrola, čištění a údržba technologického zařízení.
 • Vedení provozních záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, rizikem úrazu, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin
bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Třídění vstupních materiálů a způsob jejich zpracování
Obsluha tavících zařízení
Obsluha manipulačních zařízení
Obsluha analyzátorů pro stanovení chemických rozborů
Obsluha zařízení procesů lití neželezných kovů
Provádění zkoušek neželezných kovů v hutní výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací