Specializace povolání
Hutník vysokopecař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Blast furnace operator, Dělník hutní výroby , Hutník vysoké pece, Strojník hutní prvovýroby
Nadřízené povolání: Hutník železa
Platové rozmezí
20 004 Kč - 36 790 Kč

Charakteristika

Hutník vysokopecař řídí chod vysoké pece, obsluhuje stroje a mechanizační prostředky a vykonává další odborné činnosti při výrobě surového železa ve vysokých pecích.

Pracovní činnosti

 • Dozor při spékání aglomerační vsázky.
 • Sestavování vysokopecní vsázky.
 • Manipulace se surovinami.
 • Obsluha strojních a mechanizačních prostředků při přípravě surovin a přísad pro ocelářské a feroslitinářské pece.
 • Odpich strusky i surového železa a řízení toku železa a strusky do pánví.
 • Odlévání surového železa na licím stroji.
 • Řízení chodu vysoké pece při výrobě surového železa.
 • Regulace tepelného režimu vysoké pece.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži teplem. Také je vystaven značné zátěži teplem. Je nutné počítat je vystaven zátěži rizikem úrazu, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi, prachem a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie výroby surového železa

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech při řízení, organizování a kontrole technologického postupu při výrobě produktů vysoké pece
Volba technologických podmínek při dávkování směsí, zavážce a řízení tepelného režimu vysoké pece
Volba technologických podmínek při provádění odpichů u vysoké pece
Seřizování, ošetřování a údržba různých technologických zařízení zajišťujících provoz vysoké pece
Příprava surovin vysokopecní vsázky v předepsaném pořadí a množství
Obsluha zařízení zajišťujících vykládku a nakládku produktů vysoké pece
Obsluha zařízení pro zpracování vysokopecní vsázky
Obsluha licího stroje pro odlévání železa
Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud při hutním zpracování kovů
Řízení chodu vysoké pece ve výrobě a odpichu surového železa
Řízení ovládacích panelů na dopravu komponentů vysoké pece podle jednotlivých druhů, pásovými dopravníky a dalším technologickým zařízením

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací